Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Zajímavosti

* Vzpomínky na starou Roudnou VI.

Vydáno dne 28. 01. 2012 (3656 přečtení)

Další díl vzpomínek pana Hrubého je zam??ený na obchod a výrobu na Roudné.

P?ekvapiv? vysoký podíl obyvatelstva tvo?ili drobní obchodníci, živnostníci a ?emeslníci. Snad žádná z plze?ských okrajových ?tvrtí nem?la tak bohatou živnostenskou síť, která se sžila se svým proletá?ským prost?edím tak t?sn?, jako tomu bylo na Roudné. To byla významná struktura roudenské „obce“, v níž se odrážela mnohostrannost denního života. Myslím, že to stojí za detailn?jší zaznamenání, i když tomu porozum?jí jen lidé, kte?í mapu Roudné dob?e znají. Ti ostatní snad ud?lají lépe, když tento úsek p?esko?í...Tato kapitolka chce jen ilustrovat, jak všestrann? živá byla tato ?tvrť v prvních dvou t?etinách 20.století, jak bohatá byla její zásobovací struktura, než došlo k jejímu rozpadu a než se s novým tisíciletím za?la vyno?ovat její nová podoba.


V celé ?tvrti bylo nap?. hodn? hospod. Tak hned pod navážkou ze Saského mostu na malém nám?stí?ku (m?lo n?kdy n?jaké jméno?) byly ?ty?i: na rohu k ulici Pod Všemi svatými U ?eského lva (neboli u Vodrážků), na rohu Zeliná?ské ulice U kon? (nad vchodem visel do ulice odlitek ko?ské hlavy – dům se za povodn? z?ítil), na prot?jším rohu Zeliná?ské a Lu?ní byl hostinec u Kršků (majitelem byl ?ezník Krška, jehož krám byl v témže dom?) a kone?n? vedle Špirkovic statku na kraji ulice Na Roudné bývala zájezdní hospoda u Kokošků, která však na za?átku ?ty?icátých let už nebyla v provozu. Asi sto metrů dále od tohoto „vstupního“ prostranství byly na obou stranách dva hostince: jeden na levé stran? ve Spolkovém dom? (tam se st?ídali nájemci, pamatuji jen p.Švábka a rodinu Pražákových) a hned naproti na rohu Plánské ulice „u Mašků“, který pozd?ji dlouhá léta vedl oblíbený Jan Bukovský (tam m?li „srazišt?“ a schůze fotbalisté  S.K.Roudná). Sm?rem k sokolovn? byly na levé stran? ješt? dv? hospody: u Langů (rožák do Malické ul., pozd?ji tam ud?lali nocležnu pro vlakové osádky) a u Šafrů (v ?ís.45 asi 100 m p?ed sokolovnou). Naproti na pravé stran? pak byl hostinec u Tuzarů. Na zadní Roudé byl hostinec U Hojerů a pak ješt? jeden na pravé stran? v zatá?ce k Bílé ho?e (proti statku u Fürichů). Další dv? hospody byly: u Baumbruků (v B?lohorské, p?ímo proti Plánské ulici; dům za povodn? se z?ítil) a u Sottnerů (Pod Všemi svatými 24, šikmo proti Šípovic rožáku). Na konci Lu?ní ulice byl vý?ep u P?ádů, tam bývalo živ?ji hlavn? v ned?li, když dav fanoušků táhl po ligovém utkání z h?išt? Viktorky k Saskému mostu. A pivo se pochopiteln? v hojné mí?e ?epovalo i p?i májových, letních a jiných – nap?. bará?nických - slavnostech na cvi?ištích DTJ IV. Pod Všemi svatými a Sokola Na Roudné.


