Záv?r dokumentace EIA: Nevadí, že vás ješt? trochu p?idusí, stejn? už te? máte špatný vzduch

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 20. 10. 2008

Magistrála, která má protnout Roudnou, v sou?asnosti prochází procesem EIA. Jde o posouzení stavby podle zákona ?. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prost?edí.

  V prosinci lo?ského roku jsme posílali p?ipomínky k záv?rům zjišťovacího ?ízení, v letošním srpnu jsme se vyjad?ovali k záv?rům dokumentace k tomuto procesu. Poj?me se podívat blíže, jaké zajímavé v?ci jsme m?li možnost se dozv?d?t.
 
  Nejprve je t?eba zdůraznit, že firma Ecological Consulting z Olomouce, která dokumentaci vypracovávala, tento materiál fatáln? odbyla. Z množství nep?esností, nesmyslů a protimluvů by se dala zhotovit dokumentace další....

roudnaZapad.jpg  Nap?íklad se dozvídáme, že Roudnou protéká ?eka Morava, že sou?ástí stavby je výstavba obchodního areálu, p?es nivy bude jezdit trolejbus, atd. Závažn?jších p?ehmatů se firma dopouští, když uvádí zcela jiná ?ísla v ?ádu tisíců a dokonce stovek procent(!), než jaká obsahovaly původní materiály.

 Zjišťovací ?ízení prosinec 2007:

ST 02 – Propojení Alej Svobody – ul. Na Roudné dopravní zatížení 11,5 tisíc vozidel za den, v úseku ST 01 – Propojení Rychtá?ka – Na Roudné dopravní zatížení 12 tisíc vozidel za den.

Dále se uvádí pokles dopravního zatížení ulice Otýlie Beníškové o 51%, ulice Malické o 43 %, ulice Karlovarské o 17 %. Růst dopravního zatížení se p?edpokládá v Aleji Svobody v úseku Lidická – Fakultní nemocnice o 68 % na 14 tisíc vozidel za den, v ulici na Roudné v úseku Alej Svobody – Jate?ní o více než 35 %.

 Dokumentace srpen 2008, bod B.II.4.:

ST 02 - Propojení Alej Svobody – ul. Na Roudné dopravní zatížení 8 800 vozidel za den, v úseku ST 01 – Propojení Rychtá?ka – Na Roudné dopravní zatížení 11 500 vozidel za den.

Dále se uvádí pokles dopravního zatížení ulice Otýlie Beníškové o 60%, ulice Malické o 44%, ulice Karlovarské o 19 %. Růst dopravního zatížení se p?edpokládá v Aleji Svobody v úseku Lidická – Fakultní nemocnice o 38 % na 11 800 vozidel za den, v ulici na Roudné v úseku Alej Svobody – Jate?ní o více 400 % (!!).

  Dále se konstatuje(D.I.3.), že nelze zajistit v ulici K Ráji dodržení nejvyššího p?ípustného limitu pro hluk. Ani s 4,5 m vysokými protihlukovými st?nami.To samotné by m?lo sta?it pro negativní posudek.

  Kdo žije na Roudné, toho nep?ekvapí pozorování n?kolika druhů zvlášt? chrán?ných a siln? ohrožených druhů živo?ichů – ješt?rka obecná, užovka obojková, ropucha krátkonohá, slavík obecný, dudek chocholatý a další. Avšak biologický průzkum se proti všem pravidlům provád?l pouze v jednom vegeta?ním období.

 Nejvážn?jší v?cí je, že v sou?asnosti je na Roudné n?kolikanásobn? p?ekro?ený nejvyšší p?ípustný limit pro benzo(a)pyren, jednu z nejhorších karcinogenních látek. To zpráva firmy bez obalu p?ipouští. Dokonce konstatuje (bod D.I.1., že výstavba magistrály p?es Roudnou p?inese naší lokalit? (a nejen jí) „zvýšení po?tu osob obt?žovaných hlukem, rušených ve spánku, zhoršené komunikace ?e?í, povede ke zvýšení užívání sedativ. Dojde k významnému navýšení rizika vzniku rakoviny plic a leukemie.“

  Za vrchol cynismu považuji konstatování (bod D.I.1.) „ekologické firmy“ z Olomouce, která prohlásí, že už nyní je u nás koncentrace karcinogenů vysoká a vyvolává zvýšené zdravotní riziko a tudíž další p?ísp?vek dopravy je nevýznamný. Ani náznak zd?šení z p?ekra?ování nejvyšších p?ípustných limitů a volání po náprav?!! V podstat? nám vzkazují: „Tak vás ješt? trochu p?idusí no, stejn? už te? jste na tom špatn?..."

 Jaký záv?r dokumentace bychom po všech t?chto a dalších závažných skute?nostech (celý tém?? stostránkový materiál je možné prostudovat zde) ?ekali? Jist? ne takový, který je v p?íkrém rozporu s tém?? všemi díl?ími záv?ry studie. Ale možná po výše zmín?ném cynickém prohlášení zase až tak nep?ekvapí... Nep?íliš pe?liví páni z Olomouce záv?rem konstatují, že magistrála p?es Roudnou je ekologicky p?ijatelná a doporu?ují ji k realizaci. Nabízí se otázka, kolikanásobné p?ekro?ení limitů pro hluk, vibrace a karcinogenní látky, pozorování kriticky ohrožených živo?ichů by je pohnulo k opa?nému konstatování?

  P?ipomínám všem obyvatelům a p?íznivcům Roudné, že do konce roku bude možné se ve?ejn? vyjád?it k záv?rům této studie. Je důležité, aby se nás dostavilo co nejvíce. Místo a datum jednání v?as up?esníme.