Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Dokumenty k tématu

* Výbor pro Roudnou Zastupitelstva m?stského obvodu Plze? 1

Vydáno dne 10. 04. 2007 (1155 přečtení)

Zápis z jednání dne 22. 3. 2007

P?ítomni: dle prezen?ní listiny
Ov??itel zápisu: Ing. Pavel Denk

Program :
1. zahájení
2. jednání s Ing. Baliharem, ved. stav. správního odboru MMP (projednání aktuálních stavebn? správních záležitostí m?stské ?ásti Roudná)
3. aktuální záležitosti – inf.zpráva TN / 1
4. záv?r

1. MUDr. Podlipný p?ivítal p?ítomné ?leny výboru a jako hosta místostarostu obvodu J. Husáka. Na dnešní schůzi je p?ítomno sedm ?lenů, výbor je usnášení schopný. Pan Winkelhöfer a paní Marši?ová jsou z jednání omluveni. Zápis z posledního jednání je ov??en. Ov??itelem dnešního zápisu je jmenován ing. Denk. P?edseda se táže, zda ?lenové výboru souhlasí s p?edloženým programem a s tím, že než se dostaví ing. Balihar, bude projednán bod 3. programu. Hlasování: všichni pro.

3. MUDr. Podlipný – informoval výbor, že ZMP dne 8. b?ezna vzalo na v?domí zprávu tech. nám?stka ?.TN/3, v níž jsou uvedeny další postupy ve v?ci altern. dopr. napojení Roudné. Letos má být zprac. studie (nebo projekt), na každém ZMP bude p?edložena aktuální inf. zpráva.
Ing. Denk – uvádí výhrady k inf. zpráv? TN/1, v bodu 5) formulace „zklidn?ní Roudné“ a dále „komunikace nemá vliv na odtok povod?ových vod“.
pí. Nová – k názvu „zklidn?ní Roudné“ – p?i původní variant? dopr. napojení bylo inzerováno snížení dopravy, otázka snížení – zvýšení dopravy je stále vysoce aktuální, dle statistik projede dnes Roudnou 7 tisíc aut denn?, realizací průtahu hrozí navýšení na cca 20 tisíc aut denn? jako na exponovaných místech v Plzni, nap?. Rychtá?ka, Jate?ní apod. Navazuje na minulý výbor, kdy navrhovala p?ijmout k tech. zpráv? usnesení.
p. Šobr – jednotlivé varianty obchvatu byly ve výboru opakovan? projednávány, byla schvalována různá usnesení, za rozumné považuje rozhodnutí výboru nezabývat se již obchvatem. Neví jaké usnesení chce pí. Nová p?ijímat k inf.zpráv? ur?ené ZMP, jde jí o sloví?ka, v?c je ale o tech.parametrech. To je záležitost odborníků, ať pí. Nová doloží svá tvrzení, nebo zformuluje p?esné zn?ní svého návrhu usnesení. On je pro to, aby se k inf. zpráv? TN/1 nep?ijímalo žádné usnesení.
MUDr. Podlipný – každý ?len výboru má právo k vyjád?ení názoru, návrhu, žádné téma není ve výboru tabu.

