Reakce na informativní zprávu nám?stka Uhlíka (ur?eno zastupitelům)

Autor: Roman Fiedler <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 18. 03. 2007

Vážené dámy a pánové, dovolte mi reagovat na Vám p?edloženou informativní zprávu od pana nám?stka Uhlíka ze dne 25.1.2007 o Obchvatu Roudné.

Nevím, jak je vůbec možné tak provokativn? nazvat zprávu „Zklidn?ní Roudné “ , když plánujete nahnat o tísice více aut do této oblasti, a tím nejnižší místo v Plzni zatížit již tak vysokou intenzitou hluku, smogu a vibrací.!!! Nejsem stava?, ale slovo „obchvat“ pro mne neznamená postavit silni?ní systém mezi zástavbou, kde žije ?ada lidí. Proto bych použil slovo „průtah“. Již v sou?asné dob? je Roudná tak frekventované místo , že hluk a vibrace nespl?ují dle hygienika normy. Jak je možné uvažovat tedy o stavb? n??eho, co by p?ivedlo na Roudnou daleko v?tší množství aut ? V bod? 2 uvádíte , že „ zůstává otázkou, zda po dopln?ní dalšího silni?ního systemu dojde ke snížení dopravní zát?že, a tím i ke snížení hluku a vibrací“…..Nadále se však pokra?uje v plánech výstavby ! ….

Plánovaný silni?ní průtah se má „protahovat“ v bezprost?ední blízkosti fakultní nemocnice, nejv?tšího zdravotnického za?ízení v západních ?echách, kde pacienti i personál dosud profitují z celkem klidného prost?edí s hezkou p?írodou v okolí. Průtah má být veden v blízkosti d?tského odd?lení s nedávno vybudovaným d?tským h?išt?m, není tedy p?ekvapením, že ani tento úsek stavby neschválila hygiena. Frekventovaná silnice by zajisté komplikovala i dosud bezproblémový p?íjezd sanitek .

I p?i nesmyslnosti realizovat průtah bych rád podotknul , že p?i pohledu na mapku s ?ervenou i žlutou variantou průtahu jsem si vzpomn?l na své osobní setkání s panem nám?stkem Uhlíkem ( asi p?ed rokem ), který mi osobn? sd?lil, že úsek ?ervené varianty spojující Lipovou ulici a rondel u Kauflandu se v žádném p?ípad? stav?t nebude -( nap?. z důvodu , že p?ivede spoustu aut na již dnes tak frekventovaný okruh, že by se trvale tvo?ila zácpa aut p?ed vjezdem na rondel ). Jak vidím, stále je však v uzemním plánu tento úsek zakreslen….

Minulý týden jsem se rád zú?astnil na magistrátu setkání zástupců Roudné a Lochotína s panem primátorem Rodlem. Snažili jsme se mu vysv?tlit zbyte?nost nového silni?ního systemu na Roudné, neboť existují jiné, plánované „skute?né obchvaty“ jako nap?. východní ?i západní okruh , které by pomohly ve spojení okrajových lokalit m?sta s centrem,
a p?itom nezni?ily zdraví lidí na Roudné ani v p?ilehlém okolí. Ze záv?re?ných slov pana primátora jsem vyrozum?l jeho pochopení a doufám tedy, že dojde ke zm?n? názoru i jeho nejbližších spolupracovníků.