Nová radnice krá?í v dopravní koncepci zp?t

Autor: Stanislav Halámka <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 21. 02. 2007

Nov? zvolené vedení plze?ské radnice se rozhodlo v dopravní koncepci m?sta krá?et zp?t do 80. let minulého století.

 
Důkazem je rozhodnutí m?stské rady o takové rekonstrukci Americké t?ídy, jež by zde zachovala stávající automobilový provoz. Dále byl stanoven jako hlavní cíl rozvoje silni?ní dopravy výstavba severojižní magistrály a průtah Roudnou.

Nové vedení plze?ské radnice se silnou podporou 22 hlasů ODS v m?stském zastupitelstvu (k odhlasování návrhu sta?í 24 hlasů) hodlá v roce 2007 razantn? ?ešit problémy s automobilovou dopravou, ale hned na po?átku volebního období u?inilo rozhodnutí, jež nadm?rnou dopravní zát?ž v centru m?sta ješt? více zhorší.Vše do centra

Nárůst výrobních kapacit v průmyslových zónách, neregulovaná výstavba gigantických nákupních st?edisek v centru a okolí m?sta, rozsáhlá bytová výstavba a styl konzumní spole?nosti jsou hlavní p?í?inou katastrofálního nárůstu nákladní i osobní dopravy v našem m?st?.

Nejv?tším problémem je to, že automobily jezdí po zcela nevzhovujícím radiálním dopravním systému, kde všechny hlavní dopravní tepny (i pro transitní dopravu) sm??ují do centra m?sta. Proto zde denn? dochází ke kolapsovým stavům a Plze? je ve špi?kách obtížn? průjezdná.

Nad?je na kapacitní ?ty?proudý m?stský okruh je v nedohlednu. Nové vedení radnice v rozporu s veškerou logikou vehementn? prosazuje severo-jižní magistrálu a průtah Roudnou.

Ob? magistrály jsou sm??ovány do centra a budou zde dále zhoršovat životní prost?edí (další nárůst hluku, exhalací, karcinogenních ?ástic, prachu).

Toto nevhodné posilování zastaralého, kapacitn? již nevyhovujícího radiálního dopravního systému o magistrálu Bory – Lochotín, vedoucí Korandovou a Kotkovou ulicí, p?es závod Škoda, nivu ?eky Mže do Lochotínského parku s napojením na Karlovarskou a Lidickou a průtah Roudné od k?ižovatky na Rychtá?ce p?es aktivní zátopovou zónu, st?edem Roudné k fakultní nemocnici do Aleje Svobody výrazn? zhorší životní podmínky lidem v okolí t?chto komunikací.


Karlovarska.jpg

Dar pro nemocnici

Plze? má na Lochotín? jednu z nejmodern?jších nemocnic v republice. Její obrovskou výhodou je skute?nost, že je postavena v dostate?né vzdálenosti od p?etížených komunikací.

Nyní zde bude dokon?ena výstavba nové porodnice. Plzenští radní p?ipravují pro budoucí matky a novoroze?ata „dárek“, jaký nemá obdoby! Je to průtah Roudné, jež bude hlukem a karcinogenními zplodinami z více než dvaceti tisíc aut denn? obt?žovat nejen je, ale i pacienty a nemocni?ní personál jednou provždy! Ob? prosazované magistrály jsou velmi nepovedenou odm?nou pánů z ODS svým voli?ům a budoucím generacím Plze?áků za volební vít?zství v komunálních volbách v roce 2006.

Stanislav Halámka, Plze? - Doubravka