I Lochotín by musel p?inést ob?ti

Autor: Vlasta Zunová <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 02. 04. 2007

Vážení zastupitelé,
     obracíme se na Vás ve jménu obyvatel ?tvrti tzv. Berlína. Kolem našich domovů je plánována nová komunikace, která má údajn? spojit Západní a Východní obchvat Plzn? a navazuje na tzv. „Průtah Roudnou.“      Chceme Vám sd?lit naše odhodlání postavit se proti výstavb? této, nejen dle našeho názoru, zbyte?né komunikace. Berlín je v dnešní dob? klidné a hezké místo, jehož historie za?íná za druhé sv?tové války. Dovolte, abychom Vás upozornili na to, že jiné takové podobné místo se v Plzni nenachází.

     Kniha o Bolevci a okolí, se mimo jiné, zmi?uje o naší lokalit? t?mito slovy:

…..Soubor patrových domů se zahrádkami, který byl původn? ur?en pro n?mecké d?lníky. Berlín- tomuto lidovému názvu p?ispívá také „n?mecká“ podoba tém?? shodných objektů s vysokými sedlovými st?echami.......  Zdejší kolonie je nejmladší a je dochována bez zásadních zm?n. Za uvedení stojí, že v jiných evropských zemích jsou podobné kolonie p?edm?tem památkové ochrany a to nejen jako samotné domy, ale též jako urbanistická struktura. V roce 1944 bylo západn? od kolonie zachyceno sídlišt? pozdní doby bronzové........“

     Pan starosta  ?MO1 nám p?i osobní schůzce sd?lil, že silnice, která podstatnou ?ást z nás p?ipraví o domovy, má sloužit hlavn? jako p?ístupová komunikace pro obyvatele nových domů v Kotíkovské ulici. Tato informace nám p?ipadá absurdní! Kolonie, která by m?la být  spíše „p?edm?tem památkové ochrany“má být ob?tována  pro pohodlí nových obyvatel Kotíkovské ulice??  Chceme upozornit na to, že k p?ístupu na Kotíkovskou ul. lze využít stávající silnici ul.Boženy N?mcové kterou bez problémů používáme my a využívá jí jako p?ístupovou komunikaci i nemocnice Privamed.

     Nehled? na to, že celá  výstavba průtahu p?es Roudnou, Fakultní nemocnici, alej Svobody a „ Berlína“ je velmi kontroverzní. Dne 6. 3. 2007 jsme se s ob?any Roudné zú?astnili schůzky u pana primátora Rödla. Zjistili jsme, že pan primátor má na celou v?c podobný názor jako my a to takový, že po realizaci m?stského okruhu ve východní ?ásti a pozd?ji i západní, ztrácí tato magistrála na významu.

     Víme, že 7. 3. 2007 došlo k jednání zástupců Magistrátu m?sta Plzn? a ?eských drah. Výsledkem schůzky byla shoda p?i budování I/20. Stavb? I/20 tedy nestojí v cest? žádné podstatné p?ekážky. V deníku MF dnes  vyšel 26. 3. 2007 ?lánek, kde se mimo jiné píše že:„ na první ?ást západního okruhu se m?stu poda?ilo vykoupit pozemky. Vedení Plze?ského kraje tvrdí, že na projekt jsou zajišt?né peníze.“

Výstavb? t?chto dvou okruhů tedy v sou?asné dob? nic nebrání.

    Stavb? zmi?ovaného průtahu brání mnohem více komplikací:

1/  zni?ení lokality Berlín a historické ?tvrti Roudná

2/ odpor nájemníků ?tvrti Berlín a  aleje Svobody

3/ odpor obyvatel Roudné a jejich pozemky, které nevydají

4/  zhoršení životního prost?edí pro zna?nou ?ást st?edu m?sta, Roudné, aleje Svobody a Berlína                                                         
                              
5/ drastické zhoršení podmínek pacientů a léka?ů Fakultní nemocnice v Plzni – p?ed okny magistrála a hluk ze šestipatrových garáží

6/  výdaj m?sta 600 milionů na komunikaci  + další desítky milionů na náhradní byty ob?anů  Berlína.

P?edpokládáme, že jako ?elní p?edstavitelé našeho m?sta se budete tímto problémem seriozn? zabývat a v??íme ve Vaše správné rozhodování v této v?ci.

                                                                                                          

na v?domí: starosta UMO 1 Ji?í Winkelhöfer                                 Za Ob?anské sdružení 
                   Plze?ský deník                                                           Lokalita Berlín