Koali?ní dohoda

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 17. 01. 2007

27.?íjna 2006 byla na ?MO 1 uzav?ena povolební koali?ní dohoda mezi ODS a Pravou volbou. Šlo samoz?ejm? také o Roudnou...

Za ODS podepsali smlouvu: Ji?í Winkelhöfer a Jan Husák a za PV Stanislav Rauch a Ji?í Podlipný.

Všichni výše jmenovaní svým podpisem potvrdili, že budou prosazovat vše, co koali?ní dohoda obsahuje. Pro obyvatele Roudné je zvlášť zajímavá pasáž, která se této ?tvrti výslovn? týká.
Citujeme ?lánek V. dohody - Programové prohlášení:

??astníci koali?ní smlouvy se dohodli podporovat p?edevším všechny varianty dalšího dopravního napojení Severního p?edm?stí (tzn. tzv. „obchvat Roudné“ (vyjma napojení na Rondel), I / 20, severozápadní okruh).

Ob? strany, ODS i Pravá volba, se tedy zavázali, že se budou všemi silami snažit o prosazení obou silnic nap?í? Roudnou. Tzn. varianta po ulici Na Roudné i úsek podél východní ?ásti zástavby na okraji nivy. Tyto silnice se pak na zadní Roudné spojí, aby vpustily desetitisíce aut k nemocnici.