Dostavil se Ing. Balihar, p?edseda projednávání bodu 3) p?erušil a vyzval ?leny výboru k dotazům na hosta. Tématem jsou stavebn? správní záležitosti na Roudné dle bodu 2) programu.
MUDr. Podlipný – žádá o informace ve v?ci vytvá?ení navážky (bývalé zahradnictví) firmou Globál.
Ing. Balihar – firma požádala o vydání úz.rozhodnutí v souladu s ?P, vydané rozhodnutí bylo napadeno, v?c ?eší ??ad plze?ského kraje. P?edpokládaný stav – po nabytí pr. moci úz. rozhodnutí může být provedeno navýšení terénu (jde zárove? o protipovod. opat?ení), po souhlasu Povodí Vltavy lze požádat ?PK o vyjmutí území ze zóny záplavy, poté lze žádat o zm?nu ?P m?sta Plzn?. Pokud bude schválena, může se na pozemku stav?t.
pí. Nová – v prosinci po jednání s p. Štruncem (firma Globál) starosta obvodu na výboru sd?lil, že p. Štrunc chce stav?t, poté p. Štrunc tvrdil, že mu jde o zahradnictví nebo o zem?d?lskou výrobu.
Ing. Balihar – hlavní vize m?sta je zachování záplavových území, rozhodující roli v tomto hrají odbor ŽP a Povodí Vltavy.
pí. Nová – p?i používání vibra?ních válců pro hutn?ní může dojít k narušení statiky okolních domů.
Ing. Balihar – na základ? úz. rozhodnutí lze stavbu provést, jde o I. stupe? povolení s podmínkami – autorizovaný projektant bude zodpovídat za provád?ní prací – navrhne způsob hutn?ní + monitoring. P?íp.objednání stat.posudků je v?cí investora.
MUDr. Podlipný – jaká je možnost kontroly, aby z navážky nebylo rumišt? ?
pí. Nová – na jednání 15.1. zazn?lo, že navážka bude tvo?ena sutí ze staveb.
Ing. Balihar – kvalitu prací garantuje autorizovaný projektant, stavební ú?ad bude mít nov? kompetenci ze zákona stanovit kontrolní prohlídky, kontrolu může kdykoliv provést odbor ŽP obvodu.
Ing. Denk – má pozemek v Lu?ní ulici, provede navážku nad Q 100 a bude mít stavební parcelu ?
Ing. Balihar – musel by navrhnout protipov. opat?ení, získat souhlas PV, ŽP a rozhodnutí o vyjmutí ze zápl. území. Dále jde o otázku aktivní ?i pasivní povod. zóny, dle vodního zákona v pasivní zón? toto lze, v aktivní ne.
pí. Nová – táže se za ob?any ul. Nad vodou na ochranu proti prašnosti a na ?ešení dopravní trasy pro nákladní automobily.
Ing. Balihar – ochrana p?ed prachem není na?ízena ani ur?ena, odbor dopravy souhlasil s vydáním ?R – konkrétní ?ešení bude obsahovat dokumentace pro stavební povolení.
Ing. Holub – uvádí možnost vy?ešení jednoho PPO – strouha u kvasni?kárny. Jde o možnost spojit realizaci plánované komunikace z rondelu k výstavišti s pokácením stromů a vybudováním propustku. Bere na v?domí, že akce v plánu m?sta zatím není. Dále se táže na aktuální stav ?P a projednávání zm?n.
Ing. Balihar – vysv?tluje ?asovost a transformaci ?P m?sta Plzn?, k dispozici výboru dává výkres funk?ních ploch, který obsahuje ve?ejn? prosp?šné stavby k datu 5.12.2006. Zatím b?ží standardní dvouletý cyklus schvalování zm?n, do roku 2012 však musí mít Plze? nový ?P. Uvádí mimo?ádné zm?ny ?P na obvod? – Vinice – výstavba marketu a rozší?ení ZOO.
Ing. Denk – dotaz na rekonstrukci B?lohorské ulice - ing. Balihar nemá informace.
Ing. Holub – dotaz na stav dokumentace projektu m?sta na nap?ímení koryta Mže.
Ing. Balihar – v?c b?ží, p?esné inf. nemá, m?sto ješt? neodsouhlasilo svůj podíl cca 60 mil. K?.
P?edseda výboru pod?koval ing. Baliharovi za ú?ast a ten z jednání výboru odešel.
Místostarosta obvodu požádal p?edsedu o možnost p?ednést za starostu, p?ed pokra?ováním jednání k p?erušenému bodu 3) programu, informace o pln?ní úkolů z minulých jednání výboru. ?lenové výboru s tímto souhlasí.
p. Husák – informuje výbor o p?ijatých opat?eních ve v?ci stížnosti na provoz ubytovny na Roudné. V?c byla ?ešena s veliteli obvodních služeben P?R a MP (p?edložena zpráva VOS MP p. Nováka). Byl zvýšen dohled a po?et kontrol v míst? ubytovny, v p?ípad? dalších stížností bude požádána o spolupráci Cizinecká policie.
p. Husák, p. Szikszay – informují výbor o jednání s vlastníkem pozemku p.?. 12064 (svah PVS) Státním statkem Jene? a o hledání možnosti odkoupení pozemku. Dále informují, že na výzvu odboru ŽP požádal SS Jene? o souhlas s pokácením cca 20 ks stromů, které zde ohrožují bezpe?nost chodců.
Výbor bere uvedené informace na v?domí.

