Plze?ské pomn?nky

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 16. 09. 2010

Díky laskavému p?isp?ní pana Marcela Votlu?ky vám můžeme p?edložit výb?r z fejetonů p?eštického rodáka Karla Schwarze (1863-1939), které vycházely v ?eském deníku v roce 1938 pod názvem ??Plze?ské pomn?nky??.

Pan ú?etní rada Spo?itelny m?sta Plzn? a ?len plze?ského Hlaholu v nich vzpomíná na Plze? svého mládí. Jeho vypráv?ní se dotýká i Roudné a jejího blízkého okolí.Nechme tedy vypráv?t slovutného m?šťana, který se na pokraji druhé sv?tové války vracel v duchu do Plzn? svého mládí:Foto141.jpgRychtá?ka a Saský most

Celá ta malá ?tvrť na Rychtá?ce pod Saským mostem, s koželužnami již nepracujícími, ukazuje nám stále ješt? málo zm?n?ný stav p?edm?stských domů z dob minulého století i z života rodin tam bydlících. Jsou tam pozůstatky i v?tších, na svou dobu výstavných domů, a život zm?nil se tu jen zrušením jatek a ješt? více regulací ?eky a stavbou náb?ežních zdí.

D?íve bylo ze Saského mostu vid?t v t?chto místech, až k ?ece se polohou sklán?jících, ženy ve vod? štandlíky umývat, na b?ehu prát a ve vod? prádlo máchat. Kdo nablízku bydlel, když se bílil byt, donesl si sem i stůl, židle, postele k umytí. D?ti se v loužích postranních brouzdaly, p?ímo pod mostem byla umývárna pro povozy, s kterými se do ?eky zajelo p?ed ned?lí. Ko?í svlékli boty, vyhrnuli kalhoty a lopatami na ko?áry, vozy, kon? atd. vodu šplouchali, až se to odpu?elo, nebo se to trochu kartá?em p?ejelo, aby se barva z ko?árů neod?ela.Foto023.jpg

Naproti p?es ?eku bylo tomu zrovna tak. A když bylo sucho, snadno se celý ten proud vody, n?jakou hlubší strouhou se hrnoucí, p?ekro?il. Te? to po regulaci vypadá jako veletok, až na to, že staré plechové hrnce a kropá?e hyzdí m?lké dno.vešli jsme na úzkou cestu, vedoucí dále kol staré ješt? baštové v?že, dosud stojící a na obydelné stavení upravené, k Saskému mostu.

Pod tou vozovou cestou – vedenou dosti vysoko proti hlavní promenádní cest? koldokola vnit?ního m?sta, na zasypaných p?íkopech m?stských pod hradbami b?žící, byla malá strá? stromovím a ke?i vysázená, v níž, ve vyzd?né obloukové jakési polojesky?ce, cr?el shůry pramen pitné vody, vedený sem od Všech Svatých ze studánky d?ev?nými rourami, jichž vedení pod vodou, pod tokem ?eky Mže, bylo zatíženo kamennými balvany, pro p?ípady velkých vod jarních nakupenými.

Tomu pramenu, který stále tekl a m?l stálý odb?r z dosti daleko sousedících domů, ?íkalo se „U ?urá?ku“ a byla to jediná pramenitá voda v Plzni, mimo ze studní soukromých ?erpaná.