Bude z Pramenní ulice rušná dopravní tepna?

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 09. 12. 2008

  Každý z vás, kdo zná klidnou uli?ku pod strání kostela Všech svatých odpoví, že nebude. Co je to za nesmyslnou otázku…?

 Tato dosud klidná úzká uli?ka prochází pod strání Všech svatých kolem roudenských „pramínků“ a kolem objektu Nadace pro transplantace kostní d?en? U Pramenů. P?esto to n?koho napadlo. Byl vytvo?en projekt na propojení rušné Lidické t?ídy s ulicí Na Roudné práv? t?mito místy. Realizací by došlo k likvidaci jedné z posledních klidných ?ástí Roudné a k p?ivle?ení dopravy z Lidické t?ídy do t?chto historicky cenných míst.


A jak to vypadalo, když se k tomuto zám?ru (vedenému dokonce jako ve?ejn? prosp?šná stavba) vyjad?ovalo zastupitelstvo ?MO 1? Ten balík zm?n územního plánu obsahoval krom? výše zmín?né Pramenní i další perly jako možnost výstavby bytovek tam, kde to dosud územní plán z logických důvodů neumož?oval. A toto vše bylo nap?í? stranami a zájmovými skupinami 17.6.2008 schváleno. Všichni opozi?ní i pozi?ní zastupitelé byli PRO s jedinou ?estnou výjimkou architekta Domanického (PA), který byl PROTI. Roudenské ve?ejnosti, ale ani Výboru pro Roudnou se nikdo na nic neptal – taky co je nám do toho, ješt? bychom do toho za?ali šťourat a oni cht?jí mít pov?stný „klid na práci“.

A co na to pan zastupitel a radní Podlipný (PVP), který bydlí nedaleko? Hlasoval PRO tento balík zm?n územního plánu a te? chodí po Roudné a Pramenní ulicí a lidem ?íká, že by se s tím m?lo n?co d?lat, že je to nesmysl a že je PROTI.Na prosincovém „velkém zastupitelstvu“ se budou schvalovat zm?ny územního plánu za celé m?sto Plze?. Jist? to projde bez problémů, je t?eba ?ešit jiné důležité v?ci (t?eba rozpo?et) a tak se jist? vše bez komplikací schválí.

A to je první krok k tomu, aby se jednou z Pramenní ulice skute?n? rušná dopravní tepna stala.