Výbor pro Roudnou

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 17. 01. 2007

Na spole?né schůzi Koalice Roudná mi bylo nabídnuto, abych spolu s Pavlem Denkem zastupovala ob?anská sdružení v naší ?tvrti ve Výboru pro Roudnou p?i ?MO 1.


Pana p?edsedu Podlipného jsem upozornila, že jsem Výbor pro Roudnou n?kolikrát na t?chto stránkách i p?i ve?ejných schůzích za jeho hlasování o průtahu Roudnou kritizovala a tedy ur?it? nebudu spole?n? s kolegou Denkem bezproblémovým ?lenem.
Nicmén? na zastupitelstvu prvního obvodu došlo ke schválení navržených kandidátů a nový výbor se poprvé sešel 7. prosince 2006. Cht?la bych obyvatelům Roudné p?inášet podstatné informace z každého zasedání, post?ehy nového ?lena, aby m?li možnost sledovat, co se na výboru ?eší, kdo se schůzí zú?ast?uje a kdo ne, co navrhuje a jak o ?em hlasuje. Bude to vždy s mírným zpožd?ním, protože chci své poznatky porovnat s oficiálním zápisem schůze, který nám chodí mailem vždy n?kolik dní po zasedání, aby nemohlo dojít k omylům.

Tak tedy od za?átku. Jednotliví ?lenové výboru se na za?átku p?edstavili a hovo?ili o svých prioritách.

Ji?í Podlipný (Pravá volba) – p?edseda Výboru pro Roudnou, nehovo?il o svých zám?rech.

Milan Topinka (?SSD) – podle svých slov na Roudné vyrůstal, má k ní kladný vztah. Cht?l by ?ešit zejména otázky dopravy a bezpe?nosti.

Vladimíra Nová (koalice OS Roudná) – navázání užšího kontaktu mezi výborem a ?ty?mi OS na Roudné, otázky životního prost?edí. Cht?la bych tlumo?it p?ání a stížnosti lidí z Roudné na ?MO 1.

Pavel Denk (koalice OS Roudná, za Plze?skou alianci) - jeho prioritou je ochrana Roudné p?ed silni?ním obchvatem, chce prezentovat názory lidí z Roudné.

Ji?í Winkelhöfer (ODS) - chce zajistit rychlé ?ešení požadavků a nám?tů projednávaných výborem, zejména otázky úklidu, vzhledu a dopravy.

Václav Šobr - podniká na Roudné, zastupuje Sdružení podnikatelů, jde mu o ovliv?ování zásadních v?cí až ke konkrétnímu výsledku. Jde nap?. o realizaci PPO, provád?ní úklidů a údržby, p?kného vzhledu Roudné.

Karel Szikszay (ODS) – bude pokra?ovat ve své dosavadní práci, jako referent ?MO P1 může zajišťovat rychlé odstra?ování b?žných závad, zejména v otázkách úklidů a ?istoty Roudné. Jinak prý má stejný názor jako pan starosta.

František Holub – z Roudné, narodil se tam, má tam nemovitosti, smysluplné a komplexní ?ešení realizace PPO je jeho hlavním zájmem a úkolem.

Ivana Marši?ová – provozuje Hotel Roudná, je ?lenkou sdružení podnikatelů na Roudné, má zájem o d?ní na Roudné a ?ešení problémů

Pavel Hrách - jednatel výboru – vedle administrativy je jeho úkolem koordinace sou?innosti výboru s ?MO P 1, MMP a dalšími složkami, se kterými se projednávají záležitosti výboru.

P?edseda výboru p?e?etl plán ?innosti na rok 2007 týkající se zabezpe?ení protipovod?ové ochrany, investi?ních akcí na Roudné, dopravní situace, bezpe?tnostní situace, životního prost?edí a komunikace mezi ob?any Roudné a ?MO 1.

J. Podlipný navrhl umíst?ní informa?ní tabule na Roudné, bylo dohodnuto místo u zastávky MHD u Kaflandu, ulice O. Beníškové.

V. Nová dotaz na sekání trávy v parku Pod všemi svatými za d?tským h?išt?m a v prostoru pekárny u Marka. Tráva se tam v roce 2006 z neznámého důvodu nesekala. Kop?ivy a býlí dosahují p?es cestu.
V. Nová dotaz na plánované terénní úpravy v prostoru bývalého zahradnictví v Ulici na Roudné, jak úpravy ovlivní protipovod?ovou ochranu Roudné a obyvatele v ulici Nad Vodou.

František Holub informoval výbor o stavu zpracování projektu Povodí Vltavy na úpravy koryta ?eky Berounky. Po ?ad? jednání, po?ínaje výrobním výborem dne 12.?íjna 2006 konstatuje, že se špatným zadáním znehodnotila šance vytvo?it dobrý projekt. Výbor zmoc?uje ing. Holuba jednat ve v?ci tohoto projektu s technickým nám?stkem primátora m?sta Plzn? p. Uhlíkem.

Výbor pov??il P. Denka, aby posoudil  a vyhodnotil návrhy obdržené od PMDP na zlepšení dopravní obslužnosti Roudné.