No?ní piráti

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 21. 09. 2007

Sta?í se projít po Roudné. Každou chvíli narazíte na ?ernou skládku.

Záškodníci v?tšinou vozí objemné odpady v aut?, v noci, a v p?íhodné chvíli svůj „poklad“ vyklopí ve vhodné zátoce a rychle prchnou do tmy. Oblíbenými místy jsou ulice Pod Všemi svatými u odbo?ky k Sokolovn?, prostor proti Sokolovn? (tam je nyní k mání sedací souprava a torzo po?íta?e), alej stromů v ulici Na Roudné a ulice Ke Stráži (pod smrky). Také studánky u Všech svatých ?asto trpí pod nánosem veškerého možného svin?íku. Ješt? p?ed pár dny jsem tam narazila na velkou matraci a kolem lavi?ek to vypadalo, že se tam prohnalo tornádo ze zastavárny.  O stráni pod kostelem nemluv?…
kanape.jpg

Pan Kamil Bouda  mi nedávno vypráv?l, jak t?ikrát v noci vyb?hl a zahnal auto, které se práv? v ulici Ke Stráži cht?lo  zbavit nepot?ebného kusu nábytku. Ale no?ní piráti byli vytrvalí, skoro se zdálo, že tohle místo cht?jí dobýt za každou cenu. K ránu se jim to kone?n? poda?ilo.

Paní Marie Hroudová zase  dostala nevybíravými slovy vynadáno, když  se snažila pou?it pár mladých lidí, že jejich vysloužilá televize nepat?í pod stromy v její ulici. Ale nevzdala se.

M?la jsem radost i z pána z Rybá?ských pot?eb na k?ižovatce ulic Na Roudné a Malické, který neváhal vyb?hnout ze svého obchodu a pou?it dva mladíky, že pytle nesešlapaných plastových lahví ur?it? nepat?í na chodník, nýbrž do nedalekého kontejneru na plast. Ješt? jim sta?il pro jistotu názorn? ukázat, jak se taková  láhev sešlapává.


?MO 1 se snaží ?as od ?asu tyto ?erné skládky likvidovat. Ale také je tu možnost, že si budeme více všímat svého okolí sami a jakmile n?koho uvidíme „páchat nekalosti“, že budeme mít odvahu mu to sd?lit. N?co se nám poda?í zachytit, v?tšinu jist? ne. Ale i to n?co za to stojí. No?ní (i denní)  piráti tak alespo? ob?as zjistí, že vyložit na Roudné svůj svin?ík není až tak jednoduché.