Za?ínáme znovu

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 20. 03. 2010

  Na schůzi Výboru pro Roudnou p?i ?MO Plze? 1 se dostavil jako host ing. Prokop z ?tvaru investic m?sta Plzn? (?IMP). P?inesl informace o tom, co zastánci průtahu vymysleli nového, aby svůj zám?r mohli prosadit.

 Hned v úvodu pan inženýr potvrdil, že nic moc nového vymyslet nejde. Trasa je pevná a nejde s ní p?íliš hýbat, není prostor...
  Ale na ?IMP si lámali hlavy, až p?išli na to, že trasa komunikace v ulici Na Roudné sm?rem na Bílou Horu uhne u firmy Orange doprava, tam projde zahradnickými závody a napojí se na silnici p?es nivy. Ovšem auta tudy budou moci projet pouze v jednom sm?ru. Zpáte?ní cesta povede po stávají komunikaci.
    Tím dojde k tomu, že se hlavní nápor mnoha tisíců aut rozd?lí a obkrouží ve dvou sm?rech domy v ulici Na Roudné a v p?ilehlých kolmých ulicích jako je Dvorní, Pittnerova a V Lužánkách. Tato oblast zůstane sev?ená jako v kleštích a auta kolem ní budou kroužit ve všech ?ty?ech sv?tových stranách. Práv? v nejnižší oblasti, kde je rozptyl naprosto nejhorší. Opravdu musíme pánům z ?IMP zatleskat... Výborná zm?na.

  Dále v ulici Ke Stráži se trasa posune ješt? o pár metrů blíže k rozvodn?. To je zhruba vše, co se dá upravit.

  Starosta Uhlík se p?idal s názorem, že práv? te? probíhá projednávání zákona o zvýšení nejvyšších p?ípustných limitů pro hluk. On doufá, že zákon projde a potom půjde výstavba průtahu hladce.

Ing. Prokop potom tvrdil, že stavba celého průtahu má stát zhruba asi 300 milionů korun.

To je samoz?ejm? podle našich informací nesmysl jako hrom. Jen nový most p?es Mži p?ijde m?sto na 150 mil., zá?ez do Mikulky 100 mil., garáže p?ed nemocnicí 300 mil., plus cena za stavbu samotné komunikace. Celková suma je n?kde kolem ¾ miliardy korun a není kone?ná.

Protože dojde k ?áste?né zm?n? projektu, bude muset prob?hnout nová EIA (posouzení podle zákona ?. 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prost?edí).

V této souvislosti se musím zmínit o podle mého názoru neuv??itelném výroku pana V. Šobra, ?lena Výboru pro Roudnou. Prohlásil, že se mu zdá nová úprava projektu zbyte?ná a p?íliš nákladná. Vyhazovat tolik milionů kvůli pár lidem...

Ukazuje se to, co opakujeme stále dokola. Trasa v tomto koridoru nemá co d?lat. Se silnicemi se může šachovat a skládat je všemožn? kolem domů na Roudné, aby se kone?n? vyhov?lo hlukovým limitům. Ale s dalším ukazatelem, výrazným zhoršením života a zdraví obyvatel, se stejn? nehne.

Další informace p?ineseme v dubnu. Po?átkem tohoto m?síce se mají sejít zástupci SVSMP, ?KRMP, ?tvaru investic MP, projektanti z firmy Valbek a zástupci Kraje, aby se na výše uvedeném návrhu dohodli.