Klub chameleonů

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 31. 07. 2007

aneb malá exkurze do minulosti aneb jaký názor m?li n?kte?í ?lenové výboru a další politici na silnici p?es nivy p?ed nedávnem a jak se jejich názor vyvíjel v souladu s politickou objednávkou

Když koalice ob?anských sdružení na ja?e roku 2004 navrhla projednat koridor silnice p?es nivy, strhla se bou?e nevole. Ing. Zídek z ?tvaru koncepce a rozvoje MMP neváhal v?novat své síly na tvorbu rozsáhlého elaborátu, jehož záv?rem bylo, že tento nápad je zcela „neprojednatelný“. Obvinil ?leny koalice z naivity a neodbornosti, že je n?co takového mohlo vůbec napadnout.

Rok 2007, ing. Zídek vypracovává na politickou objednávku novou studii, která projekt komunikace p?es luka obhajuje.

?len Výboru pro Roudnou Václav Šobr ozna?il Zídkův elaborát proti ?emukoliv v nivách za to nejlepší, co bylo v této souvislosti napsáno. Pronesl to nejen na Výboru pro Roudnou, ale také tento názor zopakoval na setkáních ?lenů ob?anských sdružení z Roudné s primátorm Šnebergrem v roce 2004.

9. ?ervence 2007, V. Šobr hlasuje pro silnici p?es nivy.

Radní m?sta za ODS Martin Pytlík v rozhovoru pro Plze?ský deník 8. dubna 2005 prohlásil o silnici p?es nivy: „Jen ?lov?k, který pohrdá soukromým vlastnictvím, a takovými lidmi aktivisté jsou, může navrhnout trasu na p?evážn? soukromých pozemcích.“

Rok 2006, silnice se dostává díky hlasům ODS do ?zemního plánu MP.

P?edseda Výboru pro Roudnou Ji?í Podlipný se 6. 9. 2006 zú?astnil tiskové konference po?ádané koalicí OS Roudná práv? o nové komunikaci p?es nivy, kde si redaktor Plze?ského rozhlasu nato?il jeho slova: „Je to blbost!“ Pan p?edseda na tiskovce vedl p?ed noviná?i i delší monolog o zbyte?nosti této silnice, aby už 21. téhož m?síce sd?lil panu starostovu na zasedání výboru, že její objevení se v ?zemním plánu je velký úsp?ch. Na našich stránkách se v komentá?i k ?lánku „Výbor pro Roudnou op?t hlasoval proti Roudné“ vyjad?uje ješt? daleko peprn?jšími výrazy k celému průtahu Roudnou.
V pátek 8. dubna 2005 vychází v PD dopis J. Podlipného o tom, že  situaci Lochotína opravdu ?eší jen ?ásti m?stského okruhu I/20 Jate?ní a I/27 západní okruh, nikoliv však magistrála p?es Roudnou.

27. ?íjna 2006 podepisuje J. Podlipný Koali?ní dohodu na ?MO 1, ve které se zavazuje prosazovat všechny varianty průtahu Roudnou.
9. ?ervence 2007 zvedá ruku pro silnici p?es nivy.


Starosta ?MO 1 Ji?í Winkelhöfer v rozhovoru pro MFD 19. 4. 2005 prohlašuje, že „alternativní varianta se mu nelíbí. Sice napojuje centrum na Severní p?edm?stí, ale ne?eší dopravní obsluhu Roudné.“

Tentýž pan starosta 9. ?ervence 2007 slibuje, že odbo?ka na Roudnou bude mít dopravní omezení a pro silnici p?es nivy zvedá ruku.

Každý ?tená? si může sám pro sebe ud?lat záv?r, jak jepi?í život mají slova politika. A potom se nám nelze divit (a to jsme zdaleka neuvedli všechny p?íklady), že k jejich k prohlášením p?istupujeme velice obez?etn? a vy?káváme delší dobu, než se ukáže, který ze silných výroků prošel sítem momentální politické nálady a objednávky a vydržel déle než pár m?síců...