Výbor pro Roudnou, jednání IX.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 28. 11. 2007

Na ?íjnovém zasedání Výboru pro Roudnou se projednávala ?innost strážníka, který už n?jaký ?as m?l na Roudné konat obchůzky a další aktuální záležitosti.

     Paní Marši?ová p?ipomn?la problém s krádežemi aut v ulici Na Roudné. Hovo?ilo se i o kamerovém systému.
S tím souvisel další probíraný problém a to je zvyšující se množství ubytoven v naší ?tvrti. Na Roudné se množí nepo?ádek u kontejnerů s t?íd?ným odpadem, kam lidé z ubytoven odnášejí to, co se nevejde k nim do popelnic. Hovo?ilo se o pozvání zástupce cizinecké policie do Výboru.Dalším projednávaným bodem se stala stížnost obyvatel na to, že se neseká tráva pod parkem v okolí d?tského h?išt? až do úseku pekárny U Marka a také u pramenů. Pan Szikszay p?ipomn?l, že oblast v parku stále není majetkem m?sta. U pramenů pod Všemi svatými by m?la sekání trávy zajišťovat Správa ve?ejného statku MP.P?edseda Podlipný navrhl p?íští schůzi jako setkání s ob?any na Roudné, p?ednesl body schůze, nap?íklad strážník a protipovod?ová ochrana.Dále se probírala zm?na linek MHD na Roudné. Pavel Denk ji hodnotil jako pozitivní, protože dochází k lepší obslužnosti Zadní Roudné. Bylo doporu?eno, aby zůstala zachována linka ?. 39.