Obnova Lochotínského parku

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 08. 06. 2007

Dne 21.5.2007 jsem se zú?astnil p?edstavení projektu obnovy Lochotínského parku a jeho projednání s ob?anskými iniciativami a ekologickými sdruženími.

Projekt zadal správce Lochotínského parku – správa ve?ejného statku m?sta Plzn? a byl zpracován a p?edstaven architektonickým studiem Hysek a paní Cílkovou ze SVSMP. Zpracovatelé jsou otev?eni názorům a p?ipomínkám, které je možno zapracovat do další dokumentace. Je to zatím první úvodní studie zpracovaná ve stupni „Dokumentace k územnímu rozhodnutí“, tzn. realizace v nedohlednu.

Takže vy všichni, kterým záleží na tom jak bude vypadat Lochotínský park, seznamte se se studií. Na vaše p?ípadné p?ipomínky je te? nejvhodn?jší doba.

P6071736.jpgMinulost

     O vznik Lochotínského parku se zasloužil purkmistr Martin Kopecký, od roku 1834 byly v provozu lázn?. Byly vystaveny budovy láze?ských koupelí a hotelový dům s restaurací. Bylo upraveno koryto potoka, vytvo?ena jeskyn? s poustevníkem, pískovcový sloup, hudební pavilon, vyhlídkový šne?í vrch a další vyhlídky na Plze?. Z Plzn? jezdil na Lochotín a zp?t každé půl hodiny dostavník a od roku 1899 tramvajová linka Bory-Lochotín. Pozd?ji byl p?istaven Císa?ský sál, skleníky, altány, terasa atd. V roce 1979 byly z důvodu rozší?ení Karlovarské t?ídy zbourány spole?enské a obytné budovy Lochotína, skleník, byla zasypána vodote? a zrušen vodopád a fontána. Zůstal pouze objekt bývalých lázní.


Budoucnost(?)P6071737.jpg

     Tento sou?asný projekt si dal za cíl všechny původní atrakce – pokud je to možné – obnovit. Do parku by se m?la vrátit voda, která dnes kon?í v roudenském kanaliza?ním sb?ra?i. M?la by se ?ízen? vypoušt?t do obnoveného kamenného koryta a dále do dvou nov? navržených rybní?ků. Upraveny by m?ly být i cesty. Od Lochotínského pavilonku by m?la zmizet nepůvodní betonová terasa, obnoveny záhony růží a busta Kopeckého pohlížet zpátky na m?sto. Dle starých fotografií by m?la být upravena poustevníkova jeskyn? a její okolí, obnoven výše zmi?ovaný šne?í kopec – 12m vyhlídka do okolí. P?ibude ješt? d?tské h?išt?. Ze stávajících 1048 stromů nejkvalitn?jších 748 ponechat a  zbývajících 300 postupn? nahrazovat kvalitn?jšími. Zde se jedná pouze o nastín?ní budoucí cesty.
Zkrátka tento projekt se mi zdá sympatický, zejména pro snahu citliv? obnovit to, co již naši chyt?í p?edkové vytvo?ili. Také jsem autorům tento projekt ve?ejn? pochválil.
    P6071739.jpg Je zde ovšem velké ALE. V územním plánu m?sta Plzn? je namalován tzv.průtah sever-jih (silnice, která ve své severní ?ásti vede od Kalikovského mlýna p?es lochotínská luka rovnob?žn? s Kilometrovkou a ústí na Karlovarské t?íd?). Znamenalo by to, že významný krajinný prvek a památková zóna Lochotínský park by byl touto komunikací (na estakád?!) amputován.P6071740.jpg
     Jak jsem již výše zmi?oval, Císa?ský sál a skleníky musely ustoupit komunikaci a tento zásah do Lochotínského parku se již sebelepším projektem nenapraví. A v podstat? stále titíž plzenští plánova?i komunikací (zde se od komunistických ?asů personáln? ani myšlenkov? moc nezm?nilo) plánují další nenapravitelné škody. Jejich nejvyšší hodnotou, které veškeré své konání pod?izují, jsou auta a jejich snadný průjezd p?es st?ed m?sta. Teprve na dalších místech jsou lidé a jejich spokojený život, jak vidíme ne jen na tomto p?íkladu, ale t?eba také na „Obchvatu Roudné“.

A tak nezbývá než doufat, že zvít?zí zdravý rozum. Zatím ješt? není pozd?.