Ani o zásobování potravinami všeho druhu nebylo na Roudné nouze. V?tšinou to byl tzv. koloniály nebo obchody smíšeného zboží, kde se dostalo vše, co hospodyn? pot?ebovaly. S mírným sklonem k tzv. lahůdká?ství byl jen obchod na za?átku ulice Na Roudné proti Špirkovu dvoru, který pat?il panu Kulhánkovi. Když ten pozd?ji postavil pro svého syna vícepatrový dům s obchodem na Klatovské t?íd?, postoupil roudenský obchod p. Hanzlíkovi. Další, ale nevelký obchod koloniálním a smíšeným zbožím (ale podstatn? skromn?jší) byl za Spolkovým domem na levé stran? v ?ís.25, kde je chodník snížen pod úrove? vozovky: původní majitel byl Karel Šimandl, po n?m ho p?evzal Kamil Bošina. A na rohu ulice Malické a Roudné byl obchod u Novotných (pozd?ji tam byla prodejna ovoce a zeleniny). Na pravé stran? ulice Na Roudné proti Spolkovému domu vedle hostince u Bukovských bylo Ob?anské konzumní družstvo a asi o sto metrů dále, myslím, že to bylo ?ís. 32, byl malý krámek neur?itého charakteru pana Plevky, n?co mezi galanterií a smíšeným zbožím; jak pomalu dohasínal hubený pan Plevka, uhasínal i obchod, s jeho smrtí zanikl. V posledním rožáku na pravé stran? Roudné a Malické ulice byl obchod u ?ervenků, který m?l rovn?ž lehce lahůdká?ský charakter (po válce tam bylo papírnictví); v jeho sousedství byla cukrárna u Loukotů (ti se pozd?ji p?esunuli do centra m?sta, ale cukrárna tam prosperovala pod jiným jménem dál). Dál k zadní Roudné byl na pravé stran? obchod pana Pláteníka; po válce ho rozší?ili a vznikla tam první roudenská samoobsluha (ta proti sokolovn? vznikla až mnohem pozd?ji). Na zadní Roudné p?ed zatá?kou k Bílé ho?e byla malá prodejna Západo?eského konzumního družstva. V potraviná?ství (ale i v jiných branžích) byla ulice Na Roudné hlavní obchodní tepnou. Ale i v jiných ulicích bylo n?kolik potraviná?ských obchodů: na nejzazším konci  Malické ulice proti zahradnictví paní Waltrové byl v n?kolikapatrovém dom? na rohu k B?lohorské ulici „konzum“, obchod Západo?eského konzumního družstva, který sloužil hlavn? obyvatelům protilehlých družstevním domům v Malické a Lipové ulici, ale kam chodilo i široké okolí. Také na za?átku Karlovarské t?ídy m?lo ZKD svou prodejnu. Pod Všemi svatými na levé stran? p?ed cvi?išt?m DTJ byl obchod u Mužíků. V dom? u Šípovic továrny na rohu Malické byl malý, „dopl?kový“ obchod, který obhospoda?ovala paní Vlasáková se svou dcerou. Ale protože to bylo v blízkosti obecné školy, kupovaly tam d?ti sešity, tužky – a také ?okoládové a jiné bonbony, což byl patrn? nejvydatn?jší p?íjem podniku. V Zeliná?ské ulici byl obchod u ?echurů, tam chodilo nakupovat okolí od sv.Rocha. A kone?n? byl malý krámek v Plánské ulici (v dom?, který se za povodn? z?ítil), který vedly sestry Skálovy, než tam byl n?jaký ?as v provozu “mandl“ na prádlo. Mezi t?mito obchody bylo i n?kolik malých hokyná?ských krámků v?tšinou s krátkou životností a jen s omezeným okruhem zákazníků.


