Vzpomínky na starou Roudnou III.

Autor: Karel Hrubý <(at)>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 01. 09. 2011

P?inášíme vám t?etí díl vypráv?ní pana doktora Hrubého ze Švýcarska.

   V dob?, na kterou tu vzpomínám, byla hlavní tepnou celé ?tvrti ulice Na Roudné, kde bylo nejvíce obchodů, hospod i služebných živností. N?kdy na konci dvacátých let tu byla vozovka pon?kud zvýšena, ko?i?í hlavy dlažby byly vytrhány a silnice dostala asfaltový povrch. Tam, kde zvýšení by dosáhlo až k oknům p?ízemních bytů, byl chodník ponechán pod úrovní vozovky. Podnes je u ?ady domů na levé stran? ulice (?.19-27 za Spolkovým domem) chodník ponechán na původní výši, tj. tak, jak byl p?ed úpravou vozovky. - V dvacátých i v t?icátých letech byl provoz v ulici Na Roudné ješt? nevelký. Auta projížd?jící sm?rem k Bílé ho?e byla dost ?ídkým zjevem, z roudenských obyvatel vlastnilo auto tak nejvýše p?t šest lidí. P?evažovaly ko?ské potahy, které rozvážely zboží, pivo, uhlí (tehdy se ješt? ni?ím jiným netopilo) a pod. Roudenští ?ezníci vozili své zboží lehkými bry?kami taženými jedním kon?m.na jatky, kde je uchovávali v prostorných lednicích Tu a tam projel ko?ár vezoucí mohovit?jšího m?šťana k Boleveckému rybníku. Meta?i m?li stále co uklízet – pokud ovšem je nep?edb?hli zahrádká?i, kte?í v ko?ském trusu m?li cenné hnojivo pro své záhonky. Ulice byla v t?ch letech ješt? bezpe?ná i pro d?ti, které si tu mohly bez obav hrát. V padesátých a šedesátých letech se s postupnou motorizací i tato idylka zm?nila.
N?které kouty roudenského areálu m?ly pon?kud odlišný charakter. Tak na p?. v oblasti u sv.Rocha a v Zeliná?ské ulici se žilo pospolit?ji a otev?en?ji, genius loci se tu prezentoval chodcům po Saském most? bez ostychu. I ve slepé ?ásti Lipové ulice, jdoucí podél cvi?išt? DTJ, byl pospolitý život výrazn?jší než v druhé ?ásti této ulice proti sokolovn?, kde v p?evážn? družstevních domech s lépe vybaveným p?íslušenstvím se už žilo trochu izolovan?ji a s v?tším vzájemným odstupem. Také na zadní Roudné v ulicích Lužánky, Pittnerov? a Dvorní se žilo „ve?ejn?jii“ než v živé „t?íd?“ na p?ední Roudné. A trochu venkovský charakter m?la i Lu?ní ulice, za?ínající statkem u Špirků a ústící mezi loukami, zahradníky a h?išti S.K.Roudné, Klubu cyklistů a rozsáhlého sportovního areálu kolem S.K.Viktorie. Svůj svéráz m?ly i domky pod kostelem Všech svatých, kde vzdálenost od roudenského bytového komplexu byla v?tší – vytvá?elo to takovou tichou, trochu zasmušilou idylu. Kapitolou pro sebe by bylo seskupení domků v oblasti Na Hrádku, v tzv. Americe, kde platily pon?kud jiné normy než v kompaktním roudenském seskupení. Ale „Amerika“ dnes už stejn? není, jen pramen pitné vody ji tu ješt? p?ipomíná...

