Zvon pro kostel Všech svatých

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 01. 10. 2010

Pan Josef Kabát, kmotr nového zvonu Svatý Vojt?ch a hlava Sdružení dobrovolných aktivistů p?i kostele Všech Svatých v Plzni na Roudné, zajímav? vypráv?l pro naše stránky o celé historii starého i nového zvonu.

Kostel Všech SvatýchNa po?átku všeho byla iniciativa Sdružení aktivistů zprovoznit starý nefunk?ní zvon, který se nachází ve zvonici kostela. Jedná se o velice starý a cenný exponát ulitý chebským zvona?em Georgem Hirschfeldem v roce 1650. Tento zvon pat?í odjakživa k původnímu vybavení kostela a zachoval se p?es veškeré dramatické vále?né události. P?i bližším ohledání odborníky v b?eznu 2009 se ovšem ukázalo, že že zvon vykazuje známky silného opot?ebení. Dále se zjistilo, že je vybaven nepůvodním a nevyhovujícím srdcem. I po celkové restauraci by tak nep?icházelo v úvahu pravidelné elektrické zvon?ní, což bylo původn? zvažováno.

Po jednání s majiteli kostela, ?ímskokatolickou farností Plze? – Severní p?edm?stí a odborníky bylo navrženo po?ídit zvon nový. Starý zvon by po opravách v kostele nadále zůstal, používal by se však jen výjime?n? a na ru?ní zvon?ní.

V této chvíli sehrála důležitou roli paní Hana Gerzanicová, roda?ka z Roudné a ?lenka Sdružení aktivistů, která se zavázala k úhrad? nákladů na výrobu zvonu. Paní Gerzanicová je známá básní?ka a je potomkem známého rodu Führichů, který vlastnil velkostatek na zadní Roudné. V Pramenní ulici již nechala na své náklady opravit kapli?ku. Motivací PHDr. Gerzanicové k tak velkorysému daru byla její snaha v?novat ob?anům Roudné i Plzn? památku, která má šanci p?etrvat v?ky.

Starý zvon z roku 1650Zvon vytvo?ila firma Dytrychová s.r.o., sadu zvonu firma Bouchal – Borolo, obojí Brodek u P?erova.

?áste?n? na instalaci zvonu p?isp?l také ?MO 1.

Samotný zvon váží 120 kg, do kostela Všech svatých doputoval ve?er 26. kv?tna 2010 (viz fotoreportáž níže).

V?nování, které na n?m můžeme ?íst pat?í rodi?ům paní Gerzanicové, kmotry se stali Josef Kabát a nejmladší dcera paní Gerzanicové Rafaela Hons. I jejich jména jsou na t?le Svatého Vojt?cha zaznamenána pro p?íští generace.

Sdužení aktivistů p?i kostele Všech Svatých, kte?í v areálu odvád?jí desítky hodin dobrovolné práce už celá desetiletí a významn? p?isp?li k rekonstrukci této velmi vzácné památky si zaslouží velký dík. Roudná se díky nim op?t o krů?ek p?iblíží k malebné a vlastním koloritem oplývající ?trvti.