Pokra?ování p?erušeného bodu 3) programu.

pí. Nová – odpovídá p. Šobrovi, že k inf. zpráv? lze mít p?ipomínky, a že mají podklady na negativní vlivy komunikace.
Ing. Denk – k existujícím usnesením výboru – výbor pracuje v jiném složení, záležitosti kolem komunikace mají také svůj vývoj, nevidí důvod, pro? o tom nevést debatu.
Mgr. Topinka – inf. zpráva TN/1 je ur?ena ZMP. Lze diskutovat o jejích negativech, ale i pozitivech, nejlépe na dob?e p?ipraveném jednání, navrhuje soust?edit výstupy z RMP, ZMP (p?edseda, jednatel), ale zárove? se táže jaký mandát má výbor ve vztahu k této inf. zpráv?.
p. Szikszay – navrhuje pov??it pí. Novou a ing. Denka shromážd?ním průkazných materiálů, výstupů a informací. Zmi?uje též obsah webových stránek ob?anských sdružení Roudná dotýkajících se práce Výboru pro Roudnou.
Ing. Denk – na minulém výboru p?edložil studii DHI – „Posouzení vlivu komunikace na odtok velkých vod“.
Ing. Holub – doporu?uje uplat?ovat v?as zákonné postupy mimo výbor- ú?ast ob?.sdružení v územním ?ízení, ú?ast a vystoupení na ZMP, ZMO.
pí. Nová – navrhuje výboru p?ijmout usnesení ke zpráv? TN/1 a v n?m doporu?it ZMO P1 nesouhlasit s formulacemi „zklidn?ní Roudné“ a „komunikace nemá vliv na průb?h a odtok povod. vod“. Dále odpovídá na zmínku o webových stránkách, svými motivy na které p?edem upozor?ovala se netají, za ?lánky si stojí.
Mgr. Topinka – doporu?uje pí. Nové, aby se OS Roudná obrátila ve v?ci inf. zprávy nap?. na primátora. Bere na v?domí, že k tomuto jednání již došlo.

Z dalšího jednání výboru se omluvil pan Szikszay a odešel. P?ítomno zůstává šest ?lenů výboru.

