EIA bude

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 23. 01. 2008

Na odboru životního prost?edí Krajského ú?adu Plze?ského kraje v minulých dnech prob?hlo zjišťovací ?ízení, zda bude plánovaný zám?r ??Silni?ní systém m?sta Plzn? v oblasti Roudné?? posuzován na vliv na životní prost?edí nebo ne.

Toto posuzování je známé pod zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment). Pod nic ne?íkajícím názvem „Silni?ní systém m?sta Plzn? v oblasti Roudné“ je ve skute?nosti ukryt „Průtah p?es Roudnou a Fakultní nemocnici“.

Jednou z nejvýznam?jších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA je zapojení ve?ejnosti. Roudenská ve?ejnost se zapojila již ve fázi zjištovacího ?ízení. Na základ? jejích písemných p?ipomínek, p?ipomínek orgánů státní správy a zejména s ohledem na fakt, že chystaný zám?r má na životní prost?edí na Roudné a u nemocnice skute?n?  brutální dopad, skon?ilo zjištovací ?ízení se záv?rem, že se EIA d?lat bude.

Do textová ?ásti oznámení a p?ipomínek je možno nahlédnout na http://www.cenia.cz/eia pod kódem PLK1281.