Výbor pro Roudnou, jednání II.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 21. 02. 2007

Co se projednávalo na výboru v lednu.

Ji?í Podlipný - p?ítomen
Milan Topinka - p?ítomen
Vladimíra Nová - p?ítomna
Pavel Denk - p?ítomen
Ji?í Winkelhöfer - p?ítomen
Karel Szikszay - p?ítomen
František Holub - p?ítomen
Pavel Hrách (jednatel) - p?ítomen

Václav Šobr – nep?ítomen
Ivana Marši?ová - nep?ítomna

 
Jednání

P?edseda J. Podlipný informuje, že 16.1. prob?hne jednání s ?editelem Povodí Vltavy a.s., závod Berounka. Za výbor se zú?astní J.Podlipný, F.Holub a J. Winkelhöfer.

Prob?hne také jednání tech. nám?stka primátora MP p. Uhlíka s ?editelem PV, kterého se rovn?ž zú?astní starosta obvodu. P?edm?tem jednání bude realizace protipovod?ových opat?ení.

F. Holub 18.12. a 3.1. jednal s ing. Baliharem také o problematice protipovod?ových opat?ení.

Paní ?akarovová z odboru životního prost?edí ?MO 1 informuje výbor o povolení, které odbor vydal ke kácení stromů pro firmu Globál. Jedná se o prostor bývalého zahradnictví na Roudné.

V. Nová upozor?uje na množství náletových d?evin pod parkem, ve kterých se hromadí odpadky. Pro? je odbor ŽP nepro?ezává? Dotaz na starostu, zda nejde pozemek vykoupit od Statku K?imice, aby mohl být lépe ope?ováván. Pan starosta slibuje, že se bude informovat.

J.Podlipný poukazuje na to, že zašly všechny stromy vysázené po pokácených topolech u TJ Prazdroj. Paní ?akarovová o tom ví. Stromy prý nikdo nezaléval, tak uschly. Na nové nejsou peníze. F. Holub se zmi?uje o dubech v areálu FN, které také ch?adnou.

P.Denk navrhuje na další jednání pozvat ?editele stavebn? správního odboru MMP, kvůli obavám lidí z ulice Nad Vodou ze zavážky bývalého zahradnictví.

Spln?no
K.Szikszay informoval, že po upozorn?ní na p?edchozím výboru došlo k vysekání p?erostlých travin pod parkem.

P.Denk m?l za úkol posoudit zm?ny jízdních ?ádů autobusových spojení. To také ud?lal, ale pan starosta upozornil, že z finan?ních důvodů dojde z?ejm? i ke krácení sou?asných spojů.


P1060197.jpg

Nám?ty a podn?ty

J. Winkelhöfer navrhuje najít prostor pro malé parkovišt? na Roudné. Také informuje o nám?tu, kdy by Roudnou m?l trvale na starosti policista obchůzká?.

V.Nová upozor?uje na ?ernou skládku u kontejnerů v ulici Pod Všemi svatými.

P.Denk informuje o oho?elém vraku v Lu?ní ulici.

J.Podlipný zmínil, že v ulici Pod Všemi svatými stojí ?asto kamiony, které tak p?ekážejí chodcům i autům.