MUDr. Podlipný – také zástupci politických stran se mohou obrátit na své m?stské zastupitele
p. Šobr – k webovým stránkám - jde o znevažování práce výboru, cituje z ?lánku „Opravdu pot?ebujeme Výbor pro Roudnou“, kde je napadán zejména p?edseda výboru, táže se pí. Nové pro? tedy do výboru vstupovala.
Ing. Denk – každý uve?ejn?ný ?lánek je podepsán, jde o vyjád?ení osobního názoru k aktuálním tématům.
pí. Nová – p. Šobr nemusí hájit pana p?edsedu, s ním si obsah ?lánku vysv?tlila, znovu uvádí své motivy vstupu do výboru.
MUDr. Podlipný – je zastáncem svobodného, demokratického projevu a možnosti vyjád?it vlastní názor, nedopustí „tabuizaci“ jakéhokoliv tématu. Mluví za sebe, shrnuje nep?esnosti ve zve?ejn?ných ?láncích a žádá pí. Novou o korektní a objektivní p?ístup.
Mgr. Topinka – táže se jednatele výboru zda a jak ?eší schválený jednací ?ád otázku výstupů z jednání výboru.
p. Hrách, jednatel – uvádí, že d?íve schválená usnesení může výbor m?nit pouze novým hlasováním. VpR je dle zákona o obcích z?ízen ZMO P1 jako jeho poradní orgán. P?ijatá usnesení tedy může p?edkládat ZMO P1 k projednání a v nich doporu?ovat návrh ?ešení konkrétní záležitosti.
Z jednacího ?ádu lze uvést, že jednání výboru jsou neve?ejná, a že jedná-li ?len výboru navenek jménem celého výboru, musí být k takovému jednání výborem zmocn?n. Otázku zve?ej?ování informací a výstupů z jednání výboru jednací ?ád ne?eší. Za nevhodné, nikoliv zakázané považuje zve?ej?ování prezen?ních listin, kdo a jak jmenovit? hlasoval a subjektivní výb?r informací z jednání výboru. Doporu?uje, aby ob?anská sdružení zvážila možnost zve?ej?ování ov??eného zápis z jednání výboru na svých webových stránkách.
pí. Nová – p?ednáší tento návrh usnesení:
Výbor pro Roudnou doporu?uje ZMO Plze? 1 iniciovat zm?nu názvu „zklidn?ní Roudné“ v informativní zpráv? TN/1 a dále vypustit z odstavce 5) „komunikace nemá vliv na průb?h a odtok povod?ových vod v dané oblasti“. Tato formulace a definice neodpovídají skute?nosti.
Ing. Holub – p?ednáší tento návrh usnesení:
Výbor pro Roudnou doporu?uje ZMO Plze? 1, aby p?i p?íprav? projektových prací pro komunikaci D 60 byl zohledn?n povod?ový model a protipovod?ová opat?ení, navržená spole?ností TBD – Vodní díla a.s.
MUDr. Podlipný – protože jde o dva návrhy usnesení, nechá hlasovat o každém návrhu zvlášť. Táže se, kdo je pro návrh usnesení pí. Nové: pro – 2, proti – 4, zdržel se – 0
Návrh usnesení nebyl schválen.
Dále se táže, kdo je pro návrh usnesení ing. Holuba: pro – 3, proti – 2, zdržel se – 1
Návrh usnesení nebyl schválen.
Ing. Denk – informuje výbor o zám?ru pokácení památného stromu v Kleisslov? ulici a táže se, zda k tomu výbor zaujme n?jaké stanovisko. Dále informuje o po?ádání koncertu v kostele Všech Svatých a p?edává plakát pro výv?sní sk?í?ku.
p. Hrách, jednatel – odbor ŽP obvodu postoupil výboru pozvánku na výrobní výbor studie „Plze? – Roudná, technickoekonomické posouzení protipovod?ových opat?ení“, který svolávají Vodní díla – TBD a.s. 3.4.2007 na ?IMP.
MUDr. Podlipný – k ú?asti za výbor navrhuje ing. Holuba, který je starostou ur?en pro jednání o PPO a jako náhradníka ing. Denka.
Výbor tento návrh schvaluje – všichni pro.

4. P?edseda výboru pod?koval ?lenům výboru a místostarostovi obvodu za dnešní ú?ast a jednání výboru ukon?il.


Návrhy na projednání v ZMO Plze? 1: nebyly schváleny

P?íloha: prezen?ní listina

Zapsal: P. Hrách – jednatel výboru
MUDr. Ji?í Podlipný v.r.
p?edseda výboru
……………………………………..
Ing. P. Denk - ov??itel zápisu[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1019 (1019 hl.)
Z KDU-?SL
913 (913 hl.)
Z KS?M
1046 (1046 hl.)
Z ODS
937 (937 hl.)
Z Plze?ské aliance
920 (920 hl.)
Z jiné strany
981 (981 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6587

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 40

zobrazení: 1351
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.