Výbor pro Roudnou, jednání III.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 26. 03. 2007

22.2. 2007

J. Winkelhöfera zastupoval místostarosta J. Husák, který si p?išel vyslechnou p?ípadné podn?ty sm??ované na starostu. V. Nová se ptá na situaci kolem p?ípadného p?evodu pozemků SS K?imice (pozemky v parku na Roudné) na ?MO  1. Situace je stále v jednání, J. Husák slibuje, že na p?íštím výboru dojde ke konkrétn?jším informacím.

J. Holub p?ednesl stížnost ob?ana Roudné na ubytovnu v K?ížkov? ulici, kde opakovan? dochází k výtržnostem a nepo?ádku. K. Szikszay jako ?len bezpe?nostního výboru si bere záležitost na starost.
Dále p?edseda informuje, že Ji?í Balihar z odboru stavebn? správního MMP se nemůže dnešní schůze zú?astnit z důvodu své p?ítomnosti na výjezdním zasedání ZMP.

J. Holub povídá o jednání na ?editelství Povodí Vltavy ze 16.1. 07, kde byl spole?n? s J.Winkelhöferem a J. Podlipným. Jednalo se o úprav? koryta a ?ešení situace prahu na ?ece Mži, který je zhoršujícím faktorem p?i vzestupu hladiny. 19. 1. pokra?ovalo jednání u nám?stka J. Uhlíka. Dojde k narovnání koryta ?eky, slepé rameno ?eky se nebude zavážet, což J. Holub vidí jako problém. Je velká šance získat na akci dotaci od EU.

V této souvislosti P. Denk p?edkládá studii „Posouzení vlivu komunikace na odtok velkých vod“, vypracovanou servisní firmou magistrátu - DHI Hydroinform. Tato studie dokládá, že průtah Roudnou zvýší hladinu vod p?i povodních. Pavel Denk poukazuje na to, že tady jdou proti sob? dv? snahy. Na jedné stran? snaha narovnat koryto a pomoci Roudné, na druhé stran? stavba průtahu krom? jiných zásadních negativ bude Roudné škodit i v p?ípad? povodní.

V. Nová ukazuje studii TN/1, která byla p?edložena na stůl zastupitelům p?i jednání 25.1. 2007. V názvu se objevuje slovo „zklidn?ní Roudné", což je v p?íkrém rozporu s obsahem zprávy. Nap?íklad jako rizika pro Roudnou je uvád?no zhoršení životního prost?edí, hluk a vibrace z navýšené dopravy. Navrhuje, aby se výbor touto inf. zprávou zabýval a doporu?il ZMO Plze? 1 zaujmout ke zpráv? zamítavé stanovisko.

  J. Podlipný navrhuje  hlasování, zda projednání této zprávy bude za?azeno jako bod na p?íštím jednání výboru. Krom? V. Nové a P. Denka tuto zprávu jiný ?len výboru nezná, je tedy t?eba, aby ji ostatní ?lenové výboru do p?íšt? nastudovali. V. Šobr p?ipomíná p?edchozí hlasování výboru, že se nebude zabývat průtahem Roudné.
Dochází k hlasování, šest ?lenů je pro, M. Topinka se zdržuje hlasování. Návrh je tedy p?ijat.
  
  V. Nová informuje o vyhlášce odboru stavebn? správního MMP, ohledn? celoplošné zavážky bývalého zahradnictví v ulici na Roudné. Upozor?uje, že dojde k nadm?rnému zatížení nákladní dopravou a to n?kolik tisíci nákladními vozidly. P?itom na Roudné je zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t. 
 
(Tato zpráva je SUBJEKTIVN? pohled na jednání Výboru pro Roudnou. Vybírám to, co je z 
M?HO pohledu důležité. VN)