Průb?h mimo?ádného jednání Výboru pro Roudnou

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 31. 07. 2007

V pond?lí 9. ?ervence svolal p?edseda Ji?í Podlipný na žádost nám?stka Uhlíka mimo?ádné jednání Výboru pro Roudnou. Pan nám?stek si totiž cht?l nechat posv?tit svůj nový nápad s magistrálou p?es Roudnou.

Na zasedání výboru byli proto pozváni zástupce zpracovatele projektu ing. Malán a paní Salátová z Odboru investic MMP. Oba hosté p?edstavili zatím poslední variantu průtahu. Jak všichni víme, v Lu?ní ulici se původní trasa průtahu d?lí na dv? komunikace. První vede p?es nivy podél východního okraje Roudné a druhá prochází t?sn? za B?lohorskou ulicí, kde ústí do ulice Lipové.

Nový nápad pana Uhlíka a spol. spo?ívá v tom, že

a) v oblasti Lužánek a Pittnerovy ulice je komunikace asi o dvacet metrů odchýlena na východ
b) nemá být budována nová komunikace podél B?lohorské ulice s vyúst?ním do Lipové, nýbrž odbo?ka povede Lu?ní ulicí p?ímo do sou?asné B?lohorské
c) garážové domy podél severního okraje Fakultní nemocnice zaujímají v?tší prostor (kvůli postoji hygieniků, ne kvůli pacientům) a jejich cena se tak vyšplhá z původn? v lednu nám?stkem oznámených 70 milionů na rovných 300 milionů

Pan starosta hned zpo?átku up?ímn? p?iznal, že ke zm?n? trasy je vede zatvrzelost hygieniků, kterým se nelíbí už sou?asný provoz v ulici Na Roudné. Na náš dotaz, kolik aut vyjede z k?ižovatky v Lu?ní ulici na Roudnou, aby pokra?ovalo B?lohorskou a Malickou nap?íklad ke Kauflandu pan starosta odpov?d?l, že tato silnice má být pouze pro dopravní obsluhu Roudné a prý se po?ítá i s n?jakým dopravním omezením.

P?i diskusi nad novým návrhem jsme se ješt? dozv?d?li, že se též chystá rekonstrukce Lu?ní, Malické, Lipové a další ?ásti ulice Na Roudné.

Protože se náš názor nem?ní a stále se domníváme, že magistrála typu „Americké“ nemá na Roudné co d?lat, v následujícím hlasování jsme (Denk, Nová) byli proti tomu, aby Výbor pro Roudnou tuto „úpravu“ p?ijal a doporu?il ji rad? a zastupitelstvu ?MO Plze? 1.

Vedly nás k tomu tyto důvody:

a) dům v Lu?ní 40 bude zdemolován
b) máme pádné důvody nev??it slibům s dopravním omezením.
Nap?íklad 10.11. 2005 se primátor Kalous dušoval, že celý průtah se bude stav?t „jen a jen pro trolejbus, ostatní doprava bude vylou?ena“, kde je on a jeho sliby...
P?es zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t na Roudné zde tato vozidla jezdí v poklidu dál.
Je tedy více než pravd?podobné, že auta v B?lohorské sice nepojedou po nové komunikaci podél její pravé strany, ale budou jezdit podél její  levé strany po stávající silnici, aby stejn? jako v původním návrhu vyjela v Malické (sm?r Kaufland)
c) odsunutí o dvacet metrů  ne?eší situaci na zadní Roudné
d) situace zůstává stále stejná pro drtivou ?ást obyvatel Roudné a to zejména v Lu?ní ulici a v  Ráji.


Všichni ostatní ?lenové výboru (Podlipný, Topinka, Šobr, Marši?ová, Winkelhöfer, Szikszay, Holub)  hlasovali pro nový nápad pana nám?stka.

Důležité je zdůraznit, že nová silnice p?es nivy není v žádném p?ípad? n?jakým kompromisním ?ešením, už vůbec ne vít?zstvím pro Roudnou, jak to n?kte?í ?lenové výboru - nap?. pan p?edseda Podlipný -  prezentují. Tato trasa nebyla vůbec konzultována s ob?anskými sdruženími na Roudné, kte?í původn? navrhli POUZE koridor v této oblasti. Nikdo z nás (ani z Výboru pro Roudnou)  nebyl pozván na Výrobní výbory, kde se trasa komunikace podrobn? probírala a plánovala.
Výbor pro Roudnou byl pouze panem nám?stkem "použit" k tomu, aby mu jeho nový plán posv?til už upe?ený. Bez toho, aby mu stál za to s ním celou v?c p?edb?žn? projednat.
S nov? navrženou trasou, která  pro Roudnou nic  ne?eší a nem?ní,  samoz?ejm? nemůžeme souhlasit.