Setkání se senátorem Bisem

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 28. 02. 2010

Na pond?lí 22. února jsme si domluvili schůzku se senátorem Ji?ím Bisem. Na setkání nás p?išel podpo?it i zástupce ob?anského sdružení z Aleje Svobody.

 Hlavním tématem našeho popovídání se stalo vystoupení pana senátora na posledním zastupitelstvu, kdy ost?e zaúto?il na primátora Rödla kvůli komunikaci p?es Roudnou. Tázal se zástupců magistrátu, pro? za ?ty?i roky není s touto silnicí hnuto ani o krů?ek.

My jsme Ji?ímu Bisovi p?e?etli pasáže z dokumentace EIA, kde se hovo?í o negativech, které by kontroverzní stavba p?inesla obyvatelům Roudné – nárůst po?tu osob postižených astmatem, rakovinou plic a leukémií, zvýšení po?tu osob obt?žovaných nadm?rným hlukem a mnohé další.

Zeptali jsme se pana senátora, jestli je opravdu p?esv?d?en, že je vybudování této komunikace nezbytn? nutné. Jestli jeho strana opravdu v duchu machiavellismu p?ipustí reálné ohrožení zdraví stovek lidí kvůli pohodlí tisíců.

Odpov?? Ji?ího Bise nás p?ekvapila. Prohlásil totiž, že na stavb? průtahu p?es Roudnou netrvá za každou cenu, zvlášt? když se nyní dozv?d?l o jeho podstatných negativech na život lidí na Roudné. Cht?l prý pouze slyšet od primátora Rödla jasné ano nebo jasné ne, aby se za?alo p?emýšlet o jiné trase. Diví se, že primátor nep?iznal, že je tato trasa neprůchodná.

Sám osobn? si myslí, že p?es negativní stanovisko posudku EIA nelze jít dál. Je prý vždy podez?elé, když jednou by stanovisko bylo záporné a podruhé po drobných úpravách kladné. Domnívá se, že to není možné.

Odpov?d?li jsme panu senátorovi, že budeme bedliv? sledovat jeho další vystoupení na zasedáních zastupitelstva, zda svým slovům, že netrvá na výstavb? sporného průtahu za každou cenu dostojí.