Problémy s ubytovnami

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 14. 11. 2007

Na Roudné se v poslední dob? velice rychle rozmnožily ubytovny. Jist?, na Borských polích stoupá poptávka po zahrani?ních d?lnících a majitelé domů cht?jí vyd?lávat.

  Podle našich informací je dnes na Roudné deset ubytoven a to se samoz?ejm? nedá zjistit po?et soukromých bytů pronajímaných majiteli k t?mtýž ú?elům.
Proti tomu, že se cht?jí obyvatelé Ukrajiny, Polska, Rumunska, Uzbekistánu a dalších zemích p?echodn? nebo natrvalo usadit v naší ?tvrti (a v celé Plzni) nic nenamítáme. Nicmén? pokud se projdeme po ulicích Roudné, ihned poznáme, ve kterém dom? se taková ubytovna nachází, i když tém?? jist? nebude jako ubytovna ozna?ená. Co ji odhalí?

  1. Odpadky rozházené po celém chodníku, p?istav?né popelnice nesta?í, protože se vůbec nikdo z ubytovaných nenamáhá se t?íd?ním odpadu, i když mnohdy mají kontejnery kousek od domu. Nesešlapané plastové lahve vítr rozfoukává do okolí, plechovky od piva, lahve od vína a další. Tím vším se ?asto musíte p?ebrodit, pokud chcete kolem takového domu projít.

  2. Naštvaní sousedé, kte?í si st?žují na nep?im??ený hluk a výtržnosti. Není to tak dávno, co k ubytovnám v K?ížkov? ulici (p?ímo proti vchodu do školky) muselo p?ijet n?kolik policejních aut pro zjednání po?ádku. Totéž se prý d?je v ulici Pod Všemi svatými.

  3. Nevím jak ostatním, ale m? velice vadí, že pokud se jdu s d?tmi projít, musím se na každém chodníku vyhýbat místům, kde je pozvracený kout. Opravdu tém?? na každém chodníku!Domnívám se, že by bylo žádoucí zvýšit na Roudné ostrahu. Nejlépe p?ímo tím, že tady bude natrvalo policejní služebna. Také by bylo velice vhodné, aby majitelé ubytoven zajistili dostate?ný po?et popelnic pro své odpadov? neuv?dom?lé nájemníky. Nebo by neškodilo uspo?ádat školení na téma, jak se t?ídí odpad:)
Nap?íklad pan odstupující nám?stek a sou?asný zastupitel Uhlík, kterému pat?í ubytovna v ulici Pod Všemi svatými 10, už nám d?íve dokázal, že je schopný ?e?ník. Neškodilo by, kdyby tutéž výmluvnost, použil p?i pou?ení svých nájemníků. A ob?as se p?ed svojí ubytovnou prošel...

Obyvatelé okolních domů by mu byli velice vd??ní, nemuseli by tolikrát volat na policii, nemuseli by kli?kovat mezi odpadky. A nešeptali by si, že tam ubytovnu pan Uhlík nasadil jako kuka??í vejce pro Roude?áky vzdorující průtahu p?es svoji ?tvrť.popelnice.jpg

Jak je vid?t z obrázku, zatím je ale panu Uhlíkovi úpln? jedno, že odpadky od jeho nájemníků se povalují po celé ulici.