Obchvat Roudné narazil

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: ?lánky v tisku, Vydáno dne: 21. 01. 2010

20.01.2010 - JAROSLAV NEDV?D - Kraj Plze?ský - str. 01

Obchvat Roudné narazil


Radnice zastavila p?ípravu plánu silnice p?es plze?skou ?tvrť. Hrozilo, že nezíská kladný posudek

Plze? - Letitý sporný plán plze?ské radnice postavit p?es ?tvrť Roudnou silnici z centra na Severní
p?edm?stí utrp?l velkou ránu. A bude se z ní t?žko vzpamatovávat. Projektu hrozilo, že nesplní
hygienické limity nap?íklad na hluk a dostane negativní posudek vlivů na životní prost?edí. To by
plán na silnici p?es Roudnou z?ejm? definitivn? vy?adilo ze hry. Radnice proto p?ípravu projektu
zastavila a chce najít novou a schůdn?jší trasu, což nebude snadné.
Takzvaný obchvat Roudné m?l jít p?es ?eku Mži po novém most? Na Rychtá?ce, napojit se na ulici
Na Roudné a pak vést k areálu fakultní nemocnice, u které se má spojit s Alejí svobody.
Proti plánu se dlouhodob? bou?í lidé z Roudné, kte?í se obávají, že komunikace p?ivede k jejich
domům tisíce aut a zhorší tím životní prost?edí v oblasti. Už v roce 2004 se k projektu kvůli hrozb?
velké hlukové zát?že negativn? vyjád?ili hygienici.
Obyvatelé Roudné, kte?í proti silnici bojují, se nyní radují a nev??í, že m?sto najde variantu, která
by m?la nad?ji usp?t. „Mám radost. Potvrdilo se, že by ta silnice lidem škodila,“ prohlásila
Vladimíra Nová z ob?anského družení obyvatel Roudné.
M?sto couvá, místní se radují František ?e?il z krajského ú?adu ?ekl, že nezávislý expert Vladimír
Lap?ík z Ostravy nemohl k projektu vydat kladné stanovisko. „Hlavn? kvůli hlukovým pom?rům,
které v n?kterých místech nevycházely,“ uvedl ?e?il. Ten dodal že práv? proto byl proces
posuzování vlivů ukon?en. „A je na zvážení m?sta, jestli ud?lá n?jaké zm?ny a podá to znovu,“
sd?lil ?e?il. Podle n?j by potom mohlo trvat zhruba dva roky, než by se nové projednávání posudku
dostalo do stejné fáze, v jaké bylo na konci minulého roku.
Vladimír Lap?ík potvrdil, že pokud by se posuzování vlivu na životní prost?edí nezastavilo, s
nejv?tší pravd?podobností by vydal negativní stanovisko. „V podstat? by to tak muselo dopadnout.
„Faktem je, že se v n?kterých místech vysoce navyšovaly hlukové parametry. Domnívám se, že to
by skute?n? nebylo schůdné,“ prohlásil Vladimír Lap?ík.
Nám?stek primátora Petr Rund (ODS) tvrdí, že m?sto zatroubilo na ústup p?edevším kvůli
protestům lidí. „P?išlo velké množství stížností. Reakce jsou tak velké, že jsme dokumentaci stáhli.
Budeme hledat novou trasu a technické ?ešení,“ ?ekl Petr Rund.
Nám?stek p?ipustil, že se p?íprava projektu v podstat? vrací zp?t. Domnívá se však, že se zdržení
nebude po?ítat na roky. „V druhé polovin? roku bychom cht?li posudek vlivů na životní prost?edí
op?t za?ít projednávat,“ konstatoval Rund.
Zástupce ob?anského sdružení obyvatel Roudné Pavel Denk p?edpokládal, že projekt narazí.
„V?d?li jsme, že má slabé body. Byly p?ekra?ovány hlukové i emisní normy. V?d?li jsme, že to
nelze ?ešit technickým opat?ením, jako jsou protihlukové st?ny,“ ?ekl Pavel Denk. Ten p?edpokládá,
že se politici pokusí stavbu silnice p?es Roudnou znovu prosadit. „Budou hledat technické ?ešení.
Ale nedovedu si p?edstavit, jak by se mohli problémům vyhnout. S trasou už se nedá moc uhnout,“
uvažuje Denk. Ujišťuje p?itom, že si odpůrci projektu budou plány m?sta hlídat po?ád.
Moc ?ešení se nenabízí Vladimír Lap?ík se domnívá, že nebude snadné najít mén? problémovou
trasu silnice p?es Roudnou. „Já si to prohlížel a n?kolikrát v Plzni byl. Je to hodn? složitý p?ípad a
je otázka, zda trasu obchvatu takto ?ešit,“ ?ekl expert. Ten p?ipouští, že podobné stavby jsou velmi
komplikované a jejich p?íprava trvá dlouho. Ale vidí vůbec n?jaké schůdné ?ešení, aby nová silnice
p?es Roudnou jednou vznikla? Šance by prý dala p?ípadná dohoda s vlastníky nemovitostí na
Roudné, od nichž by m?sto jejich majetek, pozemky a domy získalo. Odpůrci projektu však
pokládají za tém?? nemožné, že by se n?co takového stalo.
Válka o obchvat Roudné probíhá déle než deset let. Radnice už musela ustoupit od původních
plánů, podle kterých m?la silnice ústit do kruhového objezdu na Karlovarské t?íd?.
Novou silnici nyní prosazují p?edevším ODS a ?SSD. N?kte?í zástupci menších stran ji nepokládají
za prioritu a tvrdí, že mnohem důležit?jší je co nejrychleji dostav?t západní a východní ?ást
silni?ního okruhu Plzn?.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plze?ský kraj