Nájezdy vandalů

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 06. 11. 2007

Tak nám na Roudnou doputovaly tlupy vandalů. Jako jejich slavní jmenovci zni?ili kdysi ?ím, tito pro zm?nu ni?í vše, co se jim postaví do cesty u nás na Roudné.

 P1080009.JPG  
Co mi p?ijde naprosto odpudivé, je to, že jim stálo za námahu vytrhnout pletivo z vrat na h?išt? pro školku v parku Pod Všemi svatými, tam vypá?it  (v noci z 5. na 6.11) dve?e do dome?ku, kde mají d?ti uložené hra?ky a ty malým d?tem spálit. Jestli to m?lo být pro zh?átí, tak jim um?lohmotné lopatky a kyblí?ky moc nepomohly. Ale ta radost z ni?ení...
Paní u?itelky nám ješt? sd?lily, že i kontejnery na t?íd?ný odpad p?ed školkou byly poražené.


P1080002.JPGDalším p?ípadem je vyvrácená zna?ka zákazu stání p?ed alejí stromů v ulici Na Roudné, kousek od Sokolovny. Protože byla v tutéž dobu (5.11) vyvrácená zna?ka v Rooseveltov? ulici, zdá se, že banda výtržníků šla touhle cestou. Pravd?podobn? notn? posílená alkoholem, jak bylo vid?t z toho, že si cestu z nálevny zna?kovali obsahem svých žaludků.


P1080007.JPGBu? této skupin? barbarů nebo jiným milovníků pustošení vadil dnes ráno (6.11) stojící kontejner na papír v ulici Pod všemi svatými. Svoje sebev?domí si pozdvihli tím, že kontejner povalili. Už jen to, že pot?ebují zápasit s plastovými popelnicemi na posílení sebejistoty, napovídá n?co o jejich mentalit?. A není to nic lichotivého.


P1080022.JPGNakonec roudenská pýcha, významný krajinný prvek, prameny Všech svatých. Vypadá to tam podobn? jako na skládce. Na poslední schůzi výboru pro Roudnou jsem upozor?ovala na zanedbanost tohoto místa. Trávu a kop?ivy nechává Správa ve?ejného statku posekat z bídou jedenkrát do roka. V levé ?ásti a p?i vstupu ke studánkám narostla lebeda do výšky pasu.  Máme tedy z naší roudenské chlouby n?co mezi džunglí a haldou odpadků. Odpadkový koš už více jak m?síc i p?es upozorn?ní také chybí.


P1080024.JPGTe? dokonce p?estala téct i voda z pramenu na pravé stran?. Slabé pramínky se protla?ují mezi cihlami v podezdívce. Možná za ucpanou trubku zrovna vandalové nemohou, ale když se rozhlédneme po okolí, kdo ví.

Jen tak pro po?ádek: Významný krajinný prvek (VKP) - je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ?ást krajiny utvá?ející její typický vzhled nebo p?ispívající k udržení její stability. (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o ochran? p?írody a krajiny ?. 114/1992 Sb. v platném zn?ní).
VKP je chrán?n p?ed poškozováním a ni?ením (§ 4, odst. 2 zákona).
Za škodlivý zásah do VKP, jeho poškození ?i zni?ení může p?íslušný orgán ochrany p?írody uložit pokutu až do výše 1 milionu K? (§ 87-88a zákona). Rovn?ž je (§ 86 zákona) stanovena povinnost odstranit následky takového zásahu (uvedení do původního stavu, náhradní nápravná opat?ení, náhrada škody).
(P?evzato z www.ochranaprirody.cz)


Tak nevím, jak našim p?átelům ze Správy ve?ejného statku a odboru životního prost?edí obvodu Plze? 1 p?ipadá toto místo estetické....