INFORMA?N? ZPRAVODAJ, kv?ten 2008

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 13. 05. 2008

Vážení spoluob?ané, v minulém roce jsme podepsali koali?ní dohodu o vzájemné spolupráci ob?anských sdružení z Lochotína a Roudné. ?lenové t?chto ob?anských sdružení se shodují v tom, že chystaná komunikace p?es Berlín, Alej Svobody, Fakultní nemocnici a Roudnou je nesmyslná, zbyte?ná a pro zdejší obyvatele a pacienty nemocnice škodlivá.
Nikde v civilizovaném sv?t? se ne?eší dopravní problémy m?sta tranzitem p?es nemocnici. Bohužel vedení m?sta a obvodu stále tuto komunikaci chystá bez ohledu na nutnost demolic, vyst?hování starousedlíků, likvidace životního prost?edí území ?istého bydlení rekrea?ní oblasti pod Mikulkou a zhoršení odtokových pom?rů p?i povodních na Roudné. V této situaci nám nezbývá než v naší ?innosti pokra?ovat a stále sílící odpor proti této silnici podporovat.
V sou?asné dob? probíhá aktuální posouzení této komunikace z vlivu na životní prost?edí (tzv. EIA), p?i které po?ítáme s vaší aktivní ú?astí (nap?. p?i ve?ejném projednávání).

Pomozte nám podpo?it výstavbu okružních komunikací,
které jsou ?ešením dopravních problémů v Plzni.