Uzav?ení ulice Na Roudné! Není to legrace...

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 12. 11. 2009

  V podkladech pro zasedání zastupitelstva m?sta Plzn? dne 12.11. 2009 v bod? ?. 85 můžeme najít text, který na první pohled vypadá jako nepovedený žert: Bude se uzavírat ulice Na Roudné v úseku mezi ulicí Pramenní a spodní bránou nemocnice. Vjezd bude povolen pouze MHD a šesti rodinám, které v lokalit? bydlí.

   Protože jsme si tuto t?žko uv??itelnou informaci cht?li ov??it p?ímo u zdroje, zkontaktovali jsme firmu Valbek, která projekt vypracovává. Tam nám bylo ?e?eno, že pokud se budeme chtít ze zadní Roudné dostat na p?ední, budeme to muset objet p?es Karlovarskou t?ídu. To znamená obrovské zkomplikování situace nejen pro obyvatele Roudné, ale také pro všechny, kte?í bydlí na Bílé Ho?e.

  K dovršení absurdnosti situace se chystá ješt? vým?na autobusu ?. 20 za trolejbusovou linku, která pojede v intervalech dosavadního autobusu. Pouze s „malou“ zm?nou. Kone?ná je plánována práv? u spodní brány nemocnice. Takže pokud jste z Bílé Hory a chcete se se situací smí?it a využívat MHD, ?eká vás p?esedání...

  Pro? m?sto (?stav koncepce a rozvoje m?sta Plzn?) vymyslelo tyto krkolomné eskapády? Odpov?? je jednoduchá. Je to všechno kvůli chystanému průtahu Roudné, proti kterému už léta protestujeme. Páni z m?sta zjistili, že Krajská hygiena v žádném p?ípad? nepovolí průjezd tisíců vozidel po ulici Na Roudné. Je tedy všechno t?eba nahnat p?es roudenské nivy za zadními trakty domů. Za každou cenu, i za takovou, že bude uzav?ena cesta, která obyvatelům slouží stovky let a její uzav?ení p?inese neuv??itelné komplikace. Jako p?ídavek k tisícům aut, která budou projížd?t kousek od našich domů a zhoršovat už tak dost špatné životní prost?edí na Roudné, nejnižší ?ásti m?sta Plzn?.


  Stále dokola opakujeme jednoduché ?ešení tohoto problému: Nejd?íve postavte okružní komunikace v západní a východní ?ásti m?sta, které máte stejn? v plánu vybudovat. Netahejte zbyte?n? vozidla do st?edu m?sta!


Celé zn?ní a zdůvodn?ní uzavírky najdete zde, po otev?ení je nutné kliknout na zm?nu z 26.10. 2009  PLK1281.

A te? to nejdůležit?jší. Poku? k tomuto zám?ru máte n?jaké p?ipomínky, je možné je písemn? doru?it do 24. 11. na Krajský ú?ad Plze?ského kraje, odbor životního prost?edí, Škroupova 18, 306 13 Plze?