Pod?kování za vaše hlasy

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 29. 10. 2006

Vážení spoluob?ané,

d?kuji vám všem, kte?í jste mi v komunálních volbách dali svůj hlas.

 Celkem jsem na obvod? Plze? 1 získal 1130 vašich hlasů, kterými jsem obhájil t?etí místo na kandidátce Plze?ské aliance. Na ní nejvíce hlasů získal pan architekt Domanický (1222 hlasů), druhé místo bývalá místostarostka paní Šteinová (1178 hlasů). Plze?ská aliance na obvod? Plze? 1 získala 2 zastupitele. Pan Domanický získal mandát nejen na obvod?, ale také na „Velké radnici“ a záleží na n?m, jaké místo si ponechá a jaké uvolní. V p?ípad?, že si ponechá mandát na magistrátu, postoupím do obvodního zastupitelstva na jeho místo jako další v po?adí. Ponechá-li si mandát na obvod? Plze? 1, postoupí na magistrát na jeho místo pan Zábranský. Vše by se m?lo rozhodnout v n?kolika následujících dnech.

Velice mne t?ší vaše jednozna?ná podpora na Roudné. Ve dvou zdejších volebních okrscích jsem získal 151 hlasů (Plze?ská aliance 27%). V jednom z roudenských volebních okrsků jsem dokonce absolutním vít?zem. Žádný jiný kandidát nap?í? stranami nedostal tolik vašich hlasů co já. Potvrzuje se tím také náš p?edpoklad, že Roudná volí jinak než zbytek obvodu a že naše snaha po osamostatn?ní a vlastním zastupitelstvu má racionální základ. Bohužel naše odvolání v této v?ci leží již tém?? rok u ?stavního soudu a tedy stále se neví, jak to dopadne.

Ješt? jednou d?kuji za každý váš hlas.

Pavel Denk