Roudná na zastupitelstvu

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 07. 02. 2010

 
Ve ?tvrtek 28. ledna se na 35. schůzi zastupitelstva m?sta Plzn? bou?liv? diskutovalo o Roudné, byla p?edložena i další zpráva o stavu projektu (http://aplikace.plzen.eu/podklady/detail.asp?id=19259) . Senátor Bis se pustil do primátora Rödla (http://www.jiribis.cz/) , že za ?ty?i roky se tato komunikace nepohnula ani o krů?ek. Primátor prohlásil, že je to problém a lidé z Roudné drží v šachu celý Lochotín.Nám?stek Rund dodal, že na Roudné nic moc nového vymyslet nejde, prý po?ítají jen s n?jakými drobnými úpravami a potom nechají projekt posoudit znovu...    

 DSCN4555web.jpgPotom padla z ?ad ?SSD ( senátor Ji?í Bis, Miloslav Šimák) slova o zlepšení situace na Roudné po vybudování průtahu.

V tuto chvíli je t?eba znovu p?ipomenout, co se píše v dokumentaci EIA na průtah Roudnou, kterou si m?sto samo nechalo zpracovat firmou Ecological Consulting z Olomouce, (http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PLK1281) , bod D.I.1. Jsou to následující zlepšení, které nám komunikace p?inese:

„Zvýšení po?tu osob obt?žovaných hlukem, rušených ve spánku, zhoršené komunikace ?e?í, povede ke zvýšení užívání sedativ. Dojde k významnému navýšení rizika vzniku rakoviny plic a leukemie.“

Bod B.III.1. tamtéž:
 
„Silni?ní systém m?sta Plzn? v oblasti Roudné“ bude zdrojem zne?išťování ovzduší, a to jak v období jeho výstavby, tak v období provozu.“

V dokumentaci EIA (http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PLK1325) , tentokráte na posouzení spojení Karlovarská – Kotíkovská, bod C.II.2., se hovo?í:

„?zemí je z hlediska ovzduší v p?íznivé imisní situaci.“

(Je mi jasné, že v nižších ?ástech Karlovarské je to s rozptylem horší, ale ne tolik jako na Roudné, která je nejníže položenou ?ástí Plzn?).DSCN4497web.jpg
 Pokud si tedy ud?láme takovou malou rekapitulaci, zjistíme, kdo koho drží v šachu... ?etla jsem dokumentaci EIA na průtah Roudnou n?kolikrát, ale stále tam p?i nejlepší vůli nevidím ani v?tu o zlepšení životních podmínek. Spíše z celého obsáhlého spisu vyplývá, že se má Roudná stát ob?tním beránkem, položeným na oltá? pohodlného p?ístupu autem na Lochotín. Mám na tuto v?c možná lehce radikální názor, ale stojím si za ním. Pokud se podívám ve špi?ce na auta pohybující se po Karlovarské t?íd?, ve velké v?tšin? tam uvidím jednoho ?lov?ka. Prost? pro mnoho lidí je pohodln?jší sko?it do auta a tak se pohodln? dostat k cíli, než aby využili MHD. Jist? existují i výjimky, kdy n?kdo autem te? zrovna nutn? jet musí. Je mi jich líto, pokud zrovna stojí ve front? a musí pár minut navíc po?kat.
 Ovšem není mi jich líto tolik, jako astmatických d?tí na Roudné a dalších, které by po zlepšení situace vybudováním průtahu ?ekala rakovina plic a leukemie. Pohodlnost a zdraví se prost? nedá srovnávat. My se nehodláme stát poslušnou ob?tí ve stylu, jak nám to ?ekl nedávno jeden politik z radnice: „N?kdo to prost? odnést musí.“
 
Máme vlastní návrh ?ešení. Dod?lejt? východní a západní okruhy m?stem, zlepšete podmínky v MHD. Je to stále lepší než ob?tovat stovky lidí na Roudné.