Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<x04>Naše akce</x04>

* Naše akce

Vydáno dne 01. 02. 2006 (1258 přečtení)10/2000 1.petice proti výstavb? ??obchvatu?? Roudné 393 podpisů.

10/2000 ??Vyjád?ení k akci?? pro projektanty této silnice - sesbírali a p?edali jsme 105 nesouhlasných stanovisek, mmj. od vedení St?ediska volného ?asu d?tí a mládeže, mate?ské školy a celé ?ady roudenských firem, podnikatelů a obyvatel.

4.9.2000 Setkání se starostou ?MO Plze? 1 panem Baumrukem ?? slíbil tlumo?it naše protesty na Rad? m?sta Plzn?.

13.9.2000 Setkání s primátorem Šnebergerem. Pan primátor uznal, že nelze ob?any v podobných p?ípadech (jako je ??Obchvat Roudné??) postavit p?ed hotovou v?c.

12/2000 První tisková zpráva ?? seznámili jsme ve?ejnost s tím, kdo jsme a co chceme.

12/2000 Upozorn?ní o místní p?íslušnosti našeho sdružení jsme poslali na Magistrát m?sta Plzn? ?? odbor stavebn?-správní a odbor životního prost?edí, na ?MO Plze? 1 ?? odbor životního prost?edí a odbor výstavby a na ?MO Plze? 3 ?? odbor životního prost?edí a odbor výstavby.

5.2.2001 Stáváme se ú?astníky ?ízení ve v?ci vydání závazného stanoviska odboru životního prost?edí Magistrátu k zásahu do významného krajinného prvku ?eky Mže. Jednalo se o výstavbu mostu p?es Mži, který je sou?ástí obchvatu Roudné.

28.2.2001 Obdrželi jsme rozhodnutí ?? souhlas se zásahem do VKP ?eky Mže.

12.3.2001 Podali jsme proti p?edchozímu rozhodnutí odvolání. z důvodu v?cného i formálního pochybení.

19.2.2001 ??ast na setkání ob?anů se starostou obvodu Plze? 1 panem Baumrukem a jeho spolupracovníky. Pan starosta však v rozporu se zákonem 106/99 o svobodném p?ístupu k informacím nám odmítl dát zápis z této akce, který byl vyhotoven. Po op?tovných písemných urgencích nám tento zápis (všichni diskutující ob?ané dávali najevo svůj nesouhlas s výstavbou obchvatu Roudné) byl vydán.

20.3.2001 ??ast na zasedání zastupitelstva ?MO Plze? 1. Zastupitelé hlasovali o v?t?: ??Zastupitelstvo m?stského obvodu Plze? 1 bere na v?domí nesouhlasné stavovisko ob?anů zú?astn?ných na setkání s ve?ejností dne 19.2.2001 na Roudné k výstavb? obchvatu Roudná.?? Tato pravdivá v?ta (lze doložit výše zmín?ným zápisem) nebyla hlasy ODS a ?SSD p?ijata

26.10.2001 ??ast na seminá?i o doprav? na plze?ské radnici, kde jsme p?edstavili spole?né stanovisko s ob?anským sdružením ??Plze?-m?sto pro lidi?? o ?ešení dopravní situace v Plzni. Ten se setkal s velice kladným ohlasem ve?ejnosti.

11/2001 Krajský ú?ad zamítá naše p?ipomínky z 12.3.2001 o zásahu do VKP ?eky Mže. Dochází pouze ke zm?n? konstrukce mostu.

9.5.2002 ??ast na ústním jednání k územnímu ?ízení na ??Obchvat Roudné?? ?? ?ást Rychtá?ka-Rondel.

10/2002 Tisková zpráva ?? reakce na nestydatý ?lánek pana nám?stka Kalouse o tom, že Roudná doplatila p?i srpnových povodních na odpor svých lidí.

9.1.2003 Setkání s Ing.Koťátkem z Vodního díla a.s. - TBD, který v roce 2000 zpracoval a v roce 2003 p?epracovával studii protipovod?ové ochrany Roudné. Shodli jsme se s ním na tom, že protipovod?ový val (sou?ást ??Obchvatu Roudné??), by p?i srpnové povodni Roudné uškodil, nikoliv pomohl.

7/2003 Dv? setkání s ob?any Roudné p?ed Sokolovnou, týkající se situace po povodních.

