Co znamená pán? Uhlíkovo zklidn?ní

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 02. 03. 2007

Technický nám?stek primátora je velký humorista, aneb podívejme se na podobn? ??uklidn?né?? ulice v Plzni.

Protože nás velmi zajímalo, jak moc chce pan Uhlík Roudnou „utišit“, hledali jsme v Plzni srovnání. Na webových stránkách Správy ve?ejného statku m?sta Plzn? jsme našli dokument s názvem: „Intenzity automobilové dopravy na vybraných komunikacích Plzn? v roce 2005“. Dozvíme se tam, jaký je kde v Plzni provoz.
  Na průtah Roudnou vyjede podle studií (ne našich, ale magistrátních) z k?ižovatky na Rychtá?ce více než 20 000, n?které studie uvád?jí až 24 000, vozidel ze 40 000, které tam nyní projížd?jí. Prostým srovnáním tedy dojdeme k logickému záv?ru, že zmín?né „uklid?ní“ bude pro Roudnou znamenat asi takový provoz, jaký v sou?asnosti najdeme:

na Karlovarské za k?ižovatkou s Alejí Svobody,
na Rokycanské u divadla Alfa,
 v Lidické ulici,
na mostu Milénia,
v Jate?ní ulici,
na Americké.
na Klatovské u Mula?ovy nemocnice.


A kolik vozidel jezdí po Roudné te?? Zhruba 7000 aut denn?. Tedy asi tolik, kolik jich za den projede Alejí Svobody k fakultní nemocnici.

Z logiky pana nám?stka Uhlíka nám vyplývá, že chceme-li komunikaci u nemocnice „uklidnit“, pustíme tam provoz jako nap?íklad na Americké. Pozoruhodné uvažování...
Že pan nám?stek Uhlík uvažuje v dimenzích nám nedostupných, už d?íve nazna?ovalo jeho tvrzení, že stejn? je životní prost?edí v Plzni jen jedno. Tak co.

Pan nám?stek jen tak mimochodem na konci své zprávy zmi?uje rizika svého zklidn?ní pro Roudnou: Jsou to hluk a vibrace z desetitisíců vozidel...
Záhadné zákruty logiky...