Roudná nestojí proti Lochotínu. Naopak!

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 04. 08. 2007

P1070245.jpg
 V pátek 3. srpna 2007 došlo k p?elomové události v historii odporu Roude?áků proti nesmyslnému průtahu. Byla podepsána koali?ní smlouva o spolupráci a podpo?e v boji proti výstavb? této magistrály mezi Roudnou a ob?anskými sdruženími z Lochotína.
 Koali?ní smlouva

o spolupráci mezi ob?anskými sdruženími z Lochotína a z Roudné

Ob?anské sdružení Alej Svobody a Berlín za životní prost?edí
Ob?anské sdružení obyvatel m?stské lokality Berlín
o.s. Roudná pro důstojný život
o.s. Zadní Roudná za životní prost?edí
o.s. Za zachování Roudné a jejího okolí


Výše uvedení ú?astníci smlouvy se rozhodli spolupracovat. Vycházíme z p?esv?d?ení, že odpov?dnost za vlastní život má každý ve svých rukou. Každý ob?an svojí prací, iniciativou a tvo?ivostí působí na své okolí a tak spoluvytvá?í v?ci ve?ejné.
Touto smlouvou chceme deklarovat, že jsme p?ipraveni spole?n? a solidárn? chránit své životní prost?edí.
Ve všech statistikách hlukového zamo?ení m?st ?eské republiky se Plze? umisťuje na prvních místech. Je tedy t?eba pe?liv? zvážit nutnost dalších dopravních staveb, které by krom? dalšího hluku, vibrací a exhalací tvrd? zasáhly do života obyvatel, p?ipravily je o domov a p?ijatelné životní prost?edí.

Všichni níže podepsaní se shodují, že chystaná komunikace p?es Berlín, Alej Svobody, Fakultní nemocnici a Roudnou je nesmyslná, zbyte?ná a pro obyvatele a pacienty FN škodlivá. Nikde v civilizovaném sv?t? se ne?eší dopravní problémy m?sta tranzitem p?es nemocnici. Zasazujeme se o výstavbu okružních komunikací, jež by p?inášely daleko mén? výše uvedených negativ než tranzity vedené st?edem m?sta.

??astníci této smlouvy prohlašují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.V Plzni dne 3.8. 2007


P1070252.jpgP1070268.jpgP1070270.jpg