Rovn?ž ?eznická profese byla na Roudné dob?e zastoupena. Hned na rohu Zeliná?ské a Lu?ní ulice bylo ?eznictví Václava Kršky, který pozd?ji v témže dom? otev?el i hostinec. Za prostranstvím p?ed Špirkovic statkem na pravé stran? ulice Na Roudné byl prostorný ?eznický krám Mat?je Plechatého, který vedl pozd?ji jeho syn. Na levé stran? ulice p?ed Spolkovým domem bylo ?eznictví „Pepí?ka“ Va?ka (za?ínal v průjezdu domu ?.21 u Nekolů, kde m?l špalek a pult, které byly v provozu jen v sobotu, pozd?ji otev?el krám p?ed Spolákem s celotýdenním provozem). Za Spolkovým domem, kde je chodník pro p?ší snížen pod úrove? vozovky, bylo v dom? ?.27 ?eznictví u Hauznerů. (Ten dům jsem znal i poslepu – bydlel jsem tam do po?átku padesátých let, než jsem dostudoval a oženil se. S manželkou, která pocházela z Lu?ní ulice, jsme se pak p?est?hovali do Malické 8. – Dnes je původn? jednopatrový dům zrenovován a zvýšen o další patro). Na k?ižovatce Roudné s Malickou ulicí v dvoupatrovém dom? u Chvojků bylo ?eznictví Z?UD (Západo?eské ?eznicko-uzená?ské družstvo – pozd?ji tam byla mlékárna). Na rohu Plánské a B?lohorské ulice bylo ?eznictví u Kriegerbecků.


I peka?ů bylo ve ?tvrti n?kolik. V Zeliná?ské ulici byl peka? Puvka, na rohu Plánské a Roudné byla pekárna u Egermajerů, kterou pozd?ji provozovala rodina Malinova, na rohu do Malické bylo velké peka?ství u Járů (pozd?ji u Machů) a v B?lohorské ulici byl peka?ský krám u Pokorných. Krom? pe?iva se tu všude prodávala mouka, droždí,t?stoviny, ale také cukr, sůl a všechno, co hospodyn? pot?ebovaly k výrob? knedlíků, buchet, kolá?ů, bábovek, váno?ek apod. V?tšinou si hodpodyn? pekly samy doma „v troub?“, ale náro?n?jší pe?ivo jako váno?ky a pod. se nosilo k peka?ům, kde byly v?tší a hlavn? spolehliv?jší pece.


Také o holi?e a kade?níky nebyla ve ?trti nouze. Na za?átku ulice Pod Všemi svatými byl dámský kade?ník Krátký, v ulici Na Roudné po pravé stran? kade?nictví u Strejců, o sto metrů dále holi? a kade?ník Cvachou?ek. Pod Všemi svatými v ?.18 byl malý holi?ský krámek, který provozoval F.Pechmann. Vedle t?chto živnostensky provozovaných „salonů“ bylo ovšem n?kolik vyu?ených holi?ů a kade?nic, kte?í si ve ?tvrti p?ivyd?lávali tím, že chodili k zákazníkům do bytů.


