Pozvánka na pokojný průvod

Autor: Ji?í Kohout <(at)>, Téma: Naše akce, Vydáno dne: 05. 10. 2006

Pro všechny, kterým není lhostejný vývoj dopravy v Plzni a cht?jí na to upozornit.

Milí kolegové, Plze?áci,

zvu Vás na pokojný průvod m?stem s lehce ožehavým poselstvím: "Ulice lidem!"

Sejdeme se ve st?edu 11. ?íjna v 16 hodin na rohu Americké a Škroupovy ulice -p?ed kinem Elektra a projdeme se ulicemi Jungmannova, Smetanova, nám?stí Republiky, Rooseveltova ... p?ejdeme Rooseveltův (Saský) most a naši pouť ukon?íme na Roudné. Na Roudné (místo bude up?esn?no) Vás bude ?ekat t?ešni?ka na dortu -promítání starých obrázků kdysi mén? betonové a mén? gumokoln?-plechové Plzn?.

Smyslem našeho průvodu -happeningu je upozornit na jeden z hlavních problémů centra Plzn?: Automobily zahlcují všechny ulice, je zde málo místa pro život. V mnoha hlavních p?ších osách (nap?íklad práv? Jungmannova ulice) se chodci tísní na úzkých chodní?cích. Nezbývá prostor pro místa k setkávání, posezení, popovídání, porozhlédnutí, odpo?inutí, ob?erstvení u sklenice piva nebo n??eho k zakousnutí p?ímo na ulici, jak to známe z mnohých jiných m?st na všechny sv?tové strany od nás. Ukažme, že máme rádi své m?sto, že chceme žít v jeho ulicích ... že živí lidé oživí ulice více než neživá auta!

Můžete se s námi jen tak ml?ky projít (t?eba kus Vaší cesty z práce domů), nebo se aktivn?ji zapojit - s transparentem, v p?evleku, na kole?kových bruslích nebo po rukou ... ale p?i?te! V p?ípad? nep?íznivého po?así se nic ned?je - my "p?šáci" p?ece máme deštníky, plášt?nky, igelitky, klobouky!!!

Doprovod nám bude d?lat parti?ka performerů na chůdách a s bubínky a možná nás budou ?ekat ješt? další p?ekvapení.

Pozv?te své p?átele!

Průvod p?ipravují lidé z a kolem Plze?ské aliance www.plzenskaaliance.cz.
Za všechny zdraví a na setkání se t?ší

Jirka Kohout