Prozatímní vít?zství

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 21. 01. 2010

Nezávislý odborník Vladimír Lap?ík z Ostravy, který posuzoval průtah Roudnou z ekologického hlediska podle zákona ?. 100/2001 Sb., se rozhodl, že silnice je nevyhovující a pro lidi (nejen) na Roudné škodlivá. Magistrát, jenž silni?ní zám?r prosazuje, se na základ? této skute?nosti rozhodl proces EIA zastavit a tím kon?í i projekt průtahu v sou?asné podob?.

Tuto informaci už jsme se dozv?d?li d?íve, ale stále jsme ?ekali, až budeme mít v ruce písemné potvrzení, než vše zve?ejníme.

Ale noviná?i jsou hbití a informovaní a tak se stalo, že 20.1. 2010 vyšel ?lánek o zastavení procesu v MF Dnes   v 18:15 se vysílala reportáž na ?eském rozhlase Plze? a ve?er b?žela další reportáž v Událostech komentá?ích v 18:00.


O co vlastn? jde?

Našel se nezávislý odborník, který se nedal p?esv?d?it a rozhodl se stát za svým názorem nedat silnici zelenou. Pokud by se na Roudné ovšem nenašlo dost lidí ochotných se proti devastaci svého životního prost?edí bránit, ekologický proces by se zastavil už v p?edchozím bod?. A to v tom, kdy průtah odsouhlasili jako p?ijatelný jiní ekologi?tí odborníci z Moravy v první fázi procesu EIA.

DSCN0560.jpgSice byli tak trochu pomýlení a pletli si Mži s Moravou a silnici s nákupním st?ediskem, v tabulkách hluku m?li chaos a nesoulad, ale to jim nebránilo pánům na radnici sd?lit, že životní prost?edí je na Roudné už tak dost zlé, tak nevadí, když bude ješt? o n?co horší.

Na základ? protestů a p?ipomínek desítek lidí byla celá v?c p?edána posudká?i, práv? panu Lap?íkovi. Páni z m?sta s ním pak živ? diskutovali a když vid?li, že to s ním nebude tak jednoduché, zkusili ud?lat „geniální“ tah. Rozhodli se mu vyjít vst?íc a uzav?ít ulici Na Roudné pro tisíce aut, jež by průtah na Roudnou p?ivedl. Tím ovšem zatáhli do hry také zd?šené lidi z Bílé Hory, kterým by tak uzav?eli cestu do st?edu m?sta a také autobusové spojení by se zna?n? zkomplikovalo.


Nastaly další protesty, p?ipomínky a petice, tentokrát stovek lidí.

Toho se p?eci jen ú?edníci zalekli a průtah v této podob? zastavili. Dali si pauzu na oddech, než zase n?co úžasného vymyslí.


Konšelé necht?jí pochopit, že silnice, která vede od st?edu m?sta p?es nejníže položenou m?stskou ?tvrť, kolem krajské fakultní nemocnice a te? i nov? kolem onkologického pavilonu, nikomu nic dobrého nep?inese. To by dokázalo pouze dobudování m?stského okruhu. Tímto sm?rem je t?eba se ubírat, aby se ulevilo Karlovarské t?íd?.


Považujeme zastavení „Silni?ního systému m?sta Plzn? v oblasti Roudná“, jak se akce oficiáln? jmenuje, pouze za prozatímní vít?zství. Jak prohlásil pan nám?stek Rund, budou dále hledat novou trasu a nová ?ešení. Do nekone?na, jak se zdá.


Nedovedu si p?edstavit, kde pan nám?stek vidí prostor ješt? projekt upravit a zm?nit, když za t?ch deset let, co náš spor trvá, už vymysleli všechno možné i nemožné. A výsledek je stále stejn? tristní.Máme tedy opodstatn?né obavy, že se nebude ani tak hledat nové ?ešení, jako nový posudká?, který bude „argumentům“ radních p?ístupn?jší. I když se od zastánců průtahu, kte?í vymysleli úplnou uzavírku ulice Na Roudné, můžeme ješt? do?kat různých vnuknutí shůry...