Výbor pro Roudnou Zastupitelstva m?stského obvodu Plze? 1

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 15. 05. 2007

Zápis z jednání dne 12. 4. 2007

P?ítomni: dle prezen?ní listiny
Ov??itel zápisu: p. Václav Šobr

Program :
1. zahájení
2. zpráva z výrobního výboru spol.TBD – Vodní díla o protipov.opat?eních na Roudné
3. aktuální záležitosti – zpráva P?R OO Plze? 1 o bezpe?nostní situaci na Roudné
4. záv?r

1. MUDr. Podlipný p?ivítal p?ítomné ?leny výboru a jako hosta vedoucí odboru ŽP ?MO P1 Bc. R. Tomašukovou. Na dnešní schůzi je p?ítomno p?t ?lenů, výbor je usnášení schopný. Pan Winkelhöfer, Topinka, Holub a paní Marši?ová jsou z jednání omluveni. Zápis z posledního jednání je ov??en, ov??itelem dnešního zápisu je jmenován pan Šobr. P?edseda se táže, zda ?lenové výboru souhlasí s p?edloženým programem a s tím, že zprávu k bodu 2. programu p?ednese Bc. Tomašuková. Všichni p?ítomní ?lenové souhlasí.

2. Bc. R. Tomašuková informovala o druhém výrobním výboru dne 3.4.2007 na ?IMP ve v?ci studie Plze? – Roudná, technickoekonomické posouzení protipovod?ových opat?ení. Zástupce zpracovatele studie ing. Koťátko tam vysv?tlil základní strategii PPO na Roudné – rozd?lení území na 3 samostatné sektory
A – území mezi Lochotínskou ul. A Karlovarskou t?ídou
B – okolí Lochotínské ulice – od drož?árny k náspu ul. O. Beníškové
C – zastav?né území východn? od náspu ul. O. Beníškové
V rámci studie jsou pro každý sektor zpracovávány 4 varianty:
I.s minimem mobilního hrazení
II.sou?asný stav s optimem mobilního hrazení
III.výhledový stav s minimem mobilního hrazení
IV.výhledový stav s optimem mobilního hrazení
Pro jednotlivé sektory byly popsány navrhované možnosti pevných ?i mobilních prvků PPO, nap?. Lochotínská – mob.st?ny na úrovni býv.pion. železnice, zahradnictví Fišer – zvýšení op?rné zdi, kvasni?kárna – oprava zdi , odstran?ní náletu, hlin?ný val podél ?eky – zarostlé propustky, vy?išt?ní a úprava náspu, U Sv. Rocha – odstr. nebo využití deponie, navýšení náb?ežní zdi, Zadní Roudná – nová komunikace jako PPO za obytnou ?ástí, vytvo?ení propustků p?i rekonstrukci Lochotínské ul.
Ing. Holub za VpR p?ipomn?l význam zvýšení kapacity propustku pod silnicí k výstavišti pro zajišt?ní ochrany sektorů A a B a doporu?il ?ešení propustku s odvod?ovacím korytem v p?edstihu.
MUDr. Podlipný – dává podn?t na další výr. výbor - ?ešit PPO oblasti Pittnerova, V Lužánkách a okolí.
Ing. Denk – ohrázování Roudné dle této studie je nesmyslné, hráz nebude nikdy tak vysoká aby zaru?ovala, že nedojde k p?elití – pak to bude naopak reten?ní nádrž. Oblast Lu?ní ul. a okolí bude vždy zátopové území – žádná PPO to nevylou?í, zmi?uje výši investic do PPO v porovnání s jejich ú?elností. Dále upozor?uje na nefunk?ní kanalizaci na Roudné a na problém nepropustného podloží. K nové komunikaci uvádí, že je asi nejú?inn?jším PPO, ale její ostatní parametry – dopravní zatížení, hluk, výška náspu apod. jsou pro Roudnou škodlivé.

Pí. Nová – Roudná je prost? zátopové území, nelze absolutn? zaru?it ú?innost PPO, ?as ukáže, zda nejlepší nebylo ned?lat žádná. To co se má realizovat jsou politická rozhodnutí.

Další ?ásti jednání s Bc. Tomašukovou byla diskuse k otázkám ŽP na Roudné.
Pí. Nová – za zadním východem firmy Oranž je asi 5 ?erných skládek.
Pan Šobr – otázka na celoplošný úklid Roudné, naposledy v roce 2002, doporu?uje jej provád?t pravideln?.
MUDr. Podlipný – otázka nové výsadby stromů, na Roudné vysazeno cca 100 stromů – velké množství zašlo. Bere na v?domí, že objednávky obvodu jsou se zárukou 3 let v?etn? zálivky – zašlé stromy se budou reklamovat.
Ing. Denk – povolení kácení památného dubu v Kleisslov? ul; výbor by mn?l podobné záležitosti v?d?t a vyjad?ovat se k nim v?as.
Bc. Tomašuková – pokácení povolil MMP rozhodnutím v rámci výkonu státní správy, ?MO P1 má v jemu p?íslušejících p?ípadech vždy zpracován dendrologický posudek na stav stromů.
MUDr. Podlipný – VpR nemá kompetence zasahovat do výkonu státní správy, jednou z možností je kontaktovat odborné komise RMP.
p. Šobr – navrhuje aby pí. Nová zajišťovala za výbor tyto kontakty
pí. Nová – lepší p?ehled a zkušenosti s touto agendou má jednatel výboru

3. P?edseda výboru p?e?etl informativní zprávu P?R OO Plze? 1 o bezpe?nostní situaci na Roudné a o kontrolách provedených ve vybraných ubytovnách.
Výbor bere tuto zprávu na v?domí.
MUDr. Podlipný – p?ipomíná otázku zavedení strážníka pro Roudnou, jde o stále aktuální záležitost, zkusí kontaktovat velitele MP Plze?, p?ípadn? ho pozve do výboru.
p. Šobr – p?ipomínka k pí. Nové, která zve?ej?uje svůj záznam z jednání výboru na webových stránkách koalice OS Roudná – zna?n? p?evládá výb?r informací které se jí hodí, výbor je prezentován nevhodným způsobem. Táže se ?lenů výboru zda to nepovažují za zastupování výboru navenek, což je v rozporu z jednacím ?ádem.
Pí. Nová – výbor se málo schází s lidmi na Roudné, proto poskytuje co nejvíce informací, nyní je soub?žn? zve?ej?ován i oficiální zápis z jednání výboru.
Ing. Denk – nemá k webovým stránkám p?ipomínky.
MUDr. Podlipný – jde o demokratický způsob zve?ej?ování informací.
p. Šobr – svůj dotaz zopakuje na jednání, kde budou p?ítomni všichni ?lenové výboru.
MuDr. Podlipný – k programu p?íštího výboru – navrhuje dne 17.5.2007 od 15.00 hod. prohlídku Roudné se srazem u domu „U slunce“. P?edm?tem pochůzky bude lokalita P?ední Roudná.
?lenové výboru s návrhem souhlasí.