??Seance?? v Sokolovn?

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 20. 05. 2008

Ve ?tvrtek 15. kv?tna se na Roudné uskute?nilo setkání ?lenů Výboru pro Roudnou s místními ob?any. Hlavním a jediným tématem byl kontroverzní průtah touto ?tvrtí.

  Nejprve se ujal slova p?edseda VPR Ji?í Podlipný a p?edstavil historii silnice. Od po?áte?ní fáze p?ed rokem 1989, kdy se po?ítalo s plošnou demolicí Roudné, až po dnešní stav, kdy má vést tato magistrála po východním i západním okraji Roudné a spojit se na kruhovém objezdu p?ed zadním vjezdem do FN. Pan p?edseda kon?il svůj vstup optimisticky. Prý p?edpokládá, že k žádné stavb? nedojde, protože m?sto nemá na její realizaci dostatek financí.

DSCN1091_1.jpgHostem setkání s ob?any byl také pan Malán, zastupující firmu Valbek, která zpracovávala a stále zpracovává projekt. Ten nemohl jinak, než silnici chválit jako nejlepší ?ešení pro všechny. Dostal za to od m?sta dob?e zaplaceno...

Na po?átku diskuse vystoupil kolega Pavel Denk a upozornil na nesrovnalosti ve výpo?tu aut, jež mají v budoucnu Roudnou projížd?t. Firm? Valbek vyšlo ?íslo t?sn? p?ijatelné pro hygienu. „My jsme neváhali a jeli do Prahy za týmž panem inženýrem, který pro m?sto a Valbek d?lal mapu s průjezdy. Když na naše upozorn?ní zadal do svých výpo?tů i uzav?ení Rooseveltova mostu (se kterým m?sto v budoucnu po?ítá – viz propaga?ní materiály ODS a Program ke zlepšení kvality ovzduší MP) a odbo?ku ke Kauflandu v Lu?ní ulici, vyšla mu úpln? jiná ?ísla. Pro Roudnou velmi nep?íznivá,“ uvedl P. Denk. „Navíc ve studii m?sta nikdo nepo?ítal s nárůstem dopravy v roce realizace, tj. 2013. Zadaná ?ísla vychází z roku 2007.“ Dodal ješt?, že druhá komunikace vedená po východním okraji Roudné pro obyvatele neznamená žádné zlepšení situace, naopak p?ináší ješt? navíc problém p?i povodních.

Já jsem uvedla, že mne zaujala ?ísla Valbeku o snížení po?tu vozidel na Karlovarské, v ul. O. Beníškové a v Malické ul. po dobudování průtahu. Na Karlovarské má dojít ke snížení o 17%, v ul. O. Beníškové o 51% a v Malické o 43%. Pokud to p?evedeme na auta (také pouze rok 2007), vyjde nám zhruba ?íslo 20 300! Když do toho p?idáme vozidla odbo?ující z ?ty?proudové Rychtá?ky a uzav?ení Rooseveltova mostu, dojdeme k velice znepokojivým výsledkům. Dostáváme se až na 30 000!! Kde se vzalo Valbekem a m?stem slibovaných pouhých 12 000? A dále, jak máme v??it, že odbo?ka v Lu?ní ulici bude pouze pro obsluhu Roudné? Takových slibů už padlo z úst primátora Šnebergra a Kalouse mnoho a žádný nebyl spln?n. A kde jsou dnes oba slibující pánové dnes?

Diskuse se rozproudila, nap?íklad M. Tymkyva zajímalo, jak to, že komunikace může vést kolem areálu FN v Plzni a to v místech, kde se má v budoucnu nemocnice rozvíjet o další pavilony. J. Zwikelová zdůraznila, že projekt je veden p?es její pozemky a ona je za žádnou cenu neprodá.
Pavla Denková se zmínila o ekologickém procesu EIA, který je podle jejího názoru d?lán hlavn? díky iniciativ? OS z Roudné.
Vlasta Zunová z lokality Berlín p?ipomn?la, že OS z její ?tvrti lidi z Roudné podporuje, protože jim silnice také velmi škodí a ohrožuje jejich domovy. Pan Malán z Valbeku jí s klidem odv?til, že s lokalitou Berlín se po?ítalo jako s do?asnou.

Nejvíce sympatií p?ítomných si získal architekt Petr Domanický. P?ednesl svůj názor na vývoj dopravních staveb v Plzni, které jdou podle jeho názoru velmi špatným sm?rem. ?ekl, že se na situaci dívá z hlediska celé Plzn? a ne pouze z pohledu obyvatel jedné ?tvrti. „Musím ale ?íci, že tato magistrála p?ináší škodu nejen vám, ale také celému m?stu. Nap?íklad v Americe se už pou?ili, že m?sto prošpikované skrz na skrz silnicemi pohodlí do života nep?ináší. Te? komunikace ruší a d?lají z nich parky a p?ší zóny. M?li bychom se pou?it z jejich zkušeností a ne opakovat jejich chyby. V Praze, Hradci Králové a t?eba Pardubicích už lidé z radnice tuto skute?nost pochopili a snaží se, aby místa v centru m?sta a ješt? k tomu náb?eží ?ek sloužila lidem k životu. Staví obchvaty kolem center svých m?st. My v Plzni do st?edu m?sta stavíme k jedné špatné další magistrály. Ale když vidím váš odpor, tak doufám, že Plze? má ješt? šanci.“

Po dvou hodinách už se na další dotazy a p?ísp?vky obyvatel nedostalo. Schůze musela být ukon?ena. Pan Suchan z Galerie Stará Plze? upozornil, že by bylo p?ínosné uskute?nit p?íšt? místo této soukromé „seance“ setkání s n?kterým odpov?dným politikem, aby mohl vysv?tlit své důvody pro výstavbu. „Aby nám zase n?co nasliboval a pak zmizel,“ ozvalo se posm?šn? od jednoho z p?ítomných.
Nicmén? pan p?edseda VPR Podlipný p?islíbil, že se pokusí p?íští setkání zorganizovat tak, aby se ho zú?astnil nap?íklad primátor Rödl.