Krátká pam?ť pana primátora

Autor: Eva Boudová <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 26. 03. 2007

Reakce na ?lánek v Plze?ském deníku z 23.3. 2007: „Rödl: Obchvat Roudné je o politické odvaze“

Jako ú?astníci schůzky zástupců  obyvatel z Roudné, Aleje Svobody a sídlišt? „Berlín“ s panem primátorem, jsme byli šokováni ?lánkem v Plze?ském deníku z 23.3. 2007: „Rödl: Obchvat Roudné je o politické odvaze“. Po p?e?tení nadpisu a textu jsme si totiž p?ipadali jako v Ji?íkov? vid?ní. Neuplynula totiž dlouhá doba od naší schůzky s panem Rödlem (6.3. 2007), kde jsme se dozv?d?li zcela odlišné informace! 
Pan primátor p?ijal zástupce obyvatel zmín?ných ?tvrtí s pochopením. Když jsme poukazovali na to, že (nejen ) podle našeho názoru problém Karlovarské t?ídy vy?eší lépe okružní komunikace I/20 než kontroverzní průtah Roudnou, souhlasn? p?ikyvoval. Dokonce dodal, že opravdu po vybudování I/20 průtah Roudnou ztrácí na významu. Bohužel však p?i stavb? okruhu I/20 prý zbývá jediný vážn?jší problém a tím je domluva s ?eskými drahami na jednom sporném úseku, sd?lil nám pan primátor. Hovo?ilo se i o západní ?ásti m?stského okruhu, I/27, o tom že SFDI bylo p?ed ?asem p?ipraveno ji financovat, ale m?sto neprojevilo dostate?ný zájem této ochoty využít.
 S velkým uspokojením jsme se dozv?d?li, že hned následující den po naší schůzce s panem primátorem, tedy 7.3. 2007, se magistrátu poda?ilo sporný bod vy?ešit a dojít s ?eskými dráhami ke shod?. Skoro jsme si oddechli. I/20 se tedy bude brzy stav?t a silnice, proti které léta bojují stovky obyvatel (a jejich po?et narůstá, p?idali se obyvatelé Aleje Svobody, „Berlína“ a další), bude dále ztrácet na významu, jak nám potvrdil pan Rödl. Nyní jsme zůstali v ohromení, když tentýž pan Rödl hovo?í se studenty o tom, že průtah Roudnou je schopen postavit do roku 2008 a záleží jen na politické odvaze. A vůbec p?i tom nezmi?uje t?žkosti, které průtah p?ináší (nucené st?hování obyvatel, vyvlast?ování pozemků, zhoršené životní podmínky, zhoršení průb?hu povodní na Roudné a mnoho dalších negativ). O tom, že problém s dráhami je v podstat? vy?ešen, se studentům také nezmi?uje! Jako úpln? mimo pak na nás působí následující odstavec ?lánku v PD, že m?sto má v úmyslu odvést auta z centra m?sta. Vždyť práv? průtah jich tam bude p?ivád?t další tisíce!!
Ptáme se tedy, pane primátore, pro? nemáte také „politickou odvahu“ ?íkat celou pravdu, i když není „politicky“ p?ínosná?  Pro? jste studentům ne?ekl totéž, co jste sd?lil nám na schůzce 6.3.? Svá slova nemůžete pop?ít, všech jedenáct lidí, kte?í se schůzky s Vámi ú?astnili, si je p?íliš dob?e pamatují!


Za koalici ob?anských sdružení „Roudná“
Eva Boudová
Kamil Bouda
Na v?domí:
Zastupitelsto m?sta Plzn?, nám?stí Republiky 1, 306 32 Plze?
Pavel Rödl, primátor m?sta Plzn?, nám?stí Republiky 1, 306 32 Plze?
Ji?í Winkelhöfer, starosta ?MO 1, alej Svobody 60, 323 00 Plze?