11.7.2003 Schůzka na ?IMP s Ing.Kofron?m a Ing.Koša?ovou.

14.7.2003 Setkání s Bc. Bernáškovou, vedoucí odboru životního prost?edí MMP.

24.7.2003 Dopis nám?stkovi primátora, který podepsalo b?hem n?kolika hodin 163 lidí.

28.7.2003 Schůzka na K?PK s radním Ing. Stelzerem.

31.7.2003 Podání námitek ú?astníka územního ?ízení na úsek ??Obchvatu Roudné?? ?? ?ást Rychtá?ka-Rondel.

25.8.2003 Schůze na radnici s panem nám?stkem Kalousem.

2.9.2003 Informa?ní návšt?va u Ing. Zídka na ?KRMP.

4.9.2003 Schůze u pana primátora Šnebergra, na které byla domluvena naše pravidelná setkání.

1.10.2003 Další setkání s Ing. Stelzerem na K?PK.

2.10. 2003 Setkání na radnici s panem nám?stkem Náhlíkem.

6.10.2003 Informa?ní návšt?va u Ing. Kofron? na ?IMP.

8.10.2003 Setkání s panem primátorem Šnebergerem na radnici.

12.10.2003 Odvolání proti územnímu rozhodnutí na úsek ??Obchvatu Roudné?? ?? ?ást Rychtá?ka-Rondel.

29.1.2004 Krajský ú?ad ruší územní rozhodnutí na ??Obchvat Roudné?? ?? první velice významné vít?zství našich argumentů.

28.4.2004 Další setkání s panem primátorem Šnebergerem - p?edstavení alternativní varianty ??Obchvatu Roudné??.

11.11.2004 Protestní shromážd?ní na nám?stí Republiky. ??ast více jak 200 lidí. Nejv?tší environmentální demonstrace v historii Plzn?.

12.11.2004 Setkání s nám?stkem ministra zdravotnictví Ing.Radolfem ?? diskuze o zdravotních dopadech obchvatu Roudné a o nep?ípustném nátlaku na hygienu. Pan nám?stek potvrzuje nesouhlasné stanovisko hygieny k obchvatu Roudné.

30.11.2004 Stáváme se ú?astníky ?ízení ve v?ci propojení Alej Svobody-Na Roudné.

10.12.2004 Setkání na Státním fondu dopravní infrastruktury s nám?stkem pro realizaci zdrojů panem Novákem ?? informace o rozpo?tu na rok 2005 a výhledu na rok 2006/2007, financování okružních komunikací, které skute?n? ?eší dopravu v Plzni.

1/2005 Žádost o zm?nu ?P m?sta Plzn? ?? vypušt?ní Obchvatu Roudné ze seznamu ve?ejn? prosp?šných staveb. Bylo podáno 84 žádostí ob?anů.

19.4.2005 ??ast na jednání ?MO Plze? 1, organizované panem starostou Winkelhoferem.

31.3.2005 Ve?ejné setkání s obyvateli Roudné v Sokolovn?, p?edstavení našeho zám?ru o vytvo?ení samostatné m?stské ?ásti Plze? 11.

29.6.2005 ??ast na ústním jednání ke zm?n? ?zemního plánu.

7,8/2005 Sbírání podpisů na petici k vypsání místního referenda. Petice se setkává s velice kladnou odezvou ob?anů Roudné.

1.9.2005 P?edání petice s návrhem na vyhlášení místního referenda. K tomuto datu podepsalo 573 lidí.

9.2005 Zamítnutí našeho návrhu magistrátem.

26.9.2005 Návrh na Krajský soud v Plzni o ur?ení, že naše petice na uspo?ádání místního referenda nemá nedostatky.

9.10.2005 Demonstrace u FN, která m?la upozornit pana premiéra Paroubka (p?i p?íležitosti poklepání základního kamene nové porodnice), že tudy má vést silnice s průjezdem 20.000 aut denn?. Pan premiér nám p?islíbil osobní setkání v této v?ci.

10/2005 Usnesení soudu ?? zamítnutí našeho návrhu.

9.11.2005 Krajská hygienická stanice vydává nesouhlasné stanovisko k propojení Alej Svobody-Na Roudné, kolem FN.

9.12.2005 Je zpracována nezávislá hluková studie v blízkosti nemocnice, která potvrzuje p?ekro?ení hlukových norem v jejím okolí.

16.1.2006 Dopis s odmítavým stanoviskem ke zm?n? územního plánu ?. 571.


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pavel Denk | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1020 (1020 hl.)
Z KDU-?SL
913 (913 hl.)
Z KS?M
1046 (1046 hl.)
Z ODS
937 (937 hl.)
Z Plze?ské aliance
920 (920 hl.)
Z jiné strany
982 (982 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6589

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 6

zobrazení: 1702
známka: 1.00
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.