Výbor pro Roudnou, jednání V.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 15. 05. 2007

Na dubnové schůzi Výboru pro Roudnou nás p?išla informovat R. Tomašuková, vedoucí Odboru životního prost?edí na ?MO 1, o aktuálním stavu projednávání protipovod?ových opat?ení na Roudné.

Dozv?d?li jsme se mimo jiné, že se Roudná rozd?lí na t?i úseky, zvažují se po?ty mobilních hrazení (s tím se po?ítá v Lochotínské ulici), pevné ohrazení u zahradnictví Fišer, u kvasni?árny se opraví ze?, vy?istí nálety, u sv. Rocha by m?lo dojít k navýšení náb?ežní zdi. Zadní Roudnou by m?la ochránit nová komunikace p?es nivy. (Podrobn?jší informace zde.)
J. Podlipný se ptal na oblast Lužánek a Pittnerovy ulice, kde p?i posledním modelu nebyla situace ?ešena vůbec.

(Protože nás jako obyvatele Roudné zajímal názor p?ímo zpracovatele protipovod?ové ochrany(PPO)  pana Koťátka, domluvili jsme si s ním setkání. Pan Koťátko se s námi ochotn? sešel. Vysv?tlil nám, že Roudnou nikdy nelze zcela od povodní ochránit a to z důvodu propustného podloží, které je v n?kterých ?ástech št?rkové. Dokonce ani zapušt?né st?ny hluboko do podloží by území Roudné p?ed vodou neuchránily.
Pan Koťátko nám doslova ?ekl, že pokud by on sám m?l na Roudné rodinu, tak by ani po realizování všech jím navrhovaných opat?ení nespoléhal na to, že se voda do této ?tvrti nedostane a své blízké by v p?ípad? povodní evakuoval a modlil se za zachrán?ní svého majetku. Rozhodn? on sám nep?ichází s tím, že by silnice p?es nivy byla vhodným protipovod?ovým opat?ením, ale dostal od magistrátu zadání, aby ji do opat?ení zapo?ítal. P?ipustil, že je možné, že se nakonec ukáže, že by zcela volné nivy byly lepší pro průb?h povodní a že se může stát, že se naopak na Roudné voda díky ohrazení zadrží déle a bude vytvo?en jakýsi rybník.Také nám sd?lil, že se může stát, že veškeré kapacity hasi?ů v Plzni se budou muset zabývat rychlým od?erpáváním vody z roudenského rybníku a nebudou moci zasahovat na jiných místech v Plzni. Náš optimistický rozhovor pan inženýr zakon?il s tím, že půjde o zcela politické rozhodnutí, ke které variant? se p?iklonit. On sám nevidí ideální žádnou.)

Pavel Denk p?ednesl ?lenům výboru svůj názor, že ohrázování Roudné je z výše zmín?ných důvodů, které jsme se dozv?d?li od zpracovatele PPO,  nesmyslné. Dále že tato komunikace krom? svého kontraproduktivního ochranného ú?inku p?inese Roudné pouze hluk a smog. A to ješt? více, pokud povede na valu.

Projednávali se také ?erné skládky na Roudné, upozornila jsem na asi p?t ?erných skládek v prostoru za zadním vjezdem do areálu zahradnictví na Zadní Roudné. J. Podlipný zmínil pot?ebu výsadby nových stromů. Pan Šobr navrhl celoplošný úklid Roudné. P. Denk upozornil na kácení památného topolu v Lochotínské ulici a že výbor nebyl o této významné skute?nosti informován.

Pan Šobr iniciativn? navrhl, že mám být tím, kdo tyto informace bude pro výbor shán?t. Odpov?d?la jsem, že si myslím, že pan jednatel Hrách má více zkušeností a lepší kontakty na ú?adech než já. Nicmén? jsem p?ipustila, že když už jsme výboru sehnali i jiné informace (nap?íklad zprávy pana Uhlíka o Roudné, o kterých nikdo z výboru nev?d?l, různé studie dopravní a povod?ové), nemusel by být nakonec problém pokusit se sehnat informace jiné.
Dále se znovu otev?el problém strážníka na Roudné.

Dále pan Šobr op?t p?ipomn?l naše webové stránky, které má ve zvláštní oblib?, stejn? jako jejich tvůrce:)  Mám radost z toho, že p?iznal, že je jejich ?astým ?tená?em. Takový zájem vždy autora pot?ší:)
Cht?l, aby se každý ?len jednotliv? vyjad?oval k mým reportážím z výboru, které se mu hrub? nelíbí (naposledy m? dokonce napomenul, že bych se m?la styd?t n?co takového psát). Pavel Denk odpov?d?l, že je s nimi zcela spokojený, J. Podlipný v tom také nevid?l problém.
Protože byl práv? slune?ný dubnový den a já jsem asi za dv? hodiny odjížd?la na dovolenou, necht?la jsem se původn? k pán? Šobrovým výpadům vyjad?ovat Ale když m? o to sám požádal…

Dala jsem panu Šobrovi p?íklad. Za to, co píšu o jednáních výboru se nestydím, protože si stojím za tím, že tam není nic, co by nebyla pravda. (Zvlášt? když, jak mi sd?lil Pavel Denk, si minulý výbor odhlasoval, že se setkání s ob?any neuskute?ní. A výbor se také s lidmi z Roudné pravideln? nescházel.) Ale je p?ípad, kdy bych se styd?la. A to, kdybych se chovala podobn? jako jistý nejmenovaný pán a já mám dojem, že ho pan Šobr může dob?e znát, který tvrdí svým zákazníkům, že jen blázen si myslí, že dnes n?co jde bez protekce. A dodává, že k vy?ešení problému jemu sta?í zavolat sp?átelenému ú?edníkovi. A ješt? dodává n?co, co m? osobn? ješt? více motivuje k „odboji“ proti magistrále p?es Roudnou. Že lidé bojující proti ní mají smůlu, protože je už dávno mezi „sp?átelenými“ domluvená…
Ješt? jsem k panu Šobrovi dodala, že kdyby m? náhodou onen nejmenovaný pán kritizoval, bylo by mi to jedno. Protože kdyby m? takový ?lov?k pochválil, skoro bych se lekla, že d?lám n?co špatn?…

Pan Šobr odv?til, že vůbec neví, o kom mluvím.
Odpov?d?la jsem, že mi jeho reakce úpln? sta?í…

Pan jednatel Hrách se pouze zeptal, jestli i toto má dát do oficiálního zápisu. ?ekla jsem mu, že nemusí, ale že na webových stránkách Roudné se to zcela jist? objeví.