Konec klidného bydlení

Autor: Eva Boudová <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 15. 09. 2007

Bílá dodávka polepená plakátem ??Konec klidného bydlení?? vjela do Aleje Svobody. Za chvíli p?ed udivenými zraky kolemjdoucích za?ala vydávat zvuk jako mnoho tisíc projížd?jících vozidel.

  S kolegy jsem se zú?astnila informa?ní kampan? v Aleji Svobody a byla jsem p?ekvapená, jak mnoho lidí je zcela neinformovaných. Lidé na ulici se u nás zastavovali a logicky se ptali, co to d?láme za kravál. Na naši odpov??, že pouze p?edvádíme to, co je v t?chto místech ?eká za pár m?síců, v?tšinou vyt?eštili o?i. Odhaduji, že 99 procent lidí vůbec netušilo, jaké zám?ry má magistrát s jejich lokalitou. A tak jsme rozdávali informa?ní letáky a stále dokola vysv?tlovali, že  jejich ulicí bude projížd?t provoz, kvůli kterému se má stav?t p?ed nemocnicí p?tipatrový komplex garáží, aby areál ochránil p?ed nadm?rným hlukem.
konecBydleni.JPG
Ne, u nich v ulici se nic takového nechystá. Ostatn? ani na oby?ejné protihlukové st?ny u nich není místo.

Chvílemi jsme na sebe museli k?i?et, protože naše aparatura se poctiv? snažila plnit sv??ený úkol simulovat 15 – 20 000 projížd?jících aut. Obyvatelé se houfn? podepisovali na petici, která vyjad?uje zásadní nesouhlas s touto stavbou. My jsme je uklidnili, že se tím nestávají m?stskými škůdci, ale vyjad?ují tím stejný názor jako bývalý primátor Šneberger. Ten nás totiž vždy ujišťoval, že pokud magistrála p?es Roudnou, nemocnici, Alej Svobody a Berlín nebude, nic podstatného se v Plzni nestane. Její funkci pln? zastoupí západní a východní ?ást m?stského okruhu. To je také náš názor!

Po n?kolika minutách s nervy nevydržela mladá sv?tlovlasá paní a za?ala na nás k?i?et, že ji omezujeme v bydlení. Výborn?! Doufám, že našich p?t minut hluku ji pou?í, aby protestovala p?ed celodenním omezováním a obt?žováním, které ji magistrát chystá.

Z posledního patra panelového domu slet?lo kousek od našeho protivného hlu?ného auta vejce. Jsem zv?davá, jestli osoba, která vejce vyhodila, je bude také házet na tisíce vozidel, co jí mají zanedlouho projížd?t pod okny…

Mnohem lepší je za?ít se aktivn? zajímat o d?ní ve svém okolí, které nekon?í prahem mého bytu. D?íve než bude pozd?.