Výbor pro Roudnou Zastupitelstva m?stského obvodu Plze? 1

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 10. 04. 2007

Zápis z jednání dne 22. 3. 2007

P?ítomni: dle prezen?ní listiny
Ov??itel zápisu: Ing. Pavel Denk

Program :
1. zahájení
2. jednání s Ing. Baliharem, ved. stav. správního odboru MMP (projednání aktuálních stavebn? správních záležitostí m?stské ?ásti Roudná)
3. aktuální záležitosti – inf.zpráva TN / 1
4. záv?r

1. MUDr. Podlipný p?ivítal p?ítomné ?leny výboru a jako hosta místostarostu obvodu J. Husáka. Na dnešní schůzi je p?ítomno sedm ?lenů, výbor je usnášení schopný. Pan Winkelhöfer a paní Marši?ová jsou z jednání omluveni. Zápis z posledního jednání je ov??en. Ov??itelem dnešního zápisu je jmenován ing. Denk. P?edseda se táže, zda ?lenové výboru souhlasí s p?edloženým programem a s tím, že než se dostaví ing. Balihar, bude projednán bod 3. programu. Hlasování: všichni pro.

3. MUDr. Podlipný – informoval výbor, že ZMP dne 8. b?ezna vzalo na v?domí zprávu tech. nám?stka ?.TN/3, v níž jsou uvedeny další postupy ve v?ci altern. dopr. napojení Roudné. Letos má být zprac. studie (nebo projekt), na každém ZMP bude p?edložena aktuální inf. zpráva.
Ing. Denk – uvádí výhrady k inf. zpráv? TN/1, v bodu 5) formulace „zklidn?ní Roudné“ a dále „komunikace nemá vliv na odtok povod?ových vod“.
pí. Nová – k názvu „zklidn?ní Roudné“ – p?i původní variant? dopr. napojení bylo inzerováno snížení dopravy, otázka snížení – zvýšení dopravy je stále vysoce aktuální, dle statistik projede dnes Roudnou 7 tisíc aut denn?, realizací průtahu hrozí navýšení na cca 20 tisíc aut denn? jako na exponovaných místech v Plzni, nap?. Rychtá?ka, Jate?ní apod. Navazuje na minulý výbor, kdy navrhovala p?ijmout k tech. zpráv? usnesení.
p. Šobr – jednotlivé varianty obchvatu byly ve výboru opakovan? projednávány, byla schvalována různá usnesení, za rozumné považuje rozhodnutí výboru nezabývat se již obchvatem. Neví jaké usnesení chce pí. Nová p?ijímat k inf.zpráv? ur?ené ZMP, jde jí o sloví?ka, v?c je ale o tech.parametrech. To je záležitost odborníků, ať pí. Nová doloží svá tvrzení, nebo zformuluje p?esné zn?ní svého návrhu usnesení. On je pro to, aby se k inf. zpráv? TN/1 nep?ijímalo žádné usnesení.
MUDr. Podlipný – každý ?len výboru má právo k vyjád?ení názoru, návrhu, žádné téma není ve výboru tabu.

