ZPR?VA O M?STN?M REFERENDU NA ROUDN?

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 02. 04. 2007

Vážení obyvatelé Roudné,
  v t?chto dnech ud?lal ?stavní soud zatím definitivní te?ku za snahou vytvo?it nový m?stský obvod Plze? 11 - Roudná.

  Tato snaha o vytvo?ení nového obvodu byla vyvolána vámi ob?any dlouhodob? nespokojenými s nehájením zájmů Roudné p?edstaviteli ?MO Plze? 1. Dovolte mi, abych vás jako ?len p?ípravného výboru k vyvolání místního referenda, seznámil se všemi kroky, které jsme v této v?ci podnikli.
Celý ten n?kolikaletý spor o to, jestli lze místním lidovým hlasováním nový m?stský obvod vytvo?it, byl sporem různých právních názorů, byl velice odborný a nesrozumitelný. Pokusím se zde jednotlivé kroky vysv?tlit tak, jak jsem je jako laik po celou dobu sledoval.

1.zá?í 2005 - Ve smyslu zákona o místním referendu podáváme návrh na konání místního referenda ve v?ci z?ízení nového m?stského obvodu Plze? 11- Roudná. Tento návrh je podpo?en podpisy více než poloviny vás, ob?anů-voli?ů trvale žijících na Roudné.

zá?í 2005 - Magistrát nám náš návrh vrací - p?edkládá 12 důvodů pro? z jejich pohledu nelze toto referendum konat. N?které tyto důvody považujeme za nesmyslné, n?které p?ímo za šikanózní (nap?.výtku, že námi p?edložený návrh není podepsán, i když náš návrh samoz?ejm? byl vlastnoru?n? podepsán všemi ?leny p?ípravného výboru). Závažnou námitkou se pozd?ji ukáže ta, že místní referendum o vzniku nového obvodu lze konat jen na území celého m?sta, neboť se dotýká všech ob?anů. To by znamenalo získat 14.000 podpisů pod návrhem na referendum, kterého by se musela zú?astnit více jak polovina voli?ů z celé Plzn? - tém?? 70.000 lidí. Což je nejen ve v?ci Roudné naprosto nereálné. My jsme s tímto právním výkladem nesouhlasili a proto jsme se v ?íjnu 2005 odvolali ke Krajskému soudu v Plzni.

?íjen 2005 - usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým se naše odvolání zamítá. Bylo nám sice dáno za pravdu ve výše uvedených nesmyslných důvodech, ale v tom zásadním, jestli lze konat lidové hlasování o vzniku obvodu Roudné, ne! Paradoxem zůstává, že kdybychom z Roudné cht?li vytvo?it novou obec - nezávislou na Plzni, tak by se referendum mohlo konat pouze na Roudné. Chceme-li vytvo?it „pouze“ nový m?stský obvod, tak (protože na to není výslovn? pamatováno v zákonu o referendu) to prý možné není. P?i tom, když p?ed ?asem m?lo vedení m?sta zájem na p?ipojení Chrástu k Plzni, konalo se referendum v rozporu s výše uvedeným pouze v Chrástu a ne na území celého m?sta, jak je to požadováno po nás. Nemohu se zbavit svého laického dojmu, že zákony jsou vykládány podle toho jak se to hodí. V našem p?ípad? se to prost? nehodilo.

Leden 2006 - Podáváme odvolání k ?stavnímu soudu. Domníváme se, že výše uvedeným rozhodnutím bylo porušeno právo p?ímo se podílet na správ? v?cí ve?ejných dle Listiny základních práv a svobod a práva na somosprávu ?stavu ?eské republiky.

?nor 2007 - po více jak roce ?stavní soud rozhoduje v náš neprosp?ch. Nebyly prý porušeny práva ústavní. Jedná se prý o práva podústavní. Odvolat se k evropskému soudu nemá smysl, neboť právo na referendum není vyjmenováno mezi právy chrán?nými v EU.
A to je konec. Záv?rem bych cht?l pod?kovat všem, kte?í se na této anabázi podíleli a nelitovali svého ?asu - zejména pánům Rovenskému a Tošnerovi, všem sb?ra?ům podpisů, kte?í odvedli skv?lou práci, ale také vám všem, kte?í jste naše peti?ní archy podepsali a kte?í jste se cht?li svobodn? (ať již pro nebo proti ) vyjád?it.