Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
<x01>Komentá?e</x01>

* Výbor pro Roudnou, jednání VIII.

Vydáno dne 03. 10. 2007 (834 přečtení)

Po srpnové p?estávce jsme m?li možnost znovu porozpráv?t s našimi  kolegy z ?MO 1 o problémech, které trápí Roudnou. Op?t to bylo zajímavé.

Jako první informoval pan Holub o jednáních, která probíhají v souvislosti s úpravou koryta ?eky u Bílé Hory. Tato úprava by v budoucnu m?la snížit hladinu p?i p?ípadných povodních. Zmínil také výstavbu parkovišt? u pivovarských studní v souvislosti s výstavbou skateparku.
P?edseda Podlipný také navrhl, že Výbor pro Roudnou by mohl uskute?nit setkání s obyvateli v Sokolovn?. P?edb?žná dohoda zní v listopadu.

Magistrálu ano, archeology ne

Dalším bodem programu se stala diskuse nad tím, zda Výbor pro Roudnou podpo?í archeologický průzkum v lokalit? bývalé školky v ulici na Roudné.
O tomto problému se již na našich stránkách podrobn?ji psalo. Ve stru?nosti: firma Globál se chystá shrnout stávající ornici, poté navýšit terén, dále ornici znovu p?ihrnout, to aby jim povode? nepoškodila plody zem?d?lské ?innosti, kterou se tato stavební(!)  firma chystá provád?t…

P?edseda Podlipný nám v souvislosti s probíhající EIA p?e?etl vyjád?ení památká?ů pana Marovi?e a paní Kamenické, kte?í doporu?ují ud?lat p?ed zapo?etím terénních úprav archeologický průzkum. Oblast Roudné je známá bohatstvím historických nálezů jako místo jednoho z nejstarších osídlení v této lokalit?.

Pan Holub podotkl, že v místech bývalé školky docházelo v minulosti k p?eorávání, tudíž je nepravd?podobná možnost n?jakého nálezu. A shrnutím ornice a zem?d?lskou ?inností se prý nepůjde do hloubky a tím pádem se nic nepoškodí. Pan Podlipný upozornil že  má dojít k zásahu do terénu hloub?ji než p?i p?eorávání.
Namítla jsem, že v místech dnešní Fakultní nemocnice Lochotín také v minulosti docházelo k p?eorávání, ale p?i archeologických průzkumech, které p?edcházely stavb?, došlo k zajímavým nálezům osídlení z doby bronzové. A pokud se týká avizované zem?d?lské ?innosti firmy Globál, tak starosta Winkelhöfer nás  na první nebo druhé schůzi výboru  informoval, že investor už za ním byl a hovo?il nikoliv o ?innosti zem?d?lské, nýbrž pouze stavební!


P?edseda výboru Podlipný  navrhl hlasovat o tom, zda Výbor pro Roudnou podporuje vyjád?ení památká?ů o archeologickém průzkumu. Návrh usnesení: „Výbor pro Roudnou podporuje archeologický průzkum v lokalit? (?íslo pozemku)..."

P?i hlasování byli ?ty?i pro (Podlipný, Holub, Denk, Nová) a t?i se hlasování zdrželi (Winkelhöfer, Szikszay, Topinka). Návrh tedy nebyl p?ijat.


Všichni, kte?í se zdrželi hlasování o tomto podle mého názoru nevinném usnesení, se vyjád?ili, že tak u?inili proto, že Výbor pro Roudnou nemá kompetenci n?komu nakazovat provád?ní archeologického průzkumu. Pan starosta p?ímo ?ekl: "Nic nám do toho není, nebudeme suplovat n??í práci."  
Ji?í Podlipný oponoval, že to vychází z logiky p?edchozích usnesení, kdy se také pouze vyjad?ujeme k v?cem, které se týkají Roudné jako poradní orgán ?MO 1. Máme tedy právo na to se vyjád?it a doporu?it.

K tomu jsem doplnila, že kdybychom se vyjad?ovali pouze k tomu, co můžeme ovlivnit, nemusela by se usnesení p?ijímat vůbec žádná. Viz p?edchozí usnesení výboru k magistrále p?es Roudnou, o které starosta tvrdí, že na její výstavbu v podstat? nemá vliv.

Milan  Topinka prohlásil, že nemůžeme podnikateli bránit v jeho ?innosti…

Ji?í Winkelhöfer tedy ?ekl, že máme p?eformulovat p?edchozí v?ty a místo „výbor podporuje“ dát „výbor důrazn? upozor?uje“. Potom by s podporou nem?l problém. Prý práv? proto, že nemůžeme nikomu nic p?ikazovat.   Nemohu si pomoci, ale už jsem si p?ipadala jako na jednání zastupitelstva v bájném Kocourkov?. Zeptala jsem se tedy pana starosty, v ?em vidí v p?eformulování zásadní rozdíl. (Nehled? na to, jak jsem pozd?ji ze zápisu zjistila, že 9.7. 2007 Výbor pro Roudnou p?ijal usnesení k magistrále p?es nivy s výrazem „doporu?uje“). Pan starosta se pon?kud roz?ílil a sd?lil, že už m? to nebude po t?etí vysv?tlovat a o p?eformulování už  nestojí a návrh na nové hlasování také nedá.  


Došlo tedy k tomu, že ani nejnevinn?jší vyjád?ení - podporujeme archeologický výzkum,  Výbor, který by m?l být pro Roudnou, nebyl schopen z jakýchsi záhadných důvodů  p?ijmout.
Ale magistrála se doporu?ovat v klidu může, i když pan starosta tvrdí, že na její realizaci nemá taktéž žádný vliv. Ale tomu, kdo stojí za firmou Globál, p?eci nemůžeme (podle pana starosty) nic porou?et...


Pavel Denk potom v bod? „Různé“ upozornil na nevyhovující terén pro cyklisty ve sm?ru Lu?ní ulice -  Štruncovy Sady. D?íve byla možnost se tam dostat bez problémů, nyní se musejí p?ekonat terénní p?ekážky, které jsou ve ve?erních hodinách nebezpe?né. Bod se bude projednávat ješt? na p?íští schůzi.

Upozornila jsem na op?tovné ?erné skládky, které se objevily na Roudné: u Sokolovny a u Pramenů Všech Svatých.

Pan Topinka navrhoval instalovat sb?rné kontejnery, ale J.Winkelhöfer nás seznámil s dohodou plze?ských starostů žádné kontejnery už neinstalovat, protože situace je potom na míst? sb?ru ješt? horší.


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1017 (1017 hl.)
Z KDU-?SL
911 (911 hl.)
Z KS?M
1044 (1044 hl.)
Z ODS
934 (934 hl.)
Z Plze?ské aliance
916 (916 hl.)
Z jiné strany
978 (978 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6571

  Obrázek z galerie
Parta kluků
z roku 1908 p?i brouzdání v ?ece Mži, v pozadí Lochotínská lávka
zobrazení: 1379
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.