V tom všem byly „plácky“ pro d?ti, kde se hrály kuli?ky, na schovávanou, na ?etníky a pod. Takový plácek byl na p?. hned pod navážkou p?ed stodolami Holubovic statku (v lét? tu lákal i malý stánek paní Brillové s nabídkou bonbonů) nebo v průse?íku ulice Pod všemi svatými a Malické, kde za hospodá?ským stavením bylo volné prostranství, na n?mž povozník Jedlík nechával stát své valníky, korby a žeb?i?áky, které klukovské fantazii sloužily jako „lodi“ k pirátským bojům. U prot?jší hradby skladu uhlí a d?eva (t.zv. ohrada u Chvojků - dnes je tam mezi ulicí Pod Všemi svatými a Na Roudné hezký moderní dům) bývaly lavi?ky pro důchodce, kte?í tu poku?ovali a diskutovali, babi?ky pletly pun?ochy a p?emílaly roudenské události. A vedle nich byl „stadion“ pro hraní kuli?ek, s velmi pe?liv? udržovanými jamkami. D?v?atům sloužily ke hrám hlavn? chodníky, kde se skákalo p?es švihadla a kde k?ídou malované „panáky“ poskytovaly pole k důmyslným kombinacím skoků. Kluci pak vybíhali na louky v Lu?ní ulici, kde se hrála kopaná – n?kdy hned n?kolik „zápasů“ vedle sebe. Svou p?ítažlovost m?la pro d?ti i cvi?išt? DTJ a Sokola, kde bylo možné hrát kopanou, házenou, voleybal a provozovat t?ebas i malou atletiku. Na détejáckém cvi?išti vznikalo v zimních m?sících kluzišt?, které sloužilo i jako h?išt? hokejovému mužstvu Viktorie Plze?. Nejoblíben?jším pláckem školáků však byla travnatá „dolina“, do které se sbíhalo z nezastav?ného rohu tehdejší Karlovarské t?ídy a Malické ulice. Bylo to v t?sné blízkosti obecné školy, svou nízkou polohou a vysokými strán?mi jakoby schované zrakům okolního sv?ta. Ze dvou stran chrán?ná strán?mi, byla její plocha ohrani?ena hradbami  zahrad za domy ulice Pod Všemi svatými a ohradami hospodá?ských stavení táhnoucími se pod Karlovarskou t?ídou. Uprost?ed bylo upravené voleybalové h?išt? skupiny „Pavouků“ (proto se dolin? ?íkalo také „pavoucké h?išt?“), která tu m?la v kout? i p?knou d?ev?nou klubovnu. Kolem h?išt? byl ješt? dost velký prostor zarostlý travou, která ?astou p?ítomností roudenských d?tí byla udusána tak, že se na ní dob?e hrála kopaná ?i jiné mí?ové hry. Pro v?tší kluky to ovšem nesta?ilo, ti chodili hrát kopanou do Lu?ní ulice, kde na lukách se hrála i „p?espolní“ utkání na p?. s Rychtá?kou, s Jíkalkou, s kluky kolem Veleslavínky, s Petrohra?áky a pod. A nem?l bych zapomenout na dlouhou ze? po pravé stran? Plánské ulice, která sloužila jako odrazišt? fotbalového ?i tenisového mí?e osam?lým „hrá?ům“, když kamarádi pro teamovou hru nebyli práv? po ruce.

Za zmínku snad také stojí roudenská rarita: stojany s tekoucí vodou z pramene v „Americe“, tak zvané „pumpi?ky“, které byly rozsety po celé ?tvrti. Jedna byla hned pod navážkou vedoucí na Roudnou ze Saského mostu, jiná na rohu Lu?ní a Belohorské, další na rohu Malické a Na Roudné (tam stála do konce války i d?ev?ná trafika), jedna také byla na zadní Roudné n?kde proti Pittnerov? ulici. Sloužily nejen jako zdroj vynikající pitné vody, ale i jako „meeting points“, místa dostavení?ek a srazišt? klukovských part. – Ve?ejné osv?tlení poskytovaly plynové lampy, které dávaly ulicím zvláštní, trochu zasn?nou ve?erní atmosféru. Zejména v dlouhých letních ve?erech se pod nimi scházeli mladí lidé, kterým se ješt? necht?lo do postele; vypráv?ní a hlu?ný smích pod sv?telným kuželem nebraly konce, dokud n?kdo z blízkého sousedství je neok?ikl, aby už šli rad?ji spát.

Kone?n? je t?eba zmínit i dv? „ú?ední místa“, ktera byla z roudenského každodne neodmyslitelná. Byl to jednak pobo?ka poštovního ú?adu pod tehdejší Karlovarskou t?ídou na za?átku K?ížkovy ulice (s jedinou ve?ejnou telefonní stanicí ve ?tvrti) a policejní stanice v ulici Na Roudné (tuším v ?.16), jejíž osádka st?ežila po?ádek ve ?tvrti. Obojí bylo ?asem zrušeno.