Dostavil se Ing. Balihar, p?edseda projednávání bodu 3) p?erušil a vyzval ?leny výboru k dotazům na hosta. Tématem jsou stavebn? správní záležitosti na Roudné dle bodu 2) programu.
MUDr. Podlipný – žádá o informace ve v?ci vytvá?ení navážky (bývalé zahradnictví) firmou Globál.
Ing. Balihar – firma požádala o vydání úz.rozhodnutí v souladu s ?P, vydané rozhodnutí bylo napadeno, v?c ?eší ??ad plze?ského kraje. P?edpokládaný stav – po nabytí pr. moci úz. rozhodnutí může být provedeno navýšení terénu (jde zárove? o protipovod. opat?ení), po souhlasu Povodí Vltavy lze požádat ?PK o vyjmutí území ze zóny záplavy, poté lze žádat o zm?nu ?P m?sta Plzn?. Pokud bude schválena, může se na pozemku stav?t.
pí. Nová – v prosinci po jednání s p. Štruncem (firma Globál) starosta obvodu na výboru sd?lil, že p. Štrunc chce stav?t, poté p. Štrunc tvrdil, že mu jde o zahradnictví nebo o zem?d?lskou výrobu.
Ing. Balihar – hlavní vize m?sta je zachování záplavových území, rozhodující roli v tomto hrají odbor ŽP a Povodí Vltavy.
pí. Nová – p?i používání vibra?ních válců pro hutn?ní může dojít k narušení statiky okolních domů.
Ing. Balihar – na základ? úz. rozhodnutí lze stavbu provést, jde o I. stupe? povolení s podmínkami – autorizovaný projektant bude zodpovídat za provád?ní prací – navrhne způsob hutn?ní + monitoring. P?íp.objednání stat.posudků je v?cí investora.
MUDr. Podlipný – jaká je možnost kontroly, aby z navážky nebylo rumišt? ?
pí. Nová – na jednání 15.1. zazn?lo, že navážka bude tvo?ena sutí ze staveb.
Ing. Balihar – kvalitu prací garantuje autorizovaný projektant, stavební ú?ad bude mít nov? kompetenci ze zákona stanovit kontrolní prohlídky, kontrolu může kdykoliv provést odbor ŽP obvodu.
Ing. Denk – má pozemek v Lu?ní ulici, provede navážku nad Q 100 a bude mít stavební parcelu ?
Ing. Balihar – musel by navrhnout protipov. opat?ení, získat souhlas PV, ŽP a rozhodnutí o vyjmutí ze zápl. území. Dále jde o otázku aktivní ?i pasivní povod. zóny, dle vodního zákona v pasivní zón? toto lze, v aktivní ne.
pí. Nová – táže se za ob?any ul. Nad vodou na ochranu proti prašnosti a na ?ešení dopravní trasy pro nákladní automobily.
Ing. Balihar – ochrana p?ed prachem není na?ízena ani ur?ena, odbor dopravy souhlasil s vydáním ?R – konkrétní ?ešení bude obsahovat dokumentace pro stavební povolení.
Ing. Holub – uvádí možnost vy?ešení jednoho PPO – strouha u kvasni?kárny. Jde o možnost spojit realizaci plánované komunikace z rondelu k výstavišti s pokácením stromů a vybudováním propustku. Bere na v?domí, že akce v plánu m?sta zatím není. Dále se táže na aktuální stav ?P a projednávání zm?n.
Ing. Balihar – vysv?tluje ?asovost a transformaci ?P m?sta Plzn?, k dispozici výboru dává výkres funk?ních ploch, který obsahuje ve?ejn? prosp?šné stavby k datu 5.12.2006. Zatím b?ží standardní dvouletý cyklus schvalování zm?n, do roku 2012 však musí mít Plze? nový ?P. Uvádí mimo?ádné zm?ny ?P na obvod? – Vinice – výstavba marketu a rozší?ení ZOO.
Ing. Denk – dotaz na rekonstrukci B?lohorské ulice - ing. Balihar nemá informace.
Ing. Holub – dotaz na stav dokumentace projektu m?sta na nap?ímení koryta Mže.
Ing. Balihar – v?c b?ží, p?esné inf. nemá, m?sto ješt? neodsouhlasilo svůj podíl cca 60 mil. K?.
P?edseda výboru pod?koval ing. Baliharovi za ú?ast a ten z jednání výboru odešel.
Místostarosta obvodu požádal p?edsedu o možnost p?ednést za starostu, p?ed pokra?ováním jednání k p?erušenému bodu 3) programu, informace o pln?ní úkolů z minulých jednání výboru. ?lenové výboru s tímto souhlasí.
p. Husák – informuje výbor o p?ijatých opat?eních ve v?ci stížnosti na provoz ubytovny na Roudné. V?c byla ?ešena s veliteli obvodních služeben P?R a MP (p?edložena zpráva VOS MP p. Nováka). Byl zvýšen dohled a po?et kontrol v míst? ubytovny, v p?ípad? dalších stížností bude požádána o spolupráci Cizinecká policie.
p. Husák, p. Szikszay – informují výbor o jednání s vlastníkem pozemku p.?. 12064 (svah PVS) Státním statkem Jene? a o hledání možnosti odkoupení pozemku. Dále informují, že na výzvu odboru ŽP požádal SS Jene? o souhlas s pokácením cca 20 ks stromů, které zde ohrožují bezpe?nost chodců.
Výbor bere uvedené informace na v?domí.

Pokra?ování p?erušeného bodu 3) programu.

pí. Nová – odpovídá p. Šobrovi, že k inf. zpráv? lze mít p?ipomínky, a že mají podklady na negativní vlivy komunikace.
Ing. Denk – k existujícím usnesením výboru – výbor pracuje v jiném složení, záležitosti kolem komunikace mají také svůj vývoj, nevidí důvod, pro? o tom nevést debatu.
Mgr. Topinka – inf. zpráva TN/1 je ur?ena ZMP. Lze diskutovat o jejích negativech, ale i pozitivech, nejlépe na dob?e p?ipraveném jednání, navrhuje soust?edit výstupy z RMP, ZMP (p?edseda, jednatel), ale zárove? se táže jaký mandát má výbor ve vztahu k této inf. zpráv?.
p. Szikszay – navrhuje pov??it pí. Novou a ing. Denka shromážd?ním průkazných materiálů, výstupů a informací. Zmi?uje též obsah webových stránek ob?anských sdružení Roudná dotýkajících se práce Výboru pro Roudnou.
Ing. Denk – na minulém výboru p?edložil studii DHI – „Posouzení vlivu komunikace na odtok velkých vod“.
Ing. Holub – doporu?uje uplat?ovat v?as zákonné postupy mimo výbor- ú?ast ob?.sdružení v územním ?ízení, ú?ast a vystoupení na ZMP, ZMO.
pí. Nová – navrhuje výboru p?ijmout usnesení ke zpráv? TN/1 a v n?m doporu?it ZMO P1 nesouhlasit s formulacemi „zklidn?ní Roudné“ a „komunikace nemá vliv na průb?h a odtok povod. vod“. Dále odpovídá na zmínku o webových stránkách, svými motivy na které p?edem upozor?ovala se netají, za ?lánky si stojí.
Mgr. Topinka – doporu?uje pí. Nové, aby se OS Roudná obrátila ve v?ci inf. zprávy nap?. na primátora. Bere na v?domí, že k tomuto jednání již došlo.

