Informativní zpráva o zklidn?ní Roudné?!

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 22. 02. 2007

Na lednovém Zastupitelstvu m?sta Plzn? byla p?edložena informativní zpráva o p?íprav? silni?ního systému m?sta Plzn? ?? zklidn?ní Roudné. Autorem je pan technický nám?stek Uhlík. Celý text této zprávy je k dispozici na t?chto stránkách, můžete se s ním tedy seznámit sami.

Dále uvádím doslovné citace z výše uvedené zprávy, které nelze nechat bez povšimnutí a pod nimi svůj komentá?.

Název: „Informace o p?íprav? silni?ního systému m?sta Plzn? – zklidn?ní Roudné“
Nazvat tuto akci, která zbyte?n? p?ivede na Roudnou denn? více jak dvacet tisíc tranzitujících aut a která má ve všech svých ?ástech výrazn? p?ekra?ovat povolené limity pro hluk a vibrace „zklidn?ním Roudné“ znamená, že bu?to autor vůbec neví o ?em mluví nebo se spíše jedná o zbyte?nou provokaci, která má nás Roude?áky ješt? více naštvat.


„P?i správném rozd?lení dopravních zát?ží lze p?edpokládat p?ekonání problémů s p?ekra?ování hladin hluku, se kterými se potýkají tyto stavby jako samostatné.“
Tak tohle je asi nejdůležit?jší sd?lení. Je to p?iznání a potvrzení toho, co jsme vždy ?íkali, že domalování další silnice do územního plánu, má za cíl jen protla?it realizaci akce stůj co stůj, „správn? rozd?lit“ dopravní zát?že a ošálit hygienu.


„Komunikace je vedena nivou ?eky Mže v úrovni terénu a p?edpokládá se, že bude zaplavována. Komunikace nemá vliv na průb?h a odtok povod?ových vod v dané oblasti.“
Lež jako v?ž. Oni, ale i my známe výsledek studie, kterou si nechali zpracovat, že tato komunikace podstatn? zhorší průb?h a odtok povod?ových vod v dané oblasti.

„Základním p?ínosem realizace této komunikace je odvedení dopravy ve sm?ru Severní p?edm?stí – centrální oblast, která je vzhledem k Roudné tranzitující, mimo zastav?né ?ásti P?ední i Zadní roudné.“
Další nehoráznost. Lu?ní ulice není zastav?ná ?ást Roudné? B?lohorská, Lipová, Na Roudné, V Lužánkách, Pitnerova, Dvorní, V Ráji atd. – to není Roudná? Tato akce mimo zastav?nou ?ást Roudné neodvede ani jediné auto!


A takto bych mohl pokra?ovat dál a dál. Otázkou je, jak je možné, že takto nekvalitní materiál projde zastupitelstvem bez povšimnutí? Jist? k tomu p?ispívá (i sou?asným vedením m?sta hojn? používaná praxe), že takovéto materiály se p?edkládají na zastupitelstvo tzv.“na stůl“. Takový materiál se neobjeví mezi ostatními podklady k jednání dop?edu. Není jako ostatní nap?íklad na internetových stránkách a je tedy v?tší šance, že se odhlasuje n?co bez v?tší pozornosti a zbyte?ného šťourání. Hlasovací stroj pracuje plynule, nikde nic nesk?ípá, sta?í jen n?které zastupitele v?as vzbudit. Opozice (až na pár ?estných výjimek) nefunguje. Sta?ilo jen vymyslet n?kolik dob?e honorovaných trafik a je „klid na práci“.
A bude hů?. Takovéto informativní zprávy o stavu p?ípravy této akce mají být p?edkládány na stůl na každé jednání Zastupitelstva m?sta Plzn?.