Výbor pro Roudnou, jednání IV.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 10. 04. 2007

Poslední jednání Výboru pro Roudnou bylo pon?kud bou?liv?jší. Projednávalo se totiž také „zklidn?ní Roudné“ pana nám?stka a naše webové stránky.

Nejprve se diskutovalo o informativní zpráv? nám?stka Uhlíka TN/1. S Pavlem Denkem jsme zprávu kritizovali, že se v ní objevují údaje, které jednak působí absurdn? (samotný název) a také v?ci, které neodpovídají skute?nosti. To je nap?íklad v?ta, že nová komunikace p?es nivy nebude mít vliv na průb?h povod?ových vod.

Pan Šobr se vyjád?il v tom smyslu, že se průtahem už nechce zabývat, že pán? Uhlíkova zpráva je pouze informativní, on z ní tudíž není moudrý a jedinou v?c, kterou s ní ud?lá, je to, že ji odloží do šuplíku. A pokud máme prý n?jaké důkazy, že není pravdivá, máme je ?lenům p?edložit. Pon?kolikáté jsme tedy zopakovali už na minulém výboru zmín?nou zprávu firmy Hydroinform a také to, že se sta?í  podívat na mapy průjezdů, aby každému bylo jasné, že provoz na Roudné se zvýší a tedy nemůže jít o zklidn?ní. (Použití prosté logiky: pro? by se u nemocnice stav?ly n?kolikapatrové garáže ve funkci protihlukových st?n, když u ní vyjede pouze provoz ze zklidn?né Roudné?)

Pan p?edseda Podlipný mu odpov?d?l, že každý má právo vyjád?it svůj názor a žádné téma není na výboru tabu.

Tuto diskusi p?erušil svým p?íchodem pan Balihar, vedoucí stavebn? správního odboru MMP. Mluvilo se hlavn? o zavážce bývalého zahradnictví v ulici Na Roudné. Podle mého názoru pan Balihar svými slovy potvrdil, že je velice pravd?podobné, že může dojít ke zm?n? ?zemního plánu a firma Globál „p?ehodnotí“ své zám?ry a bude na Roudné místo p?stování kuku?ice stav?t domy, což dosud sv??ila pouze panu starostovi, nikoliv však schvalovacím ú?adům. Na moji otázku, co si mají obyvatelé v ulici Nad Vodou, Na Roudné  a další p?edstavit pod slovy, že musí být dodržena ochrana obyvatel p?ed hlukem a prašností z  tisíců nákladních vozů, pan Balihar odpov?d?l, že se bude volit nejmén? škodlivá cesta. Na to, že jiná cesta neexistuje, než ta, porušující zákaz průjezdu vozidel nad 3,5t a vedoucí pod okny t?chto obyvatel, pan vedoucí odboru odv?til, že pokud by jiná neexistovala, dopravní odbor by stavbu neschválil. Nemohou prý tam náklad shazovat z vrtulníků.
(Já mám v tom p?ípad? pochybnosti o zmín?ných  odbornících, protože za
a) investo?i budou muset porušit zákaz vjezdu, který podpo?ili statici po povodních,  nebo, což je pravd?podobn?jší, dostanou velice velkorysou „výjimku“ od magistrátu
b) budou vozit náklad v kole?ku p?es park
c) má pravdu pan Balihar a zeminu bude dopravovat na místo vrtulník:) 

Poté se ješt? hovo?ilo o protipovod?ové ochran? Roudné, toto téma p?ednesl pan Holub.

Pan místostarosta Husák informoval o vy?ešeném problému s ubytovnou v K?ížkov? ulici, což všichni ?lenové výboru p?ijali s povd?kem.

Diskuse se vrátila k p?erušenému prvnímu bodu jednání o zpráv? TN/1.

