Návšt?va u pana nám?stka Runda

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 13. 05. 2008

V úterý 28.4. se na radnici konala schůzka zástupců p?ti ob?anských sdružení s nám?stkem Rundem. Tématem byla magistrála p?es Roudnou, nemocnici, Alej Svobody a lokalitu Berlín.

Na úvodu jsme pana nám?stka seznámili s koali?ní dohodou o vzájemné spolupráci mezi ob?anskými sdruženími z různých ?ástí Plzn? (podepsanou za ú?asti médií v srpnu lo?ského roku), kterých se dotýká výstavba problematické komunikace. Vysv?tlili jsme, že odpor proti této stavb? už se neomezuje pouze na Roudnou, ale postupn? se k nám p?idávájí další ob?anská sdružení.

Zástupce každého ob?anského sdružení zdůraznil, že náš postoj je stále negativní. Všichni podporujeme realizaci okružních komunikací, které uleh?í Karlovarské t?íd?. Nesouhlasíme s dalším p?ivád?ním vozidel do st?edu m?sta a kolem Fakultní nemocnice v Plzni.

Pan nám?stek nám sd?lil, že on sám zachovává k tomuto tématu neutrální postoj. M?sto prý p?ed ?asem zadalo studii na zefektivn?ní MHD v Plzni. Prý se může ukázat, že kontroverzní magistrála se vůbec nemusí stav?t. Na záv?r jsme se domluvili na další schůzce v ?íjnu letošního roku, až bude dokon?en ekologický proces EIA, kterým v sou?asné dob? komunikace prochází.