Ukli?me si na Roudné II.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 31. 03. 2010

Koalice ob?anských sdružení z Roudné ve spolupráci s ?MO Plze? 1 po?ádá druhou dobrovolnou brigádu pro všechny p?átele a p?íznivce naší ?tvrti.

Akce se bude konat za dobrého po?asíve ?tvrtek 8. 4. 2010 v 16:00.Sraz brigádníků je naplánován p?ed d?tským h?išt?m školky v parku Pod Všemi svatými.Jako vybavení doporu?ujeme gumové rukavice. Pytle na nasbírané odpadky budou k dispozici.


uklid 2009 01.jpg

Naším zám?rem je uklidit okolí d?tského h?išt?, strá? pod kostelem Všech svatých a lesík p?ed vchodem do h?bitova (nad zahrádkami). Strá? pod kostelem se z důvodu nevyjasn?ných majetkových vztahů dlouhodob? neuklízí. Je tedy pouze na nás, abychom si své okolí ud?lali p?íjemn?jší.

P?i lo?ské brigád? se nám poda?ilo odklidit rozm?rn?jší nepo?ádek, jako byly staré kusy nábytku, torza ko?árků, matrace, sklen?né desky a další. Krom? toho se parku uleh?ilo od dvanácti pytlů různých drobných odpadků.

Letos nás tedy ?eká, po lo?ském generálním úklidu, v?tšinou op?t jen sesbírání drobných v?cí.