Potraviny, hospody, ?ezníci, peka?i, zeliná?i a ovšem i „zahrádká?i“ v Lu?ní ulici, cukrárna, mlékárny, kruhárny zelí (Pechmanovi v Malické a druzí stejného jména v Plánské),textilní zboží (hned na prostranství pod navážkou ze Saského mostu módní a krej?ovské zboží Václava Malého v dom?, který se za povodn? z?ítil), obuvníci (vedle Baťovy filiálky na po?átku ulice Na Roudné, vedené p.Školoudem – nevím pro? jsme jeho jméno vyslovovali jako Škaloud - to byl ješt? asi po dvou stech metrech na pravé stran? obuvník Pfeffer, který m?l malý krámek v jednopatrovém domku p?ed cukrárnou, ostatní ševci – Pužman, Vajs, Chlad, Šlenc, Jane?ek, a j. pracovali ve svých bytech) mandly prádla, instalaté?i (Mottl, Volf), truhlá?i (Fišer v ?.28, Rada v ?.43 Bystrický v Malické ul.), sklená?ství J.Klasny (?.45), u Sv.Rocha záme?nická dílna Můller, n?kolik švadlen a krej?ích (jen co pamatuji: Salcman, Bureš a Mudra Na Roudné, Honzík a Kule v Malické ul.,Modrý, Šůcha a Hrab?ta v Lu?ní aj.), prodejny uhlí a d?íví, sb?rna surovin v Malické, kovárna u Kabí?ků v B?lohorské, tesa?ství Forejtů p?ed sokolovnou, kamná? Chmelík v Malické ul. A také dva stavitelé, Brunát a Baxa. Atd.atd. V?tšina roudenských obchodníků a živnostníků neznala omezenou pracovní dobu nebo dovolenou, museli ob?tovat všechen tzv. volný ?as své živnosti a svým zákazníkům. Všichni ?lenové rodiny museli pomáhat - nebylo jim co závid?t. - Jediný praktický léka? pro Roudnou a její okolí m?l ordinaci původn?.na konci Malické ul.v I.pat?e nad „konzumem“, pozd?ji ji p?evzal MUDr, A. Ellinger a p?enesl ji na Karlovarskou t?ídu do domu ?.4, který pat?il jeho tchánovi; tam pak ordinoval celá desetiletí. Hned od rohu Karlovarské k ulici Na Roudné byly vedle sebe lékárna (magister Basler), drogerie, ?istírna Zuva?, dentista Trejbal (po jeho smrti tu pracoval Vašek Vogeltanz z ulice Pod Všemi svatými), dále pak hodiná?ství Sýkora (jehož živnost propagovaly velké hodiny zav?šené na rohovém dom? na kraji ulice Na Roudné), ?alouník Rollinger vedle Špirkovic statku (dnes je tam galerie), kniha? V.Hrubý v B?lohorské, tiskárna Bogner (v suterénu pod sálem Spollkového domu - podél tiskárny byla dlouhá podzemní chodba, kterou se dalo projít z ulice Na Roudné do ulice Pod všemi svatými – pozd?ji se tiskárna p?est?hovala do domu Na Roudné ?.34). Na rohu ulice Pod všemi svatými a Malické ulice bylo kamenictví Doubek. Pod navážkou byla trafika p. Trázníka, další byla na rohu Roudné a Malické (Rottenbornová), také na zadní Roudné byl malý d?ev?ný kiosk. A to si jist? nepamatuji všechno. Byli tu malí?i pokojů, zedníci, parketá?i, bylo tu spousta samoopravá?ů, domácích švadlenek a pod. – a také chovatelů slepic, hus (Vítovi v Lu?ní ul.),králíků, holubů aj. drobných domácích zví?at. Za cyklistickým h?išt?m v Lu?ní ulici sm?rem k soutoku Mže a Radbuzy byl kynologický klub pro výcvik psů. A všude plno mladých i starých lidí, kte?í ta místa plnili. Když dnes ?lov?k prochází t?mito místy, kde kdysi bohat? pulzoval život tisíců roudenských obyvatel, jímá ho v té dnešní vylidn?nosti stesk – p?esto, že ulice jsou plné zaparkovaných aut a nových hotelů a živností, které se tu za?aly usazovat. Rozdíl proti staré Roudné je však z?etelný. V?tšina lidí sem dochází ?i dojíždí za zdejšími živnostenskými službami odjinud, trvale tu dnes bydlí jen zlomek n?kdejšího po?tu obyvatel. ?tvrť působí jako odkladišt? vnit?ního m?sta – co nenajdete tam, najdete, možná, na Roudné. Ale vlastního roudenského života je tu už jen poskrovnu...[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Hrubý | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1073 (1073 hl.)
Z KDU-?SL
957 (957 hl.)
Z KS?M
1102 (1102 hl.)
Z ODS
978 (978 hl.)
Z Plze?ské aliance
958 (958 hl.)
Z jiné strany
1019 (1019 hl.)
Žádní
803 (803 hl.)

Celkem hlasovalo: 6890

  Obrázek z galerie
Nový zvon - 1
Zvon pro kostel na Roudné
zobrazení: 598
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.