Výbor pro Roudnou, jednání VI.

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 25. 07. 2007

Vzhledem k tomu, že milá kolegyn? paní Nová byla z tohoto jednání omluvena, ujal jsem se protentokrát úkolu zprost?edkovat vám jednání Výboru já.To podstatné, co se zde odehrálo je možno rozd?lit do dvou oblastí.

1. Strážník na Roudné
     Pozvaní pánové z  M?stské policie Plze?  nám oznámili zavedení strážníka pro Roudnou. Již je vybrán a zapracovává se. Podoba jeho služby ješt? bude upravena a up?esn?na. P?ítomní p?ednesli celou ?adu návrhů a nám?tů. Je t?eba ješt? vy?ešit pro strážníky zázemí - místnost pro p?estávky. Pan starosta navrhuje jednání o tomto s ?editelem školy, já navrhuji pro toto zázemí uvoln?ný byt v majetku m?sta v Lu?ní 40. Tato možnost znamená pro m?sto prakticky nulové náklady. Domnívám se, že zavedení strážníka na Roudné je jednozna?n? ku prosp?chu v?ci. Vzpomínám, že když jsem se ú?astnil snahy o vyhlášení místního referenda o osamostatn?ní Roudné, tak na setkání s roudenskou ve?ejností vždy zavedení strážníka bylo požadováno. Jsem rád, že se z toho vedení obvodu pou?ilo - škoda, že v ostatních v?cech zatím ne.

2. Protipovod?ová ochrana
     Další ?ást našeho jednání se týkala protipovod?ové ochrany Roudné. Zde se musím pro lepší pochopení vrátit do nedávné historie, tedy ješt? p?ed povodn? v roce 2002, kdy došlo bohužel k praktickému ov??ení n?kterých p?edpokladů.

     Již p?ed povodní byla totiž zprácována studie protipovod?ové ochrany Roudné a její sou?ástí byl val podél tzv."Obchvatu Roudné", tedy podél B?lohorské a Lipové ulice. Naše sdružení již tehdy upozor?ovalo na rizika takového valu - tedy že dané území neochrání, ale naopak v n?m vodu zadrží. Srpen 2002  nám dal za pravdu. Voda p?išla nejen po povrchu, ale také vysoce propustným podložím, kanalizací v nevyhovujícím stavu a také nadmo?ská výška povod?ové hladiny byla vyšší než výška projektovaného valu. Ten by tedy vodu na Roudné zadržel a ani nechci domýšlet jaké následky by to m?lo. Jaké št?stí, že p?edstaviteli m?sta vehementn? prosazovaný "Obchvat Roudné" s valem nestál... P?ipomínám, že Výbor pro Roudnou se k tomuto valu p?ed ?asem vyjád?il zamítav?.
    Letos zadalo m?sto původnímu zpracovateli protipovod?ové ochrany Roudné panu Koťátkovi úkol zpracovat varianty ?ešení ochrany Roudné v souvislosti s posunutím trasy té problematické silnice.Tedy ne navrhnout nejlepší možné ?ešení protipovod?ové ochrany, ale pokusit se jí "napasovat" na práv? tuto trasu komunikace. ??astnil jsem se jak oficiálního p?edstavení této nové studie na výrobním výboru, tak osobní schůzky našeho sdružení s autorem panem Koťátkem. Informace které jsem získal vydají na samostatný ?lánek o protipovod?ové ochran? Roudné, který p?ipravím.

     Te? se teprve dostávám k jádru v?ci, pro? o tom píšu v ?lánku o průb?hu jednání Výboru pro Roudnou. Vedení m?sta cht?lo prosadit variantu nové silnice bez valu kvůli minimalizaci komplikací p?i projednávání této stavby. A protože se pan technický nám?stek Uhlík obával, jak by p?ípadné hlasování o tomto valu na Výboru pro Roudnou dopadlo, žádné nebylo. Výbor pro Roudnou o takto důležité v?ci nehlasoval! Pro rozhodující hlasování na Zastupitelstvu M?sta Plzn? byla použita formulace, že Výbor pro Roudnou val opakovan? zamítl i když to byl úpln? jiný val úpln? n?kde jinde. Prost? podvod. A také na základ? tohoto doporu?ení Zastupitelstvo rozhodlo o variant? bez valu s p?ípravou na mobilní hrazení. 
  O to kontrastn?ji potom působí, že když si byl pan Uhlík výsledkem hlasování jist, neváhal nás svolat z prázdnin na mimo?ádný Výbor pro Roudnou, p?ímo ur?ený ke schválení zatím poslední varianty průtahu p?es Roudnou. Prost? s Výborem se zachází, jak se to hodí. Je to politický nástroj v rukách koalice na Obvod? Plze? 1. Tomu také odpovídá jeho složení - obyvateli Roudné ?asto kritizované. Nejsou to totiž ti nejvážen?jší a nejdův?ryhodn?jší spoluob?ané, co jsme si je sami vybrali. Hlavním kritériem pro v?tšinu ?lenů je p?edvídatelnost a hlavn? konformita s t?mi, kdo je do Výboru nainstalovali. Už slyším, že to tak má být, jedná se p?eci o Výbor demokraticky zvoleného zastupitelstva a ne o Výbor obyvatel. Ano, souhlasím! Ale nesmíme si potom na "Výbor Roude?áků" hrát a potom na?íkat, že nemáme žádnou vážnost, že nás lidé nemají rádi a dokonce se bát p?ed n? p?edstoupit - jak tomu v minulosti bylo.