Z dalšího jednání výboru se omluvil pan Szikszay a odešel. P?ítomno zůstává šest ?lenů výboru.

MUDr. Podlipný – také zástupci politických stran se mohou obrátit na své m?stské zastupitele
p. Šobr – k webovým stránkám - jde o znevažování práce výboru, cituje z ?lánku „Opravdu pot?ebujeme Výbor pro Roudnou“, kde je napadán zejména p?edseda výboru, táže se pí. Nové pro? tedy do výboru vstupovala.
Ing. Denk – každý uve?ejn?ný ?lánek je podepsán, jde o vyjád?ení osobního názoru k aktuálním tématům.
pí. Nová – p. Šobr nemusí hájit pana p?edsedu, s ním si obsah ?lánku vysv?tlila, znovu uvádí své motivy vstupu do výboru.
MUDr. Podlipný – je zastáncem svobodného, demokratického projevu a možnosti vyjád?it vlastní názor, nedopustí „tabuizaci“ jakéhokoliv tématu. Mluví za sebe, shrnuje nep?esnosti ve zve?ejn?ných ?láncích a žádá pí. Novou o korektní a objektivní p?ístup.
Mgr. Topinka – táže se jednatele výboru zda a jak ?eší schválený jednací ?ád otázku výstupů z jednání výboru.
p. Hrách, jednatel – uvádí, že d?íve schválená usnesení může výbor m?nit pouze novým hlasováním. VpR je dle zákona o obcích z?ízen ZMO P1 jako jeho poradní orgán. P?ijatá usnesení tedy může p?edkládat ZMO P1 k projednání a v nich doporu?ovat návrh ?ešení konkrétní záležitosti.
Z jednacího ?ádu lze uvést, že jednání výboru jsou neve?ejná, a že jedná-li ?len výboru navenek jménem celého výboru, musí být k takovému jednání výborem zmocn?n. Otázku zve?ej?ování informací a výstupů z jednání výboru jednací ?ád ne?eší. Za nevhodné, nikoliv zakázané považuje zve?ej?ování prezen?ních listin, kdo a jak jmenovit? hlasoval a subjektivní výb?r informací z jednání výboru. Doporu?uje, aby ob?anská sdružení zvážila možnost zve?ej?ování ov??eného zápis z jednání výboru na svých webových stránkách.
pí. Nová – p?ednáší tento návrh usnesení:
Výbor pro Roudnou doporu?uje ZMO Plze? 1 iniciovat zm?nu názvu „zklidn?ní Roudné“ v informativní zpráv? TN/1 a dále vypustit z odstavce 5) „komunikace nemá vliv na průb?h a odtok povod?ových vod v dané oblasti“. Tato formulace a definice neodpovídají skute?nosti.
Ing. Holub – p?ednáší tento návrh usnesení:
Výbor pro Roudnou doporu?uje ZMO Plze? 1, aby p?i p?íprav? projektových prací pro komunikaci D 60 byl zohledn?n povod?ový model a protipovod?ová opat?ení, navržená spole?ností TBD – Vodní díla a.s.
MUDr. Podlipný – protože jde o dva návrhy usnesení, nechá hlasovat o každém návrhu zvlášť. Táže se, kdo je pro návrh usnesení pí. Nové: pro – 2, proti – 4, zdržel se – 0
Návrh usnesení nebyl schválen.
Dále se táže, kdo je pro návrh usnesení ing. Holuba: pro – 3, proti – 2, zdržel se – 1
Návrh usnesení nebyl schválen.
Ing. Denk – informuje výbor o zám?ru pokácení památného stromu v Kleisslov? ulici a táže se, zda k tomu výbor zaujme n?jaké stanovisko. Dále informuje o po?ádání koncertu v kostele Všech Svatých a p?edává plakát pro výv?sní sk?í?ku.
p. Hrách, jednatel – odbor ŽP obvodu postoupil výboru pozvánku na výrobní výbor studie „Plze? – Roudná, technickoekonomické posouzení protipovod?ových opat?ení“, který svolávají Vodní díla – TBD a.s. 3.4.2007 na ?IMP.
MUDr. Podlipný – k ú?asti za výbor navrhuje ing. Holuba, který je starostou ur?en pro jednání o PPO a jako náhradníka ing. Denka.
Výbor tento návrh schvaluje – všichni pro.

4. P?edseda výboru pod?koval ?lenům výboru a místostarostovi obvodu za dnešní ú?ast a jednání výboru ukon?il.


Návrhy na projednání v ZMO Plze? 1: nebyly schváleny

P?íloha: prezen?ní listina

Zapsal: P. Hrách – jednatel výboru
MUDr. Ji?í Podlipný v.r.
p?edseda výboru
……………………………………..
Ing. P. Denk - ov??itel zápisu