Schůzka s nám?stkem Rundem

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 14. 02. 2010

V pátek dopoledne jednali zástupci ob?anských sdružení z Roudné na radnici. Sešli se s nám?stkem Rundem, který vysv?tloval, jaké zm?ny v projektu „Silni?ní systém MP v oblasti Roudné“ m?sto chystá.

   Dozv?d?li jsme se, že zastánci průtahu nyní uvažují o posunutí trasy v její severní ?ásti, v ulici Ke Stráži. Tam je úzký prostor mezi domy a trafostanicí. Pomýšlí se tedy na zrušení trafostanice na tomto míst?. Tím by vznikl širší prostor pro stavbu silnice.
Pan nám?stek nám k našemu mírnému úžasu sd?lil, že není vylou?eno ani vybudování estakády, komunikace na sloupech, p?es roudenské nivy.

DSC_2593web.jpgIng. Rund s námi hovo?il dále o tom, že dopravní situace v Plzni není kritická. Z Lochotína je možné dostat se do centra m?sta za dvacet minut. V Praze se totéž dá zvládnout za hodinu, tam jsou podmínky v doprav? mnohdy katastrofální.

Ale m?stu jde prý hlavn? o sanitky. Kdyby prý se stala na Karlovarské t?íd? hromadná nehoda, jak se záchranky dostanou rychle do nemocnice?

Pokud nechceme nové silnice, ?ekl nám pan nám?stek, je jediná cesta vrátit se zpátky ke koním...My jsme podotkli, že trafostanice podle našich informací nedávno prošla celkovou rekonstrukcí. Toto opat?ení pak vůbec ne?eší ochranu nového onkologického pavilonu FN na Lochotín?. Silnice s mnoha tisícovkami aut má vést v jeho t?sné blízkosti a žádné protihlukové st?ny tam nehrají význam.

Estakáda je nesmírn? drahý projekt, který by stavbu prodražil o další desítky milionů.

Lochotínským nejde o zdraví, nýbrž o pohodlí. O ušet?ení pár minut. My musíme bojovat o alespo? trochu dýchatelný vzduch...

Hromadná nehoda na Karlovarské, další zaklínadlo zastánců průtahu. FN v Plzni má na Roudné spodní bránu. Máme zjišt?no a každý si to může ov??it, že p?es Roudnou projede denn? pohodln? kolem padesáti sanitních vozů.

DSC_2601web_1.jpgTaké je možnost průjezdu po tramvajovém pásu, kudy sanitky b?žn? jezdí na Klatovské. P?i sou?asné rekonstrukci Karlovarské ale na to projektanti pozapomn?li a tramvajový pás zvýšili. Tím způsobili záchrankám ztížení situace, což ovšem není naše vina.

Zpátky ke koním se jít nedá. Ale což takhle dop?edu, k modernímu m?stu, které neprošpikuje své centrum sítí silnic? Jako t?eba Curych? Lidé v totmto m?st? jsou podle ankety jedni z nejspokojen?jších, co se týká dopravy...T?etina lidí tady nemá auta.“ Chudáci? Ale kdepak „Pro? bych m?l mít auto, když se všude dostanu rychleji vlakem nebo tramvají? Je to úpln? zbyte?né,“ vysv?tluje mladý obyvatel Curychu. M?sto se kdysi rozhodlo, že vytla?í auta,jak jen to půjde. Znep?íjem?uje majitelům život a d?lá ho sladší t?m, kdo nechají vůz doma.Švýcarsky dokonalá síť tramvají, jejichž zastávky od sebe nesm?jí být v centru dále než 300 metrů, jezdí se švýcarsky neochv?jnou p?esností sedmi minut. Jezdí všechny spole?enské vrstvy od bezdomovců p?es studenty a podnikatele až po banké?e a politiky. Když se vezou, mají všude p?ednost: elektronický systém zaru?uje ve?ejné doprav? na k?ižovatkách se semafory vždy zelenou.

7.9. 2006, MFD

A které m?sto má úžasn? hustou síť silnic? Dháka v Bangladéši...Sd?lili jsme panu nám?stkovi, že se v žádném p?ípad? nevzdáme a proti magistrále p?es Roudnou nep?estaneme bojovat.