Pan Topinka vyjád?il svůj názor, že bychom se ke zpráv? nem?li vyjad?ovat, že nám to nep?ísluší, protože je ur?ena zastupitelům. Pan Šobr se k n?mu p?idal, že žádný zastupitel za ním nep?išel s prosbou o jeho vyjád?ení. S kolegou Denkem jsme odpov?d?li, že se nás v?c týká, protože celá záležitost mimo?ádn? ovliv?uje d?ní a život na Roudné.

Dále pan Šobr p?edložil ?lenům výboru můj ?lánek z 1.10. "Opravdu pot?ebujeme Výbor pro Roudnou?". (Jedná se v n?m o "nejv?tším úsp?chu" minulého výboru.)  Upozornil m?, že se mám styd?t zostuzovat takovými ?lánky pana p?edsedu a vůbec celý Výbor pro Roudnou. Odpov?d?la jsem, že se za uvedený ?lánek nestydím, napsala bych ho znovu a za tím, co je tam napsáno, si stojím. S tím, co si myslím o složení a p?ijímaných usneseních výboru, který by m?l být PRO Roudnou, jsem se nikdy netajila. Pan místostarosta Husák se otázal  pana jednatele Hrácha, zda je možné mi psaní podobných pobu?ujících ?lánků o VpR zakázat. Pan Hrách odpov?d?l, že nikoliv.

Rozproudila se živá diskuse o našich webových stránkách a já tímto d?kuji všem ?lenům VpR, že jsou našimi v?rnými ?tená?i:)
Pan p?edseda Podlipný mi nap?íklad vy?ítal, že jsem nepravdiv? informovala o první schůzi výboru, kdy se ?lenové p?edstavovali. Je mi líto, ale stále tvrdím, že je tam napsána pouze pravda. Dále prý z mých slov v jiném komentá?i vyplývá, že za uschnutí stromů okolo h?išt? může ?MO 1, p?itom uschly nete?ností TJ Prazdroj. Omlouvám se za toto podsunutí, ale nemohu se zbavit dojmu, že ?MO 1, které nové duby vysázelo,  se mohlo s Prazdrojem domluvit na pé?i o tyto stromy. P?ipouštím, že je to pouze má bláhová domn?nka. V tomto jediném uznávám své pochybení.

Nakonec se hlasovalo:

Návrh usnesení V.Nová: Výbor pro Roudnou doporu?uje ZMO Plze? 1 iniciovat zm?nu názvu „zklidn?ní Roudné“ v informativní zpráv? TN/1 a dále vypustit z odstavce 5) „komunikace nemá vliv na průb?h a odtok povod?ových vod v dané oblasti“. Tato informace a definice neodpovídají skute?nosti.
Hlasování: Pro –    Denk, Nová
                   
Proti  - Topinka, Podlipný, Holub, Šobr 
                    Zdržel se – 0

Návrh na hlasování, které m?lo být původn? protinávrhem, p?ednesl také pan Holub.

Návrh usnesení J. Holub: Výbor pro Roudnou doporu?uje ZMO Plze? 1, aby p?i p?íprav? projektových prací pro komunikaci D 60 byl zohledn?n povod?ový model  a protipovod?ová opat?ení, navržená spole?ností TBD – Vodní díla a.s.
Hlasování: Pro -           Topinka, Holub, Šobr
                    Proti –        Denk, Nová
                    Zdržel se -  Podlipný

Žádný návrh nebyl p?ijat.

Na záv?r m? pan Šobr důrazn? vyzval, abych p?estala na webu s informacemi, co se d?je na VpR. Pan zapisovatel Hrách navrhl, p?edkládat oba zápisy – můj  a jeho oficiální.

Po zralé úvaze jsem se rozhodla, že výzv? pana Šobra nevyhovím - jak je vid?t z existence tohoto ?lánku. Ale mám návrh. Pokud se stane, že VpR se bude pravideln? scházet s obyvateli Roudné a informovat je o všech svých rozhodnutích a usneseních a názorech (zvlášt? týkajících se nep?íjemností jako je průtah Roudnou, který je zásadním problémem v této lokalit?), budu uvažovat o ukon?ení své podvratné ?innosti.