Curych je první, kam krá?í Plze? ?

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 01. 10. 2006

Ve ?tvrtek dne 7.9. všichni p?ítomní zastupitelé (s ?estnou výjimkou pánů Zábranského a Domanického) odhlasovali další novou problematickou silnici p?es Roudnou.

   A pro? se tak dojemn? spojil v hlasování komunista s Pravou volbou a socdemák s ódéesákem a lidovcem ? Je to jejich d?s z toho, že musí v dopravní špi?ce p?i jízd? po Karlovarské každý sám ve svém aut? vždy n?kolik minut ?ekat v kolon? aut.
No, s tím se musí n?co d?lat. Musíme postavit nové a nové silnice pro nová a nová auta. Bez ohledu na lidi, kte?í v t?ch místech bydlí. To je p?eci ten pravý pokrok (nebo levý nebo jakýkoliv - dopl? podle toho kterého zastupitele).

Ten samý den, vyšel velice zajímavý ?lánek v Magazinu Dnes. Jmenuje se „Nejlepší a nejhorší místo pro život“ a obsáhle hodnotí žeb?í?ek m?st podle kvality života. Na prvním míst? se umístil Curych. A důvod? Cituji:„T?etina lidí tady nemá auta.“ Chudáci? Ale kdepak „Pro? bych m?l mít auto, když se všude dostanu rychleji vlakem nebo tramvají? Je to úpln? zbyte?né,“ vysv?tluje mladý obyvatel Curychu. M?sto se kdysi rozhodlo, že vytla?í auta,jak jen to půjde. Znep?íjem?uje majitelům život a d?lá ho sladší t?m, kdo nechají vůz doma.Švýcarsky dokonalá síť tramvají, jejichž zastávky od sebe nesm?jí být v centru dále než 300 metrů, jezdí se švýcarsky neochv?jnou p?esností sedmi minut. Jezdí všechny spole?enské vrstvy od bezdomovců p?es studenty a podnikatele až po banké?e a politiky. Když se vezou, mají všude p?ednost: elektronický systém zaru?uje ve?ejné doprav? na k?ižovatkách se semafory vždy zelenou.Co na to ?íci? Odpovím na otázku v názvu tohoto mého ?lánku. Každý ze zastupitelů, který hlasoval pro další silnici p?es Roudnou, op?t o kousí?ek vzdálil Plze? Curychu a p?iblížil ji poslední bangladéšské Dháce.

A tak doufám, že v nadcházejících komunálních volbách budete volit spíše ty „curyšské“ kandidáty p?ed t?mi „bangladéšskými“, kterých je plná radnice.