Kostel Všech svatých ožil desítkami lidí

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 08. 06. 2007

 P1060666a.jpg     
 V roudenském kostele Všech svatých se v pond?lí 4. ?ervna sešlo n?kolik desítek lidí, aby si vyslechli koncert „Annus Ecclesiae aneb rok jinak“, který p?išla zazpívat Schola od kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském nám?stí, vedená panem Antonínem Švehlou.
 
P1060671a.jpgAsi kolem sta obyvatel nejen z Roudné p?išlo oživit kostel, který po v?tšinu ?asu zůstává lidem uzav?ený. Otev?e se jen párkrát do roka na velikono?ní a váno?ní bohoslužby, n?kdy také na k?tiny (jako naposledy pro novok?t?nce Amálku Denkovou), nebo na exkurze pro p?ípadné zájemce. Zvídavé návšt?vníky velice ochotn? provázejí aktivisté p?i kostele Všech svatých, zvlášt? pak pan Josef Kabát a pan Marcel Votlu?ka velice zajímav? vypráv?jí o své více než t?icetileté dobrovolné práci pro areál kostela a h?bitova na Roudné.

P1060673a.jpg

Koncert se povedl, op?t vynikla krásná akustika „matky plze?ských kostelů“. Mohli jsme v si v klidu vychutnat skladby Camila Saint-Saënse, Adama Michny z Otradovic, Jana K. Vod?anského, Karla Douši, G.F. Händela a dalších. Zp?váci po koncert? sklidili bou?livý potlesk a byli nuceni ješt? další skladbu p?idat. Také kostel sám získal z dobrovolného vstupného p?knou ?ástku na své zvelebení.


Snad se do?káme ?asu, kdy se jako kdysi nad Roudnou bude op?t ozývat hlas kostelního zvonu ze 17. století, op?t se rozezvu?í dosud chátrající varhany a kostel bude vítat návšt?vníky více, než jen n?kolikrát do roka.